Portalo naudojimo taisyklės

PORTALO LRVALSTYBĖ.LT NAUDOJIMO TAISYKLĖS


I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Portalo lrvalstybė.lt (toliau - Portalas) naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Portalo lankytojų ir naudotojų informavimui apie Portale skelbiamus duomenis, tokių duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus ir procedūras. 
 2. Taisyklėse vartojamos sąvokos turi būti suprantamos taip, kaip yra apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2016/679 (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (toliau – ADTAĮ), Darbo kodekse (toliau – DK) ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 
 3. Taisyklių nuostatos negali prieštarauti BDAR nustatytiems asmens duomenų tvarkymo principams ir kitiems asmens duomenų tvarkymą reglamentuojantiems teisės aktams.

II. SKYRIUS 

TAISYKLĖSE NAUDOJAMOS SĄVOKOS 

 1. Portalas - UAB „Rinkodaros ekspertai“ (įm. kodas: 302450020, adresas: Panerių g. 51-207, Vilnius) – valdoma interneto svetainė (adresas https://www.lrvalstybe.lt/). 
 2. Duomenys – Portale skelbiama informacija apie fizinius ir juridinius asmenis. 
 3. Vieši duomenys – asmens duomenys, kuriuos duomenų subjektas, ar duomenų subjekto darbovietė, duomenų subjekto sutikimu arba turėdama teisinį pagrindą, yra akivaizdžiai paskelbusi viešai. 
 4. Duomenų subjektas – reiškia fizinį asmenį, iš kurio Įmonė gauna ir tvarko asmens duomenis. 
 5. Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, kurio duomenis Portale skelbia duomenų valdytojas. 
 6. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas. 
 7. Duomenų valdytojas – UAB „Rinkodaros ekspertai“, įm. kodas: 302450020, adresas: Panerių g. 51-207, Vilnius, tel. Nr. +370 614 58812, el. p. info@lrvalstybe.lt, (toliau - Įmonė, Duomenų valdytojas). 
 8. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis. 
 9. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių. 
 10. Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis. 
 11. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys. 
 12. Asmens duomenų saugumo pažeidimas – saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga; 

 III. SKYRIUS 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI 

 1. UAB „Rinkodaros ekspertai“, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais: 
 2. 1. Asmens duomenis Įmonė tvarko tik teisėtiems ir šiose Taisyklėse apibrėžtiems tikslams pasiekti; 
 3. 2. Asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų; 
 4. 3. Įmonė asmens duomenis tvarko taip, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant jų pasikeitimui nuolat atnaujinami;  
 5. 4 .Įmonė atlieka asmens duomenų tvarkymą tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti; 
 6. 5. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi; 
 7. 6. Asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo. 

 IV. SKYRIUS 

PORTALE SKELBIAMŲ DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TVARKOMŲ DUOMENŲ KATEGORIJOS 

 1. UAB „Rinkodaros ekspertai“ Portale skelbia duomenis šiais tikslais: 
 2. 1. Valstybinių institucijų ir valstybės tarnautojų duomenų paskelbimas vienoje informacinėje svetainėje; 
 3. 2. Informacijos apie juridinius asmenis paskelbimas vienoje informacinėje svetainėje; 
 4. 3. Informacijos apie viešuosius pirkimus, aukcionus, bankrotus, ES/NATO pirkimus skelbimas; 
 5. 4. Viešų ir privačių juridinių asmenų bei valstybinių institucijų bendradarbiavimo skatinimas; 
 6. 5. Visuomenės informavimas apie viešų ir privačių juridinių asmenų, valstybės tarnautojų bei valstybinių institucijų vykdomą veiklą. 
 7. Išvardintais tikslais, duomenų valdytojas Portale skelbia šiuos duomenis: 
 8. 1. Klientų, pasirašiusių su Duomenų valdytoju paslaugų teikimo sutartį: 
 9. 1. 1. Fizinių asmenų: vardą, pavardę, pareigas, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, vykdomos veiklos aprašymą; 
 10. 1. 2. Juridinių asmenų: įmonės pavadinimą, įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, nuorodą į juridinio asmens internetinę svetainę, juridinio asmens veiklos aprašymą. 
 11. 2. Informaciją, kurią duomenų subjektas arba duomenų subjekto darbovietė, duomenų subjekto sutikimu arba turėdama teisinį pagrindą, yra paskelbusi viešai: 18.1.1.
 12. 2. 1. Fizinių asmenų: vardą, pavardę, pareigas, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, vykdomos veiklos aprašymą; 
 13. 2. 2. Juridinių asmenų: įmonės pavadinimą, įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, nuorodą į juridinio asmens internetinę svetainę, juridinio asmens veiklos aprašymą. 
 14. Portale skelbiami duomenys surenkami toliau nurodytais būdais: 
 15. 1. Klientui kreipiantis tiesiogiai į Įmonę (telefonu ar el. paštu) ir pasirašant paslaugų teikimo sutartį, kurioje apibrėžiami kliento Portale skelbiamų duomenų pobūdis ir apimtis, skelbimo laikotarpis; 
 16. 2. Asmenų arba jų darboviečių (duomenų subjekto sutikimu arba turėdamos teisinį pagrindą), kurios duomenis paskelbę viešai, duomenys surenkami iš valstybinių ir privačių institucijų internetinių svetainių. 

V. SKYRIUS 

PORTALE SKELBIAMŲ DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR ATNAUJINIMAS 

 1. Duomenų valdytojas užtikrina, kad Portale skelbiami duomenys būtų tikslūs ir nuolat atnaujinami. 
 2. Klientai, pasirašydami su Duomenų valdytoju paslaugų teikimo sutartį, įsipareigoja informuoti Duomenų valdytoją apie bet kokį jų skelbiamų duomenų pasikeitimą, kad Portale skelbiami duomenys būtų tikslūs ir neklaidintų Portalo lankytojų. 
 3. Duomenys, kurie skelbiami viešai, ir surenkami iš valstybinių ir privačių institucijų internetinių svetainių, atnaujinami ne rečiau kaip kartą per 3 mėn., duomenų subjektams išsiunčiant informacinį pranešimą. 
 4. 1. Informaciniu pranešimu duomenų valdytojas informuoja duomenų subjektą, kad jo duomenys yra skelbiami Portale; 
 5. 2. Duomenų subjektui pateikiama nuoroda į Portalą ir tikslus adresas, kur jo duomenys skelbiami; 
 6. 3. Duomenų subjektas, gavęs informacinį pranešimą, patikrina, ar apie jį skelbiami duomenys yra tikslūs; 
 7. 4. Esant neatitikimams, duomenų subjektas informuoja duomenų valdytoją, ir duomenų valdytojas atnaujina Portale skelbiamą duomenų subjekto informaciją. 
 8. Duomenų subjektus, kurių duomenis duomenų valdytojas paskelbia pirmą kartą (naujai skelbiami duomenys), duomenų valdytojas apie duomenų skelbimą Portale informuoja ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo duomenų paskelbimo. 
 9. Duomenų valdytojas, klientų, su kuriais yra pasirašęs paslaugų teikimo sutartį, duomenis saugo visą sutartinių santykių laikotarpį, o pasibaigus sutartiniams santykiams, sutartys perkeliamos į archyvą ir vadovaujantis LR Vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. (įsak. Nr. V-100) patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, saugomos 10 (dešimt) metų. Pasibaigus saugojimo laikotarpiui - sutartys sunaikinamos. 
 10. Duomenų valdytojas, asmenų, kurių duomenys paskelbti viešai ir skelbiami Portale, duomenų nekaupia ir nesaugo. Duomenys apie asmenį, įstaigą ar instituciją atnaujinami šių Taisyklių punkte Nr. 22 nurodyta tvarka, o tais atvejais, kai fizinis miršta, juridinis asmuo pasibaigia, duomenys iš Portalo ištrinami. 

 VI. SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS 

 1. Duomenų subjektų, teisės ir jų įgyvendinimo priemonės: 3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.25.26.
 2. 1. Žinoti apie savo asmens duomenų rinkimą. 
 3. 2. Duomenų subjektas gali kreiptis į duomenų valdytoją su prašymu nurodyti, kokiu tikslu ir kokie duomenys yra renkami, kam ir kokiu tikslu jie gali būti teikiami. 
 4. 3. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti, patikslinti ar papildyti neteisingus ar neišsamius jo asmens duomenis. 
 5. 4. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir apimtimi, kuria tie duomenys yra tvarkomi. Norėdamas sužinoti, kokius duomenis Įmonė apie duomenų subjektą tvarko, asmuo turi kreiptis į UAB „Rinkodaros ekspertai“ tiesiogiai adresu Panerių g. 51-207, Vilnius, telefonu +370 614 58812 arba el. paštu ramunas@lrvalstybe.lt su prašymu pateikti informaciją apie tai, kokie ir kokiu tikslu jo asmens duomenys yra tvarkomi. 
 6. 5. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens domenų tvarkymą. 
 7. 6. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Toks nesutikimas gali būti išreikštas pateikiant rašytinį prašymą dėl tvarkomų asmens duomenų tvarkymo nutraukimo, tiesiogiai įmonei arba el. paštu ramunas@lrvalstybe.lt. Įmonė suteikia duomenų subjektui informaciją raštu, kokie jo asmens duomenys yra tvarkomi. 
 8. 7. Įmonė, gavusi prašymą nutraukti tvarkomų asmens duomenų tvarkymą, kuo skubiau, nuo Duomenų subjekto kreipimosi, nutraukia tokių duomenų tvarkymą, nebent tai prieštarauja teisės aktų reikalavimams, ir apie tai raštu informuoja Duomenų subjektą. 
 9. 8. Duomenų subjektas turi teisę su skundu dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją tiesiogiai arba el. paštu ada@ada.lt. 

 VII. SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI 

 1. Asmens duomenys yra (gali būti) perduodami gavėjams, tokiems kaip: 
 2. 1. Valstybės įstaigos ir institucijos, kiti asmenys vykdantis įstatymų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos, UAB „Rinkodaros ekspertai“ priežiūrą atliekančios institucijos). 
 3. UAB „Rinkodaros ekspertai“ įgalioti duomenų tvarkytojai – Trečiosios šalys: 
 4. 1. Šalys, tvarkančios registrus ir (arba) IT sistemas (kuriuose tvarkomi asmens duomenys) arba kurios tarpininkauja teikiant Asmens duomenis iš tokių registrų. 

 VIII. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 1. Šios Taisyklės peržiūrimos ir atnaujinamos ne rečiau kaip kartą per metus arba pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų apsaugą. 
 2. Įmonė turi teisę atnaujinti, koreguoti šias Taisykles bet kuriuo metu. 
 3. Atsinaujinus Taisyklėms, Portalo lankytojai apie tai informuojami informaciniu pranešimu, pasirodančiu užėjus į Portalą.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.