668 straipsnis. Nutarimų ir nutarčių administracinių nusižengimų bylose vykdymo tvarka

668 straipsnis. Nutarimų ir nutarčių administracinių nusižengimų bylose vykdymo tvarka
1. Teismo nutarimai ir nutartys administracinių nusižengimų bylose turi būti vykdomi nuo jų įsiteisėjimo momento. 2. Institucijų (pareigūnų) nutarimai, priimti administracinių nusižengimų bylas išnagrinėjus ne teismo tvarka, turi būti vykdomi suėjus jų apskundimo terminui. Apskundus nutarimą, jis turi būti vykdomas įsiteisėjus teismo nutarčiai, jei šis nutarimas nebuvo panaikintas. 3. Nutarimas skirti iš civilinės apyvartos išimto turto konfiskavimą, priimtas šio kodekso 33 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta tvarka, vykdomas nuo jo priėmimo momento. Straipsnio dalies pakeitimai: Nr. XII-2254 , 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343 4. Nutarimas skirti baudą turi būti priverstinai įvykdomas pasibaigus šio kodekso 675 straipsnio 2 dalyje nustatytam jo įvykdymo terminui. 5. Nutarimą skirti administracinę nuobaudą nukreipia vykdyti nutarimą ne teismo tvarka priėmusi institucija (pareigūnas), o tais atvejais, kai nutarimą priėmė teismas, – institucija, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą. Straipsnio dalies pakeitimai: Nr. XII-2254 , 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.