Ketvirtadienis, rugsėjo 23 d.

Naujo 2MW vandens šildymo katilo įrengimas Luokės RK

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Darbai

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Uždaroji akcinė bendrovė "LITESKO"
110818317
Konstitucijos pr. 7
Vilnius
09308
LT
Asmuo ryšiams: Skaidrė Dedūrienė
Telefonas: +370 52667165
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.litesko.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=586230
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Naujo 2MW vandens šildymo katilo įrengimas Luokės RK
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45331110  -  Katilų montavimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Projektas įgyvendinamas pagal principą „iki rakto“. Tiekėjas turi parengti vandens šildymo katilo įrengimo techninį darbo projektą, kurį sudaro: bendroji, konstrukcijų, aplinkosauginė, šilumos gamyba, dujotiekio, skystojo kuro, elektrotechnika, procesų valdymas ir automatizacija dalys. Tiekėjas turi pateikti ir įrengti ne mažesnį nei 2 MW galios vandens šildymo katilą su sauso tipo dūmų ekonomaizeriu ir pagalbine įranga, pateikti ir sumontuoti techninėse sąlygose ir projekte numatytą įrangą, atlikti paleidimo-derinimo darbus, priduoti atliktus darbus valstybės priežiūros institucijoms (Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai - VERT, Technikos priežiūros Tarnybai - TPT) bei Užsakovui.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45331110  -  Katilų montavimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lygumų g. 69, Luokės RK, Telšiai
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Projektas įgyvendinamas pagal principą „iki rakto“. Tiekėjas turi parengti vandens šildymo katilo
įrengimo techninį darbo projektą, kurį sudaro: bendroji, konstrukcijų, aplinkosauginė, šilumos
gamyba, dujotiekio, skystojo kuro, elektrotechnika, procesų valdymas ir automatizacija dalys.
Tiekėjas turi pateikti ir įrengti ne mažesnį nei 2 MW galios vandens šildymo katilą su sauso tipo
dūmų ekonomaizeriu ir pagalbine įranga, pateikti ir sumontuoti techninėse sąlygose ir projekte numatytą įrangą, atlikti paleidimo-derinimo darbus, priduoti atliktus darbus valstybės priežiūros institucijoms (Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai - VERT, Technikos priežiūros tarnybai - TPT) bei Užsakovui.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 13
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Pateikiamas VI dalyje Papildoma informacija
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkantysis subjektas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų
Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų
institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo
pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nurodyta pirkimo dokumentuose.
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Rangovo sutartinių įsipareigojimų užtikrinimo priemonės:
1. Avansinio mokėjimo laidavimas/garantija - 80 % nuo Kainos be PVM;
2. Sutarties įvykdymo laidavimas/garantija - 5 % nuo Kainos be PVM;
3. Garantinio laikotarpio laidavimas/garantija - 5 % nuo Kainos su PVM.
Baudos, delspinigiai
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Atsiskaitymo tvarka nurodyta Pirkimo dokumentų specialiųjų sąlygų priede Nr. 4 Sutarties
projektas 14 dalyje.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

netaikoma
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Rangovas privalo draudimo bendrovėje apdrausti statybos darbų ir civilinės atsakomybės
privalomuoju draudimu, toks draudimas (draudimo laikotarpis) turi galioti visu Darbų atlikimo
laikotarpiu bei 2 metus nuo Darbų pabaigos ir atitikti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo
keliamus reikalavimus.
2. Rangovas privalo draudimo bendrovėje apdrausti projektuotojo civilinę atsakomybę draudimu, arba tokiu draudimu turi apsidrausti Rangovo samdomi Subrangovai (jei projektavimo darbams Rangovas pasitelks subrangovus), toks draudimas (draudimo laikotarpis) turi galioti visu Darbų atlikimo laikotarpiu bei 2 metus nuo Darbų pabaigos ir atitikti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo keliamus reikalavimus.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-07-12
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Darbų atlikimo terminai gali būti pratęsti tik esant žemiau nurodytiems atvejams:
1. jeigu Užsakovas ne dėl Rangovo kaltės (taip pat su juo susijusių, jam pavaldžių ar
kontroliuojamų asmenų ar subrangovų) sustabdo Darbų atlikimą (Sutarties Bendrųjų sąlygų
12.2.2. p.) ar Rangovas negali vykdyti savo prievolių dėl Užsakovo kaltės ir/arba dėl kitų
Užsakovo pagrįstomis pripažintų objektyvių aplinkybių (tame tarpe dėl to, jeigu dėl Užsakovo
kaltės ar objektyvių nuo nei vienos iš šalių nepriklausančių priežasčių teisės aktų nustatyta tvarka neišduodamas leidimas statybai), tiesiogiai įtakojančių darbų vykdymą;
2. jeigu Darbų vykdymas sustabdomas dėl Force Majeure aplinkybių.
3. Esant Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.5.1.1. bei 12.5.1.2 punktuose nurodytoms aplinkybėms
Darbų atlikimo terminai pratęsiami tokiam pat laiko tarpui (kalendorinėmis dienomis), kiek
Rangovas negalėjo vykdyti savo prievolių ar buvo sustabdyti Darbai dėl šiame punkte išvardintų aplinkybių, bet ne ilgesniam terminui (kalendorinėmis dienomis), nei yra likę nuo šiame punkte išvardintų aplinkybių atsiradimo iki Sutarties galiojimo pabaigos.
4. jeigu Užsakovo pareikalavimu, kaip tai numatyta Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.2 p, atliktų
pakartotinių bandymų rezultatai patvirtina, kad Darbų rezultatas atitinka visus teisės aktuose,
statybos techniniuose reglamentuose, Darbų ar Sutarties dokumentuose numatytus reikalavimus, tinkamai funkcionuoja, tinkamai sureguliuotas ir nėra jokių kitų defektų, Darbų atlikimo terminas pratęsiamas tiek kalendorinių dienų, kiek buvo atliekami Sutarties 7.2. p. numatyti pakartotiniai bandymai.
5. jeigu pasikeičia Darbų sudėtis dėl Užsakovo kaltės ar dėl objektyvių, nepriklausančių nuo
abiejų Šalių aplinkybių ir dėl šios priežasties yra objektyviai būtinas Sutartyje numatytų terminų pratęsimas.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52625645
Interneto adresas: https://vat.teismas.lt

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta
tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-06-30
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.