Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimas

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba
188639721
Pamėnkalnio g. 21, Vilnius
Vilnius
01114
LT
Asmuo ryšiams: Daiva Gurinovičienė
Telefonas: +370 70663165
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.vad.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=526541
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

63510000  -  Kelionių agentūrų ir panašios paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimas, siekiant sudaryti preliminariąsias sutartis
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 500000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

63510000  -  Kelionių agentūrų ir panašios paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimas, siekiant sudaryti preliminariąsias sutartis
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Užpildyti EBVPD. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi įrodyti, kad nėra jo pašalinimo pagrindų, nurodytų šių konkurso sąlygų 2 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.
Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (didmeninės ar mažmeninės prekybos veikla darbų saugos priemonių srityje). ).Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys atitikimą kvalifikacijos reikalavimams: Valstybės įmonės Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą, arba kitus dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotus dokumentus ar priesaikos deklaraciją, liudijančią tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
1.Tiekėjas per paskutinius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos (arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos, jei tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 metus) yra tinkamai įvykdęs (ar vykdo) bent vieną siūlomų kelionių organizavimo paslaugų sutartį, pagal kurią suteiktų paslaugų vertė yra ne mažesnė kaip 50 000,00 Eur su PVM.
Pateikiama tiekėjo per pastaruosius 3 metus (iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos) arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytos arba vykdomos bent 1 (vienos) ar daugiau siūlomų kelionių organizavimo paslaugų sutarties (-čių) aprašymas (-ai), šios (-ių) sutarties (-čių) pavadinimas (-ai), objekto aprašymas (-ai), vertė (-ės), sutarties (-ių) įvykdymo/vykdymo pradžios ir pabaigos datos (mėnesio tikslumu), užsakovo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai), atstovo (-ų) kontaktinė informacija.
Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą pirkimo sutartį, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos pirkimo sutarties dalis yra ne mažesnė kaip reikalaujama šiuose pirkimo dokumentuose.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
1.Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
Pateikiama Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos išduotas pažymėjimas, patvirtinantis, kad tiekėjas turi teisę teikti pirkimo objekte nustatytas paslaugas ar atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje teikėjas registruotas) išduotas dokumentas, ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis kelionių organizavimo paslaugomis, arba priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.
2.Tiekėjas turi būti Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) narys.
Pateikiama IATA galiojantis sertifikatas arba lygiavertis dokumentas.
3.Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, kuris bus atsakingas už pirkimo sutarties vykdymą, kelionių organizavimo paslaugų teikimo koordinavimą, ir kuris atitinka šiuos reikalavimus:
1) turi Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) galiojantį sertifikatą,
2) turi ne trumpesnę nei 2 (dviejų) metų patirtį kelionių organizavimo paslaugų teikimo srityje.
Pateikiama:
1) Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) galiojantis sertifikatas;
2) siūlomo specialisto (-ų) patirties, vykdant reikalavime nurodytas veiklas, aprašymas. Turi būti nurodyta tiek ir tokio pobūdžio sutarčių, kad pagal juose dirbtą laiką bei atliktas funkcijas, siūlomas specialistas (-ai) turėtų reikalaujamą patirtį;
3) dokumentas /ai, patvirtinantis/tys, specialisto esamus santykius su tiekėju. Jei specialistas yra ne tiekėjo darbuotojas, tiekėjas privalo pateikti pirkimo dokumentuose 5.2-5.3 punktuose nurodytą informaciją.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Tiekėjas prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų informavęs Užsakovas raštu, gali nutraukti Sutartį, jei Užsakovas nevykdo įsipareigojimų ir per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško pranešimo, kuriame nurodoma, kokie įsipareigojimai nevykdomi, Užsakovas neįvykdo savo įsipareigojimų, arba atitinkamų įsipareigojimų Užsakovas įvykdyti nebegali.
2. Jei Užsakovas nutraukia šią Sutartį su Tiekėju dėl 9.3 punkte numatytų aplinkybių, Tiekėjas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 5 00 (penki šimtai) eurų baudą.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.3)

Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su keliais veiklos vykdytojais
Numatomas didžiausias preliminariosios sutarties dalyvių skaičius:  5
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-08-26
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-08-26
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus naudojami elektroniniai užsakymai
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-07-22
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.