VAIKŲ IR MOKINIŲ MAITINIMO PASLAUGOS PIRKIMAS

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Vilkaviškio r. Sūdavos pagridinė mokykla
190487530
Sūdavos k., Žaliosios pšt., 70465 Vilkaviškio r. s
Vilkaviškio r.
70465
LT
Asmuo ryšiams: Vilija Kavaliauskienė
Telefonas: +370 34249748
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.sudava.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=465835
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

VAIKŲ IR MOKINIŲ MAITINIMO PASLAUGOS PIRKIMAS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

55322000  -  Maisto gaminimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinė mokykla numato įsigyti nemokamą mokinių (vaikų) maitinimą, kitų mokinių (vaikų) maitinimą, mokyklos darbuotojų, mokykloje organizuojamų mokinių dieninėse vasaros poilsio stovyklose maitinimą ir įgaliota atlikti pirkimą vaikų ir mokinių maitinimo paslaugoms pagal 2 priede pateiktą techninę specifikaciją šioje Vilkaviškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigoje: Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinėje mokykloje.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  maksimalaus pirkimo dalių skaičiaus: 2
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

VAIKŲ IR MOKINIŲ MAITINIMO PASLAUGOS PIRKIMAS
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

55322000  -  Maisto gaminimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Mokinių/vaikų ir kitų mokyklos bendruomenės narių maitinimo paslauga Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinėje mokykloje.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 35
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

VAIKŲ IR MOKINIŲ MAITINIMO PASLAUGOS PIRKIMAS
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

55322000  -  Maisto gaminimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Mokinių/vaikų ir kitų mokyklos bendruomenės narių maitinimo paslauga Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinėje mokykloje.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 35
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Tiekėjas turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. Kiekvienas ūkio subjektų grupės narys ar pasitelkiamas subjektas, kurio pajėgumais dalyvis remiasi, privalo užpildyti ir pasirašyti atskirą EBVPD.
Paslaugų teikėjas turi teisę verstis maitinimo paslaugų teikimo veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
Pateikiama:
Valstybės įmonės Registrų centro išduoto Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo (ar kitų dokumentų, kuriuose būtų nurodyti tiekėjo įregistravimo duomenys ir vykdoma veikla) skaitmeninės kopijos, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduoto dokumento, ar priesaikos deklaracijos, liudijančios, kad tiekėjas atitinka šį reikalavimą, skaitmeninė kopija.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Paslaugų teikėjas per 3 pastaruosius metus (arba per laiką nuo paslaugų teikėjo įregistravimo dienos, jei paslaugų teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti sėkmingai įvykdęs ir (ar) vykdo bent vieną ar daugiau sutarčių, kuri (-os) yra susijusi (-os) su pirkimo objektu (maitinimo paslaugos). Įvykdytos (-ų) sutarties (-čių) arba vykdomos (-ų) sutarties (-čių) įvykdyta dalis, sudėjus turi būti ne mažesnės vertės kaip:
I pirkimo objekto daliai – 36101,97 Eur su PVM.
II pirkimo objekto daliai – 23247,83 Eur su PVM.
Pastaba. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą maitinimo paslaugų pirkimo sutartį, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis per pastaruosius 3 metus yra ne mažesnė nei nustatyta I-II pirkimo dalyse.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Pateikiama paslaugų teikėjo pažyma, patvirtinta paslaugų teikėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu, kurioje nurodoma per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo paslaugų teikėjo įregistravimo dienos (jeigu paslaugų teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų (ir) ar vykdomų sutarčių sąrašas, kuriame turi būti nurodyta: įvykdytos (vykdomos) sutarties objektas, pirkėjo identifikavimo ir kontaktiniai duomenys, įvykdytos sutarties vertė ar vykdomos sutarties įvykdytos dalies vertė, sutarties trukmė, pateikiami užsakovų patvirtinimai (pažymos) apie sėkmingai įvykdytus ar vykdomus įsipareigojimus.
Pastaba. Perkančioji (įgaliotoji) organizacija, siekdama įsitikinti arba patikslinti pateiktą informaciją, gali atskiru prašymu paprašyti pateikti nurodytų sutarčių patvirtintas kopijas arba išrašus iš sutarčių bei pirkimo objektą apibūdinančius dokumentus, ar kitus dokumentus, taip pat gali žodžiu ar raštu tikrinti šią informaciją tiesiogiai pas sutarčių sąraše nurodytus paslaugų gavėjus.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Teikėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantą ar draudimo bendrovės laidavimą. Užtikrinimo vertė – 5 (penki) procentai nuo sutarties sumos be PVM;
Jei Teikėjas nepateikia per Sutarties 4.1 punkte nustatytą terminą Sutartyje nustatyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Teikėjas atsisakė pasirašyti Sutartį;
Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Teikėjas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-07-10
Vietos laikas:  12:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-07-10
Vietos laikas:  12:45
Vieta:  
Pirminis susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais vyks Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinėje mokykloje, Arminų g. 1, Sūdavos k., Vilkaviškio r.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su pasiūlymais komisijos posėdyje tiekėjai nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A.Mickevičiaus g. 18
Kaunas
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-06-27
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.