Teritorijos perimetro apsaugos (kontrolės sistemos) įrangos su garantine priežiūra darbų pirkimas

Skelbimas apie pirkimą

Pirkimas gynybos sektoriuje

Direktyva 2009/81/EB

Prekės

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Valstybės įmonė 'ORO NAVIGACIJA'
210060460
Balio Karvelio 25, Vilnius
LT-02184  Vilnius
LT
Kam: Aušra Jasukaitienė
Telefonas: +370 70694530
El. paštas: jasukaitiene.a@ans.lt
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto adresas: http://www.ans.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/6423
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=604747&B=PPO
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=604747&B=PPO
Daugiau informacijos galima gauti iš: Minėti kontaktiniai punktai
Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:Minėti kontaktiniai punktai
Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami: Minėti kontaktiniai punktai
I.2)

Perkančiosios organizacijos tipas

Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė
I.3)

Pagrindinė veikla

 • Kita: oro uostų veikla
I.4)

Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu

Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas perka kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)

Aprašymas

II.1.1)

Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas suteikė sutarčiai:

Teritorijos perimetro apsaugos (kontrolės sistemos) įrangos su garantine priežiūra darbų pirkimas

II.1.2)

Sutarties tipas ir darbų atlikimo vieta, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta

Prekės
  Pirkimas
  Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta:

  Vilnius

  NUTS kodas
  LIETUVA
  II.1.5)

  Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas

  Teritorijos perimetro apsaugos (kontrolės sistemos) įrangos su garantine priežiūra darbai

  II.1.6)

  Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

  Pagrindinis žodynas
  35120000   Stebėjimo ir apsaugos sistemos bei prietaisai
  Papildomas žodynas
  35121000   Apsaugos įrenginiai
  45312200   Apsaugos nuo įsilaužimo signalizacijos sistemų montavimo darbai
  II.1.7)

  Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

  Dalyvis pasiūlyme turi nurodyti sutarties dalį, kurią ketina pagal subrangos sutartį perduoti vykdyti trečiosioms šalimis, ir visus siūlomus subrangovus, taip pat subrangos sutarčių, kurioms jie siūlomi, dalyką
  Dalyvis turi nurodyti visus su subrangovais susijusius pokyčius, atsiradusius vykdant sutartį
  II.1.8)

  Pirkimo dalys

  Ši sutartis padalyta į dalis:  ne
  II.1.9)

  Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

  Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus:  ne
  II.2)

  Kiekis arba sutarties apimtis

  II.2.1)

  Visas kiekis ar visa apimtis:

  Perkami Teritorijos perimetro apsaugos (kontrolės sistemos) įrangos su garantine priežiūra darbai Vilniuje.

  II.2.2)

  Informacija apie pasirinkimo galimybes

  Pasirinkimo galimybės: ne
  II.2.3)

  Informacija apie pratęsimus

  Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
  Pratęsiamų prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju – numatoma tolesnių sutarčių trukmė: 
  mėnesių: 1
  II.3)

  Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas

  Trukmė mėnesiais: 040 

  III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

  III.1)

  Su sutartimi susijusios sąlygos

  III.1.1)

  Reikalaujami užstatai ir garantijos:

  Rangovui laiku neįvykdžius įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę reikalauti Sutartyje nustatyto dydžio baudų.

  III.1.2)

  Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

  Užsakovas už kokybiškai atliktus Darbus sumokės Rangovui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. PVM sąskaita faktūra turi būti pateikta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo darbų perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos.

  Užsakovas už atliktas garantinės priežiūros paslaugas mokės Rangovui pagal Sutarties 2 priedo „Tiekėjo pasiūlymas“ nurodytus įkainius ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. PVM sąskaita faktūra turi būti pateikta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paslaugų perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos.

  III.1.4)

  Kitos sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos, visų pirma dėl tiekimo ir informacijos saugumo

  Vykdant Sutartį privalo dalyvauti tik Rangovo pirkimui pateiktame pasiūlyme nurodyti Sutarties vykdymui paskirti specialistai. Rangovas turi teisę pakeisti specialistų komandą ar jos narį tik gavęs raštišką Užsakovo sutikimą bei pateikti dokumentus, pagrindžiančius specialistų atitikį pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams. Užsakovas turi teisę inicijuoti Rangovo komandos nario, kuris netinkamai atlieka Sutartyje numatytas pareigas, pakeitimą, nurodydamas tokio prašymo motyvus.

  Tiekėjas privalo pateikti tiekėjo patikimumo pažymėjimą, įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma “RIBOTO NAUDOJIMO“, apsaugos reikalavimų atitiktį patvirtinančią pažymą ar tiekėjo leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir sąrašą tiekėjo darbuotojų, kurie dalyvaus sutarties vykdyme ir kuriems išduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija “RIBOTO NAUDOJIMO“

  Įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimai Rangovui ir jo subtiekėjams numatyti pirkimo sąlygose.

  III.2)

  Dalyvavimo sąlygos

  III.2.1)

  Asmeninė padėtis

  Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

  Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis (tikrieji) narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (buhalteriai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą, valstybės paslapties atskleidimą ar praradimą, už kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 1 straipsnyje, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą arba dėl kitų valstybių tiekėjų yra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Direktyvos 2009/81/EB 39 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

  PATEIKIAMA:

  1) Išrašas iš teismo sprendimo arba

  2) Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma arba

  3) atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas,

  išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

  2. Tiekėjas nėra padaręs profesinio pažeidimo, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus tiekėjui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai.

  PATEIKIAMA:

  Tiekėjo deklaracija (Pirkimo dokumentų 8 priedas).

  3. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimo tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši.

  Tiekėjui nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla, nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

  PATEIKIAMA:

  1.1)Jei tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, papildomų dokumentų teikti nereikia. Perkančioji organizacija patikrins pasiūlymą pateikusio tiekėjo duomenis valstybės įmonės Registrų centras Juridinių asmenų registre: https://www.registrucentras.lt/jar/p/ .

  1.2) Jei tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas užsienio valstybėje, tiekėjas pateikia užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotą pažymą, kuri turi būti legalizuota teisės aktų nustatyta tvarka. Jei tokia pažyma neišduodama, pateikiamas kiti lygiaverčiai įrodymai.

  1.3) Jei tiekėjas yra fizinis asmuo, pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba valstybės įmonės Registrų centro išrašas arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla, nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais procedūros, išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

  2)Tiekėjo deklaracija (SPS 8 priedas).

  4. Nėra įrodymų (įskaitant atvejus, kai šie įrodymai susiję su tiekėjo struktūra (valdymu, akcininkais) ar jo tiekiamų prekių, įrangos ypatybėmis), patvirtinančių, kad tiekėjas nėra patikimas ir kelia pavojų nacionaliniam ar kitos valstybės narės saugumui.

  PATEIKIAMA:

  1) Valstybės saugumo departamento arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas

  galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad tiekėjas turi teisę dirbti su įslaptinta informacija ir saugoti įslaptintą informaciją,

  žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“;

  2) Pateikiamas dalyvio ir subtiekėjo (jei bus pasitelkiamas) raštiškas pasižadėjimas saugoti įslaptintą informaciją (SPS 5 priedas).

  Tiekėjas turi teisę dirbti ir saugoti įslaptintą informaciją, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“.

  III.2.3)

  Techniniai ir (arba) profesiniai pajėgumai

  Su techniniu ir (arba) profesiniu ūkio subjektų pajėgumu susiję kriterijai (dėl kurių šie ūkio subjektai gali būti pašalinti)
  Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

  1.Per pastaruosius 5 metus (iki paraiškų pateikimo termino pabaigos) arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 5 metus) Tiekėjas turi būti įvykdęs bent vieną teritorijos perimetro apsaugos sistemos

  įrengimo sutartį, kurios vertė būtų ne mažesnė kaip 32 500 EUR be PVM.

  PATEIKIAMA:

  1) Sutarčių sąrašas - SPS 6 priedas.

  2) Įrodymui apie darbų atlikimą kandidatai ar dalyviai pateikia: jeigu gavėjas buvo perkančioji organizacija, – kompetentingos institucijos išduotą ar patvirtintą pažymą, jeigu gavėjas buvo ne perkančioji organizacija, – jo pažymą, o jeigu pastarosios.

  2. Tiekėjo siūlomi pagrindiniai specialistai, atsakingi už sutarties vykdymą turi turėti galiojantį leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima ne žemesne slaptumo žyma nei ,,Riboto naudojimo“.

  PATEIKIAMA:

  1) Specialistų sąrašas (SPS 7 priedas)

  2) Valstybės saugumo departamento išduotas patvirtinimas arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, kad Specialistų sąraše nurodyti specialistai turi teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“ (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija).

  3.Tiekėjas turi turėti teisės aktų nustatyta tvarka įteisintą įslaptintos informacijos ryšių ir informacinę sistemą (toliau – ĮIRIS) įslaptintiems dokumentams, žymimiems slaptumo žyma „Riboto naudojimo“ rengti.

  PATEIKIAMA:

  Valstybės įgaliotos institucijos išduotas leidimas naudoti ĮIRIS įslaptintiems dokumentams, žymimiems slaptumo žyma „Riboto naudojimo“ rengti.

  III.3)

  Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos

  III.3.1)

  Informacija apie tam tikrą profesiją

  Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
  III.3.2)

  Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

  Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: ne

  IV dalis: Procedūra

  IV.1)

  Procedūros tipas

  IV.1.1)

  Procedūros tipas

  Ribota procedūra
  IV.1.2)

  Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai

  IV.2)

  Sutarties sudarymo kriterijai

  IV.2.1)

  Sutarties sudarymo kriterijai

  Mažiausia kaina
  IV.2.2)

  Informacija apie elektroninį aukcioną

  Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
  IV.3)

  Administracinė informacija

  IV.3.2)

  Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

  ne
  IV.3.4)

  Paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas

  2021-11-30 - 09:00
  IV.3.6)

  Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje

  Lietuvių

  VI dalis: Papildoma informacija

  VI.1)

  Informacija apie periodiškumą

  Tai periodiškas pirkimas: ne
  VI.2)

  Informacija apie Europos Sąjungos fondus

  Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
  VI.3)

  Papildoma informacija:

  Pirkimas susijęs su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma “RIBOTO NAUDOJIMO“. Tiekėjas privalo turėti įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma “RIBOTO NAUDOJIMO“ apsaugos reikalavimų atitiktį patvirtinančią pažymą, o tiekėjo darbuotojai, kurie tiesiogiai atliks darbus, turi turėti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma “RIBOTO NAUDOJIMO“.

  VI.4)

  Skundų pateikimo procedūra

  VI.4.1)

  Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

   

  Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

  VI.4.2)

  Skundų pateikimas

  Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us):

  Tiekėjas, kuris mano, kad Perkančioji organizacija nesilaikė VPGSSĮ ir (arba) kitų teisės aktų reikalavimų ir tokiu būdu juos pažeidė, turi teisę pateikti Perkančiajai organizacijai pretenziją:

  1. per 15 dienų nuo Perkančiosios organizacijos rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo Tiekėjams dienos;

  2.per 10 dienų nuo paskelbimo apie Perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu VPGSSĮ nėra reikalavimo raštu informuoti Tiekėjus apie Perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.

  Perkančioji organizacija, gavusi Tiekėjo rašytinę pretenziją, nedelsdamas sustabdo Pirkimo procedūras, kol bus išnagrinėta gauta pretenzija ir priimtas sprendimas.

  Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos išnagrinėja pretenziją, priima motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų Pirkimo procedūros terminų pasikeitimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu praneša pretenziją pateikusiam Tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams

  VI.4.3)

  Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apir skundų pateikimą

  VI.5)

  Šio skelbimo išsiuntimo data:

  2021-10-28
  Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
  XIV-954 2022-03-17

  Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 17, 25, 27, 35, 37, 39, 45, 47, 51, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatymas

  Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-03-24 - 2022-03-31)

  Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-04-01 - 2022-04-30)


  I-1491 1996-08-13

  Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo suvestinė ( nuo 2023-01-01)  Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą

  Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.