Sraigtasparnio Mi-8T šviesinės įrangos pritaikymas skrydžiams, naudojant naktinio matymo prietaisus

Skelbimas apie pirkimą

Pirkimas gynybos sektoriuje

Direktyva 2009/81/EB

Paslaugos

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Lietuvos Kariuomenės Karinių oro pajėgų Ginkluotės ir technikos remonto depas
300058202
aerouosto 11a, Šiauliai
77103  Šiauliai
LT
Kam: Nerijus Skirka
Telefonas: +370 68065230
El. paštas: nerijus.skirka@kam.lt
Interneto adresas(-ai):
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/6575
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=520674&B=PPO
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=520674&B=PPO
Daugiau informacijos galima gauti iš: Minėti kontaktiniai punktai
Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:Minėti kontaktiniai punktai
Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami: Minėti kontaktiniai punktai
I.2)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.3)

Pagrindinė veikla

 • Gynyba
I.4)

Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu

Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas perka kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)

Aprašymas

II.1.1)

Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas suteikė sutarčiai:

Sraigtasparnio Mi-8T šviesinės įrangos pritaikymas skrydžiams, naudojant naktinio matymo prietaisus

II.1.2)

Sutarties tipas ir darbų atlikimo vieta, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta

Paslaugos
  Kategorijos Nr.  1:  Priežiūros ir remonto paslaugos
  Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta:

  Šiauliai

  NUTS kodas
  LIETUVA
  II.1.5)

  Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas

  Sraigtasparnio Mi-8T šviesinės įrangos pritaikymas skrydžiams, naudojant naktinio matymo prietaisus

  II.1.6)

  Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

  Pagrindinis žodynas
  50212000   Sraigtasparnių remonto ir priežiūros paslaugos
  II.1.7)

  Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

  Dalyvis pasiūlyme turi nurodyti sutarties dalį, kurią ketina pagal subrangos sutartį perduoti vykdyti trečiosioms šalimis, ir visus siūlomus subrangovus, taip pat subrangos sutarčių, kurioms jie siūlomi, dalyką
  Dalyvis turi nurodyti visus su subrangovais susijusius pokyčius, atsiradusius vykdant sutartį
  II.1.8)

  Pirkimo dalys

  Ši sutartis padalyta į dalis:  ne
  II.1.9)

  Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

  Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus:  ne
  II.2)

  Kiekis arba sutarties apimtis

  II.2.1)

  Visas kiekis ar visa apimtis:

  1 sraigtasparnio įranga.

  II.2.2)

  Informacija apie pasirinkimo galimybes

  Pasirinkimo galimybės: ne
  II.2.3)

  Informacija apie pratęsimus

  Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
  II.3)

  Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas

  Trukmė mėnesiais: 009 

  III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

  III.1)

  Su sutartimi susijusios sąlygos

  III.1.1)

  Reikalaujami užstatai ir garantijos:

  Banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo raštu užtikrinama suma _________ EUR (7 % sutarties kainos be PVM) ir galiojimo terminas – ne mažiau kaip 240 (du šimtai keturiasdešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  III.1.2)

  Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

  Teikėjui sumokama, kai sutarties objektas, atitinkantis Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus, perduodamas Pirkėjui, abiems Šalims pasirašius perdavimo - priėmimo aktą (jeigu pasirašomas), per 30 (trisdešimt) dienų nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo (jeigu pasirašomas) ir sąskaitos gavimo dienos (sąskaita faktūra turi būti pateikiama Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje numatytomis elektroninėmis priemonėmis). Jei nustatomos kitokios apmokėjimo sąlygos, jos turi būti nustatytos sutarties specialioje dalyje. Pirkėjui vėluojant atsiskaityti šiame punkte numatytu terminu, Pirkėjas, Teikėjui pareikalavus (ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo pareikalavimo gavimo), moka palūkanas pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą.

  III.1.3)

  Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:

  Teikėjui sumokama, kai sutarties objektas, atitinkantis Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus, perduodamas Pirkėjui, abiems Šalims pasirašius perdavimo - priėmimo aktą (jeigu pasirašomas), per 30 (trisdešimt) dienų nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo (jeigu pasirašomas) ir sąskaitos gavimo dienos (sąskaita faktūra turi būti pateikiama Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje numatytomis elektroninėmis priemonėmis). Jei nustatomos kitokios apmokėjimo sąlygos, jos turi būti nustatytos sutarties specialioje dalyje. Pirkėjui vėluojant atsiskaityti šiame punkte numatytu terminu, Pirkėjas, Teikėjui pareikalavus (ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo pareikalavimo gavimo), moka palūkanas pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą.

  III.1.4)

  Kitos sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos, visų pirma dėl tiekimo ir informacijos saugumo

  Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
  III.2)

  Dalyvavimo sąlygos

  III.2.1)

  Asmeninė padėtis

  Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

  1. Teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis (tikrieji) narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (buhalteriai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti teikėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl teikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą, valstybės paslapties atskleidimą ar praradimą, už kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 1 straipsnyje, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą arba dėl kitų valstybių teikėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Direktyvos 2009/81/EB 39 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

  Pateikiama:

  Išrašas iš teismo sprendimo

  arba

  Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma (pagal Įstatymo 34 straipsnio 1 dalį)

  arba

  atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas.

  Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

  2. Teikėjas nėra padaręs profesinio pažeidimo, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus teikėjui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai.

  Pateikiama:

  Teikėjo deklaracija.

  3. Teikėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties (teikėjo ir kreditorių susitarimo tęsti teikėjo veiklą, kai teikėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal valstybės, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam atliekamos analogiškos procedūros pagal valstybės, kurioje jis registruotas, įstatymus.

  Pateikiama:

  1) Jeigu teikėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikiama:

  Išrašas iš teismo sprendimo

  arba

  valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis

  arba

  valstybės įmonės Registrų centro išrašas.

  Kitos valstybės teikėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad teikėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla, nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros.

  Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

  Jeigu teikėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių dokumentų, pagrindžiančių, kad teikėjas nebankrutavęs, nelikviduojamas, teikėjui neiškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nevykdomas ne teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės paraiškų priėmimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.

  2) Teikėjo deklaracija.

  4. Teikėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, kai yra bent vienas iš šių nurodytų pažeidimų:

  a) konkurencijos, socialinės ir darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos, už kurį tiekėjui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

  b) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtintus Konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

  c) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

  d) teikėjas yra neįvykdęs pirkimo sutarties, sudarytos vadovaujantis Įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civiliniame kodekse (toliau – esminis pirkimo sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad teikėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais. Šiuo pagrindu teikėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę pirkimo ar koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą įgyvendino su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. Perkančioji organizacija iš pirkimo procedūros pašalina teikėją ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad teikėjas yra įsteigtas siekiant išvengti šio pašalinimo pagrindo taikymo.

  Pateikiama:

  Teikėjo deklaracija.

  5. Teikėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal valstybės, kurioje jis registruotas, ar valstybės, kurioje yra Perkančioji organizacija, reikalavimus.

  Pateikiama:

  Jeigu teikėjas yra fizinis arba juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje pateikiama:

  Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduota pažyma

  arba

  valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

  Kitos valstybės teikėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.

  Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

  Jeigu teikėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės paraiškų priėmimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis. Jeigu dėl „Sodros“ informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie teikėją (juridinį asmenį), ji turės teisę prašyti teikėjo (juridinio asmens) pateikti nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui: išrašą iš teismo sprendimo arba, jeigu tokio nėra, Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

  6. Teikėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal valstybės, kurioje jis registruotas, ar valstybės, kurioje yra Perkančioji organizacija, reikalavimus. Teikėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.

  Pateikiama:

  Valstybinės mokesčių inspekcijos išduota pažyma

  arba

  valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis

  arba

  atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas.

  Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

  7. Teikėjas pirkimo procedūrų metu nenuslėpė informacijos ar nepateikė melagingos informacijos apie atitiktį nustatytiems reikalavimams, apie kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

  Šiuo pagrindu teikėjas taip pat šalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų Įstatymo, Viešųjų pirkimų įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją ir dėl to per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas. Šiuo pagrindu teikėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių pirkimo procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją ir dėl to per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas ar taikomos kitos panašios sankcijos.

  Pateikiama:

  Teikėjo deklaracija.

  8. Teikėjas ir (arba) ūkio subjektų grupės narys ir (arba) teikėjo subteikėjas, fiziškai atliksiantis komponentų remontą, turi teisę atlikti sraigtasparnių Mi-8T ir jo komponentų remontą.

  Pateikiama:

  Pateikiamas sraigtasparnio Mi-8T ir jo komponentų konstruktorių biuro arba gamintojo patvirtinimas (sertifikatas) atlikti sraigtasparnio Mi-8T ir jo komponentų remontą

  arba

  patvirtintai techninės priežiūros organizacijai (angl. AMO) išduotas ES valstybės narės Civilinės aviacijos administracijos (CAA) arba kitos lygiavertės valstybinės institucijos pagal Europos komisijos reglamento Nr. 1321/2014 145 dalies (145 dalį) reikalavimus sertifikatas atlikti sraigtasparnių Mi-8T ir jo komponentų remontą.

  9. Nėra įrodymų (įskaitant atvejus, kai šie įrodymai susiję su teikėjo struktūra (valdymu, akcininkais) ar jo tiekiamų prekių, įrangos ypatybėmis), patvirtinančių, kad teikėjas (taip pat ūkio subjektų grupės narys, subteikėjas) nėra patikimas ir kelia pavojų nacionaliniam ar kitos valstybės narės saugumui. Perkančioji organizacija visais atvejais gali laikyti, kad teikėjas nėra patikimas ir kelia pavojų nacionaliniam ar kitos valstybės narės saugumui, jeigu ji gauna kompetentingų institucijų pateiktą tai patvirtinančią informaciją.

  Pateikiama:

  1) Informacija apie teikėją, subrangovus, subtiekėjus ir sutartinai veikiančius asmenis (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas (jeigu minėti subjektai yra fiziniai asmenys) arba pavadinimas, juridinio asmens ar organizacijos (toliau – juridinis asmuo) kodas, buveinės adresas, taip pat vietos, kurioje faktiškai vykdoma veikla, adresas (jeigu minėti subjektai yra juridiniai asmenys)).

  2) Akcininkų sąrašas ir jų duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas, juridinio asmens pavadinimas ir kodas).

  3) Informacija apie visus turinčius ne mažiau kaip 1/3 balsų dalyvių susirinkime juridinio asmens dalyvius (juridinio asmens pavadinimas, kodas, fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas), juridinio asmens valdymo organų narius, vyriausiąjį buhalterį, arba apskaitą tvarkančio struktūrinio padalinio vadovą (asmens vardas, pavardė, asmens kodas) arba apskaitą tvarkančio kito juridinio asmens duomenis (juridinio asmens pavadinimas, kodas).

  4) Jeigu teikėjas yra juridinis asmuo, - juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens (jeigu reikia, - ir sutartimi veikiančių asmenų) steigimo dokumentų kopija, Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija (ar) asmens tapatybės dokumentų kopijos (jei teikėjas fizinis asmuo).

  5) Jei teikėjas yra juridinis asmuo, - jo (jeigu reikia, - ir sutartinai veikiančių asmenų) galutinių savininkų, kurie tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai kontroliuoja teikėją, duomenys (juridinio asmens pavadinimas, kodas, fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas).

  6) Jei teikėjas yra juridinis asmuo, - duomenys apie jo (jeigu reikia, - ir sutartinai veikiančių asmenų) galutiniams savininkams, kurie tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai kontroliuoja teikėją, nuosavybės teise priklausančias įmones, taip pat įmones, kurių dalyviai jie yra (juridinio asmens pavadinimas, kodas).

  7) Informacija apie teikėjų, subrangovų, subtiekėju, subteikėjų ir sutartinai veikiančių asmenų veiklą kitose valstybėse (valstybių sąrašas ir veikos pobūdis jose), taip pat jų verslo kooperacijos ir partnerystės ryšius su kitų valstybių subjektais (juridinio asmens pavadinimas, kodas, fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, valstybės, kuriose šie subjektai veikia).

  Su asmenine subrangovų padėtimi susiję kriterijai (dėl kurių šių subrangovų gali būti atsisakyta), įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
  Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

  1. Nėra įrodymų (įskaitant atvejus, kai šie įrodymai susiję su subteikėjo struktūra (valdymu, akcininkais) ar jo tiekiamų prekių, įrangos ypatybėmis), patvirtinančių, kad subteikėjas (taip pat ūkio subjektų grupės narys, subteikėjas) nėra patikimas ir kelia pavojų nacionaliniam ar kitos valstybės narės saugumui. Perkančioji organizacija visais atvejais gali laikyti, kad subteikėjas nėra patikimas ir kelia pavojų nacionaliniam ar kitos valstybės narės saugumui, jeigu ji gauna kompetentingų institucijų pateiktą tai patvirtinančią informaciją.

  Pateikiama:

  1) Informacija apie teikėją, subrangovus, subteikėjus ir sutartinai veikiančius asmenis (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas (jeigu minėti subjektai yra fiziniai asmenys) arba pavadinimas, juridinio asmens ar organizacijos (toliau – juridinis asmuo) kodas, buveinės adresas, taip pat vietos, kurioje faktiškai vykdoma veikla, adresas (jeigu minėti subjektai yra juridiniai asmenys)).

  2) Akcininkų sąrašas ir jų duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas, juridinio asmens pavadinimas ir kodas).

  3) Informacija apie visus turinčius ne mažiau kaip 1/3 balsų dalyvių susirinkime juridinio asmens dalyvius (juridinio asmens pavadinimas, kodas, fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas), juridinio asmens valdymo organų narius, vyriausiąjį buhalterį, arba apskaitą tvarkančio struktūrinio padalinio vadovą (asmens vardas, pavardė, asmens kodas) arba apskaitą tvarkančio kito juridinio asmens duomenis (juridinio asmens pavadinimas, kodas).

  4) Jeigu subteikėjas yra juridinis asmuo, - juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens (jeigu reikia, - ir sutartimi veikiančių asmenų) steigimo dokumentų kopija, Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija (ar) asmens tapatybės dokumentų kopijos (jei teikėjas fizinis asmuo).

  5) Jei subteikėjas yra juridinis asmuo, - jo (jeigu reikia, - ir sutartinai veikiančių asmenų) galutinių savininkų, kurie tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai kontroliuoja subteikėją, duomenys (juridinio asmens pavadinimas, kodas, fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas).

  6) Jei subteikėjas yra juridinis asmuo, - duomenys apie jo (jeigu reikia, - ir sutartinai veikiančių asmenų) galutiniams savininkams, kurie tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai kontroliuoja subteikėją, nuosavybės teise priklausančias įmones, taip pat įmones, kurių dalyviai jie yra (juridinio asmens pavadinimas, kodas).

  7) Informacija apie teikėjų, subrangovų, subtiekėju, subteikėjų ir sutartinai veikiančių asmenų veiklą kitose valstybėse (valstybių sąrašas ir veikos pobūdis jose), taip pat jų verslo kooperacijos ir partnerystės ryšius su kitų valstybių subjektais (juridinio asmens pavadinimas, kodas, fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, valstybės, kuriose šie subjektai veikia).

  III.3)

  Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos

  III.3.1)

  Informacija apie tam tikrą profesiją

  Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
  III.3.2)

  Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

  Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: ne

  IV dalis: Procedūra

  IV.1)

  Procedūros tipas

  IV.1.1)

  Procedūros tipas

  Derybų procedūra
  IV.1.2)

  Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai

  IV.1.3)

  Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu

  Taikoma į etapus suskirstyta procedūra, laipsniškai mažinant aptartinų sprendimų ar deryboms teikiamų pasiūlymų skaičių:  ne
  IV.2)

  Sutarties sudarymo kriterijai

  IV.2.1)

  Sutarties sudarymo kriterijai

  Mažiausia kaina
  IV.2.2)

  Informacija apie elektroninį aukcioną

  Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
  IV.3)

  Administracinė informacija

  IV.3.2)

  Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

  ne
  IV.3.4)

  Paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas

  2020-07-20 - 10:00
  IV.3.6)

  Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje

  AnglųLietuvių

  VI dalis: Papildoma informacija

  VI.1)

  Informacija apie periodiškumą

  Tai periodiškas pirkimas: ne
  VI.2)

  Informacija apie Europos Sąjungos fondus

  Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
  VI.5)

  Šio skelbimo išsiuntimo data:

  2020-06-17
  Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
  XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
  Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
  XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
  Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
  Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
  Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
  Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.