673 straipsnis. Nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymo kontrolė ir su šių nutarimų vykdymu susijusių klausimų sprendimas

673 straipsnis. Nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymo kontrolė ir su šių nutarimų vykdymu susijusių klausimų sprendimas
1. Nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymo kontrolę atlieka ir su šio nutarimo vykdymu susijusius klausimus sprendžia nutarimą ne teismo tvarka priėmusi institucija (pareigūnas), o tais atvejais, kai nutarimą priėmė teismas, – institucija, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą. 2. Nutarimo skirti baudą vykdymo, išskyrus kiek tai susiję su šio kodekso 671 straipsnyje ir 675 straipsnio 4 dalyje nurodytais veiksmais, kontrolė pavedama Valstybinei mokesčių inspekcijai. Su nutarimo skirti baudą vykdymu susijusius klausimus, išskyrus numatytuosius šio kodekso 671 straipsnyje ir 675 straipsnio 4 dalyje, sprendžia Valstybinė mokesčių inspekcija. 3. Skundus dėl nutarimus skirti administracines nuobaudas vykdančių institucijų ir dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų institucijų veiksmų nagrinėja apylinkės teismai, laikydamiesi šio kodekso XXXIV ir XXXVI skyriuose nustatytų reikalavimų. Skundai dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos veiksmų nagrinėjami Mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka. Straipsnio pakeitimai: Nr. XII-2254 , 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.