299 straipsnis. Su žvejybos produktų gamyba, laikymu, vežimu, perdirbimu, pardavimu ir supirkimu susiję pažeidimai, atstovaujančiosios žvejybos produktų gamintojų organizacijos arba atstovaujančiosios akvakultūros produktų gamintojų organizacijos nustatytų gamybos ir prekybos, žuvininkystės produktų atsekamumo nuostatų pažeidimas

299 straipsnis. Su žvejybos produktų gamyba, laikymu, vežimu, perdirbimu, pardavimu ir supirkimu susiję pažeidimai, atstovaujančiosios žvejybos produktų gamintojų organizacijos arba atstovaujančiosios akvakultūros produktų gamintojų organizacijos nustatytų gamybos ir prekybos, žuvininkystės produktų atsekamumo nuostatų pažeidimas
1. Atstovaujančiosios žvejybos produktų gamintojų organizacijos arba atstovaujančiosios akvakultūros produktų gamintojų organizacijos nustatytų gamybos ir prekybos nuostatų taikymo versline žvejyba užsiimantiems šioms organizacijoms nepriklausantiems žuvų augintojams arba žuvų išteklių naudotojams pažeidimas užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų. 2. Žuvų, kurioms taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas reikalavimas ir kurios yra mažesnės negu Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyto minimalaus dydžio, pardavimas ar supirkimas žmonių maistui užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų. 3. Draudžiamų perdirbti, parduoti ar supirkti uždraustos žvejybos metu sužvejotų šviežių žuvų ir tų rūšių žuvų, kurioms netaikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas reikalavimas ir kurios yra mažesnės negu Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyto minimalaus dydžio, naudojimo nuostatų pažeidimas užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki dviejų šimtų devyniasdešimt eurų. 4. Žuvininkystės produktų atsekamumo nuostatų pažeidimas žuvininkystės produktų gamybos, laikymo, vežimo, perdirbimo, pardavimo ir supirkimo etapais užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki dviejų šimtų devyniasdešimt eurų. 5. Neteisėtos, nedeklaruotos ir nereglamentuotos žvejybos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 2 straipsnyje, produktų laikymas, vežimas, perdirbimas, pardavimas ir supirkimas užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų šimtų devyniasdešimt eurų. 6. Šio straipsnio 2, 3 dalys netaikomos akvakultūros produktams su patvirtinamaisiais dokumentais. Šio straipsnio 3 dalis taip pat netaikoma žuvims, skirtoms žuvivaisai ir kai vidaus vandenyse sužvejotų mažesnių negu nustatyto minimalaus dydžio žuvų kiekis yra leistinas. 7. Už šio straipsnio 2, 3, 4, 5 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas žuvų ar žuvininkystės produktų konfiskavimas. Straipsnio pakeitimai: Nr. XII-2533 , 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20655
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.