Vaikų žaidimo aikštelės, esančios Poilsio parke, H. Manto g. 77, Klaipėda, remonto darbai

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
188710823
Liepų g. 11
Klaipėda
91502
LT
Asmuo ryšiams: Kristina Sirvidienė
Telefonas: +370 46396104
El. paštas: pirkimai@klaipeda.lt
Faksas: +370 46396178
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.klaipeda.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=511440
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Vaikų žaidimo aikštelės, esančios Poilsio parke, H. Manto g. 77, Klaipėda, remonto darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45236210  -  Vaikų žaidimo zonų paviršių lyginimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Vaikų žaidimo aikštelės, esančios Poilsio parke, H. Manto g. 77, Klaipėda, remonto darbai
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 173553.72  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45236119  -  Sporto aikštelių remonto darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
H. Manto g. 77, Klaipėda
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Vaikų žaidimo aikštelės, esančios Poilsio parke, H. Manto g. 77, Klaipėda, remonto darbai
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 173553.72  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 4
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.
Tiekėjas turi turėti teisę verstis statybos darbų veikla.
Pateikiama: Valstybės įmonės Registrų centro išduotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjas turi teisę verstis statybos darbų veikla, ar šalies, kurioje tiekėjas registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas turi teisę verstis statybos darbų veikla.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Tiekėjo vidutinė metinė atliktų statybos ir (ar) rekonstravimo ir (ar) kapitalinio remonto ir (ar) remonto darbų (statinių kategorija: ypatingi ir (ar) neypatingi, ir (ar) nesudėtingi statiniai; statinių grupė: kiti inžineriniai statiniai: sporto paskirties inžineriniai statiniai) apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi būti ne mažesnė kaip 86 777, 00 Eur be PVM.
Pastaba: tiekėjas šiam reikalavimui pagrįsti gali teikti informaciją apie sutartis, pradėtas ir baigtas vykdyti per paskutinius 5 metus ir apie sutartis, pradėtas vykdyti anksčiau nei prieš 5 metus, tačiau baigtas vykdyti per paskutinius 5 metus (tokiu atveju darbų apimčių sąraše nurodoma per paskutinius 5 metus įvykdytos sutarties dalies vertė). Pateikiama:
1) Per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) įvykdytų sutarčių sąrašas užpildytas pagal konkurso sąlygų aprašo 5 priedą, kuriame nurodomas sutarties pavadinimas, sutarties sudarymo ir įvykdymo data, sutarties vertė, užsakovo identifikavimo duomenys.
2) Užsakovų pažymos, kuriose turi būti nurodyta, kad svarbiausi darbai ir galutiniai rezultatai buvo tinkami.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Tiekėjas sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti:
1) bent vieną nesudėtingo statinio statybos vadovą, įgijusį Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 1 arba 92 dalyje nurodytą išsilavinimą, kurio darbo patirtis statinio statybos vadovo pareigose (statinių grupė: kiti inžineriniai statiniai: sporto paskirties inžineriniai statiniai) – ne mažesnė kaip 2 metai;
2) bent 1 kvalifikuotą matininką.
Pateikiama:
1) Specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą, sąrašas, kuriame nurodomi specialistų vardai ir pavardės, jų pareigos vykdant sutartį, kokiu pagrindu specialistas yra pasitelkiamas (yra įdarbintas tiekėjo, subrangovo ar jungtinės veiklos partnerio įmonėje, planuojamas įdarbinti laimėjus konkursą, ar yra pasitelkiamas kaip subtiekėjas);
2) Specialistų sąraše nurodyto specialisto išsilavinimą patvirtinantys dokumentai (1 pozicijai);
3) Specialisto darbinės veiklos aprašymas, kuriame aiškiai išvardinta specialisto patirtis atitinkamoje srityje (1 pozicijai);
4) Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti matininko kvalifikacijos dokumentų. Šiuos duomenis matininkų žinybiniame registre po kvalifikacijos dokumentų pateikimo pasitikrina ir užfiksuoja pati Perkančioji organizacija. Esant aplinkybėms, dėl kurių Perkančioji organizacija negali pati pasitikrinti, užfiksuoti ir išsaugoti matininkų žinybiniame registre nurodytų duomenų (pvz., registras neveikia, registre nėra duomenų apie tiekėjo specialistų sąraše nurodytą siūlomą specialistą ar pan.,), Perkančioji organizacija turi teisę kreiptis į tiekėją dėl atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
Pastabos:
- Jei kvalifikacija yra grindžiama nurodant specialistą, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subrangovo (-ų) darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju specialistas turi būti išviešintas pasiūlyme.
- Jeigu kvalifikacijos atestato, pažymėjimo galiojimo laikotarpis pasibaigtų sutarčiai nepasibaigus, jis turi būti pratęstas ir galioti visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Rangovui nustatoma 500 EUR vertės bauda už nekokybiškai atliktus darbus ir kitus Sutarties pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu, surašant pažeidimo (defektinį) aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo (defektinis) aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimo (defektinis) aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiškai, Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai.
2. Rangovas pažeidęs prievolių vykdymo terminą moka Užsakovui 100 EUR dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-05-20
Vietos laikas:  13:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-08-20
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-05-20
Vietos laikas:  13:45
Vieta:  
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
1.Tiekėjai nedalyvauja susipažinimo su pasiūlymais, pateiktais elektroninėmis priemonėmis, posėdyje.
2.Stebėtojai nėra kviečiami dalyvauti Komisijos posėdžiuose.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
H. Manto g. 26
Klaipėda
92131 LT
LT
Telefonas: +370 46390960

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-05-04
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.