Trečiadienis, lapkričio 25 d.

Šilumos tiekimo tinklų Jurbarko mieste defektų šalinimo darbų pirkimas

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Darbai

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Akcinė bendrovė „Kauno energija“
235014830
Raudondvario pl. 84
Kaunas
47179
LT
Asmuo ryšiams: Paulius Mačiulis
Telefonas: +370 37305956
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunoenergija.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=534530
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Šilumos tiekimo tinklų Jurbarko mieste defektų šalinimo darbų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45231113  -  Vamzdžių keitimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkantysis subjektas numato įsigyti šilumos tiekimo tinklų defektų šalinimo darbus Jurbarko mieste (toliau – Darbai), kurie bus atliekami siekiant užtikrinti nepertraukiamą ir patikimą šilumos tiekimą bei technologinių nuostolių eliminavimą. Darbai turės būti vykdomi likviduojant šilumos tiekimo tinkluose eksploatacijos bei hidraulinių bandymų ar kitaip atsiradusius defektus.
Reikalavimai Darbų atlikimui nurodyti Šilumos tiekimo tinklų Jurbarko mieste defektų šalinimo darbų pirkimo techninėje specifikacijoje (Sąlygų 1 priedas).
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 390000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45231113  -  Vamzdžių keitimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Jurbarkas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Tiekėjas šildymo sezono metu privalės pradėti Darbus ne vėliau kaip po 4 (keturių) valandų, o nešildymo sezono metu – po 12 (dvylikos) valandų Jurbarko miesto šilumos tiekimo tinkluose nuo informacijos gavimo iš Perkančiojo subjekto telefonu ar kitomis informacinėmis priemonėmis (kontaktų sąrašas bus nurodytas sutartyje) bei operatyviai atlikti Darbus siekiant užtikrinti paslaugų tiekimą vartotojams. Nešildymo sezono metu tiekėjas turi turėti galimybę vienu metu atlikti Darbus ne mažiau kaip 2 (dviejuose) objektuose, o šildymo sezono metu 1 (viename) objekte. Darbai turės būti atlikti per Perkančiojo subjekto nustatytą terminą, atsižvelgiant į darbų sudėtingumą ir apimtis. Medžiagas, reikalingas Darbams atlikti, pateiks tiekėjas, išskyrus tuos atvejus, kai medžiagas Darbų atlikimui pateiks Perkantysis subjektas. Pateikiant užsakymą, Perkantysis subjektas nurodys, kas privalės pateikti medžiagas Darbų atlikimui.
Esminės užduotys, kurias privalės atlikti tiekėjas yra žemės kasimo ir vamzdynų keitimo darbai (tame tarpe vamzdynų demontavimo ir suvirinimo darbai). Į Darbų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai, medžiagos, darbų ir paslaugų sąnaudos bei transportavimo išlaidos.
Sutartis sudaroma 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpiui.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 390000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai, ketinantys dalyvauti pirkime, privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo dokumentuose. Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams įrodančius dokumentus prieš pasiūlymų eilės sudarymą (po vokų atplėšimo procedūros, įvertinus pasiūlymus) bus prašoma pateikti tik to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas pateikiant banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą 8 000,00 Eur (aštuonių tūkstančių eurų) sumai.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Perkantysis subjektas sumoka už faktiškai atliktus Darbus per 60 (šešiasdešimt) dienų po atliktų darbų akto, pažymos apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo per VĮ Registrų centro informacinę sistemą „E. sąskaita“ dienos. Tiekėjas minėtus dokumentus Perkančiajam subjektui turi pateikti ne vėliau kaip iki po ataskaitinio mėnesio 3 (trečios) darbo dienos. Jeigu PVM sąskaita faktūra bus pateikta ne per E. sąskaitą, Perkantysis subjektas laikys, kad PVM sąskaita faktūra nėra gauta, o apmokėjimo terminas bus skaičiuojamas tik nuo to momento, kai sąskaita faktūra bus gauta per E. sąskaitą. PVM sąskaita faktūra per E. sąskaitą Perkančiajam subjektui pateikiama tik pasirašius atliktų darbų aktą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Perkančiajam subjektui (toliau - PS) pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles išduotą besąlyginę ir neatšaukiamą banko garantiją arba besąlyginį ir neatšaukiamą draudimo bendrovės laidavimo raštą sumai, kuri sudaro 10 (dešimt) procentų nuo maksimalios Sutarties kainos su PVM. Užtikrinimas galioja ne trumpiau negu galioja Sutartis. Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo PS pateikti tiekėjo bendrosios civilinės atsakomybės draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą apmokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją. Tiekėjas turi būti apsidraudęs visu sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpiu. Tiekėjas, vienašališkai nutraukęs Sutartį ne dėl PS kaltės, arba PS nutraukus Sutartį dėl tiekėjo kaltės, sumoka PS 10 proc. dydžio baudą nuo maksimalios Sutarties kainos su PVM bei atlygina kitus dėl nutraukimo patirtus nuostolius.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-09-15
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-09-15
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  taip
Kada numatoma paskelbti kitus skelbimus:  
2022
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Vykdomas elektroninis pirkimas. Pasiūlymus gali teikti tik Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt).
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
44312
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):
Ginčų nagrinėjimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-09-03
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.