82 straipsnis. Auklėjamojo poveikio priemonės nepilnamečiams

82 straipsnis. Auklėjamojo poveikio priemonės nepilnamečiams
1. Nepilnamečiui, padariusiam baudžiamąjį nusižengimą ar nusikaltimą ir atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės ar bausmės, taip pat nepilnamečiui, kuriam atidėtas bausmės vykdymas arba kuris lygtinai paleistas iš pataisos įstaigų Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso XI skyriuje numatytais pagrindais, gali būti skiriamos šios auklėjamojo poveikio priemonės: 1) įspėjimas; 2) turtinės žalos atlyginimas arba jos pašalinimas; 3) nemokami auklėjamojo pobūdžio darbai; 4) atidavimas tėvams ar kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie rūpinasi vaikais, ugdyti ir prižiūrėti; 5) elgesio apribojimas; 6) atidavimas į specialią auklėjimo įstaigą. 2. Teismas nepilnamečiui gali paskirti ne daugiau kaip tris tarpusavyje suderintas auklėjamojo poveikio priemones. 3. (neteko galios). Straipsnio pakeitimai: Nr. IX-2314 , 2004-07-05, Žin., 2004, Nr. 108-4030 (2004-07-13) Nr. X-1233 , 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21) Nr. XI-1861 , 2011-12-22, Žin., 2012, Nr. 5-138 (2012-01-07)