1701 straipsnis. Grupių ir organizacijų, turinčių tikslą diskriminuoti žmonių grupę arba kurstyti prieš ją, kūrimas ir veikla

1701 straipsnis. Grupių ir organizacijų, turinčių tikslą diskriminuoti žmonių grupę arba kurstyti prieš ją, kūrimas ir veikla
1. Tas, kas kūrė bendrininkų ar organizuotą grupę arba organizaciją, turinčią tikslą diskriminuoti žmonių grupę dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba kurstyti prieš ją, arba dalyvavo tokios grupės ar organizacijos veikloje, arba finansavo ar kitaip materialiai rėmė tokią grupę ar organizaciją, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų. Straipsnio dalies pakeitimai: Nr. XIII-343 , 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-11, i. k. 2017-08026 2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo. Papildyta straipsniu: Nr. XI-330 , 2009-07-09, Žin., 2009, Nr. 87-3663 (2009-07-23)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.