Ketvirtadienis, rugpjūčio 13 d.

Statinių (jų dalių) techninės būklės įvertinimo paslaugos

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
188710823
Liepų g. 11
Klaipėda
91502
LT
Asmuo ryšiams: Kristina Sirvidienė
Telefonas: +370 46396104
El. paštas: pirkimai@klaipeda.lt
Faksas: +370 46396178
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.klaipeda.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=523011
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Statinių (jų dalių) techninės būklės įvertinimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71319000  -  Ekspertų paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

5 statinių (jų dalių) techninės būklės įvertinimo paslaugos (toliau – paslaugos). Tiekėjo kaina šiam pirkimui negali viršyti 8 500,00 Eur su PVM (arba 8 500,00 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71319000  -  Ekspertų paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Klaipėda
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

5 statinių (jų dalių) techninės būklės įvertinimo paslaugos (toliau – paslaugos). Tiekėjo kaina šiam pirkimui negali viršyti 8 500,00 Eur su PVM (arba 8 500,00 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 3
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Prievolių įvykdymo terminas gali būti pratęstas Paslaugų gavėjo ir Paslaugų teikėjo rašytiniu susitarimu, ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.
Tiekėjas turi turėti teisę teikti statinių ekspertizės paslaugas (veiklos rūšis – statinio (dalies) ekspertizė, statinių kategorija – ypatingi statiniai). Pateikiama:
Profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: Valstybės įmonės Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę verstis nurodyta veikla, asmuo, besiverčiantis veikla turint verslo liudijimą – verslo liudijimą bei kitus dokumentus, patvirtinančius teisę verstis nurodyta veikla.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Tiekėjas sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti 1 (vieną) kvalifikuotą statinio ekspertizės vadovą, turintį teisę vykdyti statinių (jų dalių) techninės būklės įvertinimo paslaugas (veiklos rūšis – statinio (dalies) ekspertizė, statinių kategorija – ypatingi statiniai).
Pateikiama:
Specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą, sąrašas, kuriame nurodomi specialistų vardai ir pavardės, jų pareigos vykdant sutartį, nurodoma, kokiu pagrindu specialistas yra pasitelkiamas (yra įdarbintas tiekėjo, subtiekėjo ar jungtinės veiklos partnerio įmonėje, planuojamas įdarbinti laimėjus konkursą, ar yra pasitelkiamas kaip subtiekėjas).
Sąraše nurodytiems specialistams teisės aktuose numatyta tvarka išduoti kvalifikacijos atestatai ar užsienio šalies specialistams išduoti dokumentai, patvirtinantys turimą kvalifikaciją kilmės šalyje*.
*Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti specialistų, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai, kvalifikacijos atestatų, jeigu Perkančioji organizacija gali susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės. Šiuos duomenis viešame VĮ Statybos produktų sertifikavimo centro registre ar kituose atitinkamus duomenis teikiančiuose viešai prieinamuose registruose, po dokumentų pagal EBVPD pateikimo pasitikrina, užfiksuoja ir išsaugo pati Perkančioji organizacija. Esant aplinkybėms, dėl kurių Perkančioji organizacija negali pati pasitikrinti, užfiksuoti ir išsaugoti nurodytuose viešai prieinamuose registruose nurodytų duomenų (pvz., registras neveikia, registre nėra duomenų apie tiekėjo specialistų sąraše nurodytą siūlomą specialistą ar pan.,), Perkančioji organizacija turi teisę kreiptis į tiekėją dėl atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo.
Pastaba: jei kvalifikacija yra grindžiama nurodant specialistą, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekėjo (-jų) darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju specialistas turi būti išviešintas pasiūlyme.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Paslaugų teikėjas už pavėluotai suteiktas paslaugas moka Paslaugų gavėjui 100 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, iki kol įvykdomos prievolės. Bauda išskaičiuojama iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų.
2. Už nekokybiškai suteiktas paslaugas, kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, nesusijusį su vėlavimu, netinkamą vykdymą Paslaugų tiekėjas moka 145 Eur baudą, surašant pažeidimo aktą už kiekvieną nustatytą atvejį, perspėjus Paslaugų tiekėją faksu ar el. paštu. Pažeidimo aktas surašomas dalyvaujant Paslaugų tiekėjo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimų aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš Paslaugų tiekėjui mokėtinos sumos. Jei paslaugos suteiktos nekokybiškai Paslaugų gavėjas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų numatyta bauda taikoma pakartotinai.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-07-13
Vietos laikas:  13:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-10-13
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-07-13
Vietos laikas:  13:55
Vieta:  
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
1.Tiekėjai nedalyvauja susipažinimo su pasiūlymais, pateiktais elektroninėmis priemonėmis, posėdyje.
2.Stebėtojai nėra kviečiami dalyvauti Komisijos posėdžiuose.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
H. Manto g. 26
Klaipėda
92131 LT
LT
Telefonas: +370 46390960

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-06-30
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.