597 straipsnis. Administracinis sulaikymas

597 straipsnis. Administracinis sulaikymas
1. Administracinis sulaikymas taikomas tik tais atvejais, kai: 1) nesulaikius administracinio nusižengimo padarymo vietoje ar tuoj po jo padarymo užklupto asmens, negali būti nustatyta administracinio nusižengimo padarymu įtariamo asmens tapatybė; 2) sulaikymas yra būtinas siekiant tinkamai užfiksuoti administracinį nusižengimą, surašyti administracinio nusižengimo protokolą; 3) užkluptas asmuo savo elgesiu kelia pavojų ar dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų nesiorientuoja aplinkoje. 2. Asmenį sulaikius, administracinio nusižengimo protokolas turi būti surašytas ar kiti būtini procesiniai veiksmai atlikti per įmanomai trumpiausią laiką. Surašius administracinio nusižengimo protokolą, taip pat išnykus kitiems šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems administracinio sulaikymo pagrindams, asmuo turi būti nedelsiant paleistas. Visais atvejais administracinio sulaikymo trukmė negali viršyti šio straipsnio 3, 4 dalyse nurodytos trukmės. 3. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens administracinis sulaikymas gali trukti ne ilgiau kaip penkias valandas, o kai asmuo sulaikomas siekiant tinkamai užfiksuoti administracinį nusižengimą ir surašyti administracinio nusižengimo protokolą, – ne ilgiau kaip septynias valandas. 4. Už šio kodekso 536 straipsnyje numatytus administracinius nusižengimus traukiami administracinėn atsakomybėn asmenys gali būti sulaikyti iki penkių valandų nusižengimo aplinkybėms užfiksuoti, o prireikus nustatyti asmens tapatybę, – iki keturiasdešimt aštuonių valandų. 5. Administracinio sulaikymo laikas skaičiuojamas nuo administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens faktinio sulaikymo (faktinio asmens laisvės apribojimo pradžios) momento, o neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens – nuo jo išblaivėjimo laiko. 6. Kai sulaikytas asmuo sulaikymo dieną yra vežamas į teismą ar kitą instituciją, kur priimamas nutarimas dėl administracinės nuobaudos, bylos nagrinėjimo laikas į administracinio sulaikymo terminus neįskaičiuojamas. 7. Dėl administracinio sulaikymo surašomas protokolas. Administracinio sulaikymo protokole nurodoma: protokolo surašymo data ir vieta; protokolą surašiusio asmens pareigos, vardas, pavardė; duomenys apie sulaikytojo asmenybę; sulaikymo laikas, vieta ir motyvai. Protokolą pasirašo jį surašęs pareigūnas ir sulaikytasis. Jeigu sulaikytasis atsisako pasirašyti protokolą arba dėl savo būsenos nesugeba jo pasirašyti, apie tai įrašoma protokole. 8. Sulaikyto administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prašymu jo giminaičiams, darbovietės arba mokymo įstaigos administracijai pranešama, kur šis asmuo yra. Apie nepilnamečio sulaikymą būtina nedelsiant pranešti jo tėvams arba globėjams (rūpintojams). 9. Administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį gali sulaikyti jų kompetencijai priskirtus administracinius nusižengimus tiriantys: 1) policijos pareigūnai; 2) Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai; 3) Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai; 4) Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnai; 5) Karo policijos pareigūnai; 6) Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai. 10. Šio straipsnio 9 dalyje nenurodytų institucijų pareigūnai gali kreiptis į policiją dėl administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens sulaikymo. Kai administracinis nusižengimas padaromas karinėse, karinių poligonų ir karinio mokymo teritorijose, karinio vieneto vado įsakymu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo gali būti faktiškai sulaikytas (faktiškai apribota asmens laisvė), kol atvyks policijos ar Karo policijos pareigūnai, bet ne ilgiau negu dvi valandas. Kai administracinis nusižengimas padaromas laisvės atėmimo vietose ar jų prieigose, laisvės atėmimo vietos direktoriaus ar jo įgalioto pareigūno nurodymu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo gali būti sulaikytas, kol atvyks policijos pareigūnai, bet ne ilgiau negu dvi valandas.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.