Projektų „Lauko vandentiekio tinklai Kakoniškės k., Kelmės r. II dalis“ rangos darbai ir Vandentiekio tinklų nuo Rasos g. Kakoniškės k. Kelmės r. sav. iki Pagojo g. 1 Pagojo k. įrengimo darbai

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kelmės rajono savivaldybės administracija
188768730
Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė
Kelmė
86143
LT
Asmuo ryšiams: Agnė Ralytė
Telefonas: +370 42769154
El. paštas: agne.ralyte@kelme.lt
NUTS kodas:  LT026 -  Šiaulių apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kelme.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=515764
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Projektų „Lauko vandentiekio tinklai Kakoniškės k., Kelmės r. II dalis“ rangos darbai ir Vandentiekio tinklų nuo Rasos g. Kakoniškės k. Kelmės r. sav. iki Pagojo g. 1 Pagojo k. įrengimo darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45332200  -  Vandentiekio įrengimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Darbai atliekami pagal pateiktus projektus „Geriamojo vandens tiekimo sistemų Kakoniškės k., Kelmės apyl. sen., Kelmės r. sav., statybos projektas. Lauko vandentiekio tinklai Kakoniškės k., Kelmės r. II dalis“ Nr. SŽ-256-03-TDP ir Vandentiekio tinklo nuo Pagojo g. 1 Pagojo k. iki Rasos g., Kakoniškės k., Kelmės apylinkių sen., Kelmės r. sav., statybos projektas“ Nr. AT-191-1513.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45332200  -  Vandentiekio įrengimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT026 -  Šiaulių apskritis
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kelmės apylinkių seniūnija
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Darbai atliekami pagal pateiktus projektus „Geriamojo vandens tiekimo sistemų Kakoniškės k., Kelmės apyl. sen., Kelmės r. sav., statybos projektas. Lauko vandentiekio tinklai Kakoniškės k., Kelmės r. II dalis“ Nr. SŽ-256-03-TDP ir Vandentiekio tinklo nuo Pagojo g. 1 Pagojo k. iki Rasos g., Kakoniškės k., Kelmės apylinkių sen., Kelmės r. sav., statybos projektas“ Nr. AT-191-1513.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 6
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl projektuotojų klaidų arba netikslumų, dėl atsiradusių papildomų darbų 1 (vieną) kartą 1 mėnesiui. Šis pratęsimas įforminamas šalims pasirašius papildomą susitarimą prie rangos darbų sutarties.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų 4 priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu.
Tiekėjas turi teisę verstis statybos veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Tiekėjas turi paskirti specialistus, kurių kvalifikacija turi atitikti žemiau nurodytus reikalavimus: 1) ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, statybos darbų vadovą, kuriam suteikta teisė eiti nesudėtingojo statinio statybos vadovo pareigas nesudėtingųjų statinių grupėje – inžineriniai tinklai (vandentiekio tinklai). Specialistas turi turėti nemažesnę kaip 2 (dviejų) metų patirtį šiose pareigose. 2) ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, turintį teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus. Specialistas turi turėti nemažesnę kaip 2 (dviejų) metų patirtį šiose pareigose. Pastaba: Tiekėjas gali siūlyti vieną asmenį kelioms pozicijoms, jei šis asmuo atitinka visus skirtingoms pozicijoms keliamus reikalavimus.
Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu patvirtintas sąrašas, kuriame nurodomi už sutarties vykdymą atsakingi specialistai, jų vardai ir pavardės, pareigos vykdant sutartį, reikalaujamą išsilavinimą patvirtinančių kvalifikacijos atestatų Nr., išdavusios įstaigos ir išdavimo datos. Siūlomų specialistų darbo patirties aprašymai, nurodant vardus, pavardes, darbo stažus, vykdytus darbus. Jei tiekėjas siūlo ne savo darbuotojus, jis turi pateikti siūlomų specialistų pasirašytus sutikimus atlikti jiems paskirtas funkcijas, tiekėjo laimėjimo atveju. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija Pateikiami dokumentai: Statybos inžinerijos aukštojo mokslo diplomas arba statybos inžinerijos diplomas arba Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotas atitinkamas kvalifikacijos atestatas ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas galiojantis kvalifikacijos dokumentas, ar kiti dokumentai nurodyti Statybos techniniame reglamente STR 1.02.01:2017 suteikiantys teisę eiti nesudėtingojo statinio statybos vadovo pareigas statinių grupėje – inžineriniai tinklai: vandentiekio tinklai. Pateikiami dokumentai: Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas dėl geodezininko atitinkamos kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo arba galiojanti pažyma, įrodanti geodezininko atitinkamos kvalifikacijos pažymėjimo išdavimą arba išrašas iš geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų registro, ar atitinkamas užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie patvirtintą projektų finansavimą privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, to nepadarius, Sutartis laikoma nesudaryta, Rangos darbų atlikimui sudaroma Rangos darbų sutartis su kitu rangovu pagal viešojo pirkimo konkurso rezultatus. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 10 % statinio rangos darbų vertės. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti visą Sutarties 6.1 punkte nurodytą terminą. Pasibaigus garantijos ar laidavimo rašto galiojimo terminui iki Sutarties 6.1. punkte nustatyto termino, garantijos ar laidavimo rašto galiojimas turi būti pratęstas ar pristatomas užtikrinimas tokiai pat vertei. Pirkėjui pasinaudojus užtikrinimu, Rangovas privalo pateikti naują garantą ar laidavimo raštą tai pačiai sumai;

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-06-01
Vietos laikas:  14:15
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-06-01
Vietos laikas:  15:00
Vieta:  
Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Šiauliai
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-05-21
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.