307 straipsnis. Pelnymasis iš kito asmens prostitucijos

307 straipsnis. Pelnymasis iš kito asmens prostitucijos
1. Tas, kas turėjo pajamų iš kito asmens prostitucijos arba sąvadavo prostitucijai, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų. 2. Tas, kas organizavo ar vadovavo prostitucijai arba gabeno asmenį šio sutikimu prostitucijai į Lietuvos Respubliką ar iš Lietuvos Respublikos, baudžiamas laisvės atėmimu iki šešerių metų. 3. Tas, kas pelnėsi iš nepilnamečio asmens prostitucijos arba organizavo ar vadovavo nepilnamečio asmens prostitucijai, arba kitaip išnaudojo nepilnametį prostitucijos tikslams, baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų. 4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo. Straipsnio pakeitimai: Nr. X-711 , 2006-06-22, Žin., 2006, Nr. 77-2961 (2006-07-14) Nr. XII-776 , 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-24, i. k. 2014-03404
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.