309 straipsnis. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių, jų turinčių gaminių ir įrangos tvarkymo reikalavimų pažeidimas

309 straipsnis. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių, jų turinčių gaminių ir įrangos tvarkymo reikalavimų pažeidimas
1. Reikalavimų rinkti, kaupti ir saugoti duomenis apie fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių turinčioje įrangoje esančių fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių kiekį ir rūšį, šios įrangos montavimo, techninės priežiūros, aptarnavimo ir įrangos šalinimo metu papildytą ar surinktą fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių kiekį, pakartotinai panaudotą arba regeneruotą fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių kiekį ir (arba) informaciją apie šios įrangos montavimą, aptarnavimą, techninę priežiūrą, remontą ar eksploatacijos nutraukimą atlikusį fizinį ar juridinį asmenį, apie šios įrangos tikrinimo dėl galimo nuotėkio, nuotėkio aptikimo sistemų tikrinimo datas ir rezultatus, informaciją apie fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių surinkimo ir šalinimo priemones ir reikalavimų sukurti atitinkamos informacijos apie fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų įsigyjančius asmenis įrašus ir tvarkyti šiuos įrašus bent penkerius metus pažeidimas užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų. 2. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių išleidimas į atmosferą, kai tai techniškai nebūtina naudojant fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir jų mišinius pagal paskirtį, užtraukia baudą nuo šimto penkiasdešimt iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų. 3. Informacijos apie gaminamas, tiekiamas rinkai, importuojamas, eksportuojamas, naudojamas, surenkamas, recirkuliuojamas, regeneruojamas, suardomas fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir jų mišinius, eksploatuojamą fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių turinčią įrangą nepateikimas Europos Sąjungos ir (arba) Lietuvos Respublikos institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka, šios informacijos nuslėpimas ir (arba) iškraipymas užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki trijų šimtų eurų. 4. Reikalavimų užtikrinti, kad fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių turinčią įrangą dėl galimo nuotėkio ir nuotėkio aptikimo sistemas tikrintų, fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir jų mišinius iš šios įrangos ir gaminių surinktų, šią įrangą montuotų, aptarnautų, remontuotų, jos techninę priežiūrą ar eksploatacijos nutraukimą atliktų asmenys, turintys teisės aktų nustatyta tvarka išduotą dokumentą, suteikiantį teisę atlikti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo darbus, pažeidimas užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų. 5. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių pardavimas, šių dujų ir jų mišinių turinčios įrangos pirkimas montavimo, aptarnavimo, priežiūros ar remonto tikslais pažeidžiant reikalavimus ir nehermetiškos įrangos, kuri pripildyta fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių, pardavimas galutiniam naudotojui pažeidžiant reikalavimus užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų. 6. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių turinčių gaminių ir įrangos tiekimas rinkai ir (arba) importas pažeidžiant ženklinimo reikalavimus užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki septynių šimtų eurų. 7. Reikalavimų aptikus fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių nuotėkį iš įrangos suremontuoti šią įrangą be nederamo delsimo, tikrinti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių turinčią įrangą dėl galimo fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių nuotėkio, įrengti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių nuotėkio aptikimo sistemas ir tikrinti šias sistemas pažeidimas užtraukia baudą nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki septynių šimtų eurų. 8. Reikalavimų surinkti iš fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių turinčios įrangos ir gaminių fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir jų mišinius pažeidimas užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų. 9. Apribojimų dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių naudojimo būdų ar leidžiamo naudoti kiekio pažeidimas ir (arba) uždraustų tiekti rinkai ar importuoti gaminių ir įrangos, kurie turi šių dujų ir jų mišinių arba kurių veikimas priklauso nuo šių dujų ir jų mišinių, tiekimas rinkai ir (arba) importas, fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ar jų mišinių, gaminių ir įrangos, kurie turi šių dujų ir jų mišinių arba kurių veikimas priklauso nuo šių dujų ir jų mišinių, tiekimas Europos Sąjungos rinkai neturint tiekimo rinkai kvotos užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų. 10. Už šio straipsnio 9 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti gaminių ir įrangos konfiskavimą. Straipsnio pakeitimai: Nr. XII-2254 , 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.