Ketvirtadienis, rugsėjo 23 d.

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS MONITORINGO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Jonavos rajono savivaldybės administracija
188769070
Žeimių g. 13
Jonava
55158
LT
Asmuo ryšiams: Auksė Kumponienė
Telefonas: +370 34947562
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.jonava.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=572346
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS MONITORINGO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

90700000  -  Aplinkosauginės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas neskaidomas į atskiras pirkimo objekto dalis, todėl pasiūlymai turi būti teikiami tik visai pirkimo apimčiai. Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima. Perkamų Jonavos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021-2022 metų įgyvendinimo paslaugų sudėtis: 1. Aplinkos oro monitoringas: 5 stebėsenos taškai (periodiškumas 4 kartai per metus); 2. Paviršinio vandens monitoringas: 4 stebėsenos taškai paviršinio vandens telkiniuose (periodiškumas 4 kartai per metus); Perkamos paslaugos privalo būti teikiamos vadovaujantis technine specifikacija (priedas Nr.4) ir Jonavos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021-2026 metų programa (priedas Nr.6). Paslaugų teikimo terminas: paslaugos turės būti teikiamos nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki 2023-01-15.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

90700000  -  Aplinkosauginės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Jonavos rajonas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – Jonavos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021-2026 metų programos, patvirtintos Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr.1TS-199 ,,Dėl Jonavos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021-2026 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Programa), 2021-2022 metų įgyvendinimo paslauga (toliau- Paslauga). Pirkimo objektas neskaidomas į atskiras pirkimo objekto dalis, todėl pasiūlymai turi būti teikiami tik visai pirkimo apimčiai. Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima. Perkamų Jonavos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021-2022 metų įgyvendinimo paslaugų sudėtis: 1. Aplinkos oro monitoringas: 5 stebėsenos taškai (periodiškumas 4 kartai per metus); 2. Paviršinio vandens monitoringas: 4 stebėsenos taškai paviršinio vandens telkiniuose (periodiškumas 4 kartai per metus); Perkamos paslaugos privalo būti teikiamos vadovaujantis technine specifikacija (priedas Nr.4) ir Jonavos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021-2026 metų programa (priedas Nr.6). Paslaugų teikimo terminas: paslaugos turės būti teikiamos nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki 2023-01-15. Paslaugos turi būti suteiktos pagal numatytus terminus: 1. Tyrimų duomenys teikiami - ne vėliau kaip per 15 dienų nuo atlikto matavimo paskutinės dienos (matavimų dienos turi būti numatytos suderintame paslaugų teikimo grafike); 2. Tarpinės ataskaitos - iki einamųjų metų liepos 15 d.; 3. Metinė ataskaita už 2021 metus – iki 2022-01-15; 4. Metinė ataskaita už 2022 metus – ik 2023-01-15. Paslaugos atlikimo vieta - Jonavos rajono savivaldybės teritorija. Su paslaugų tiekėju bus atsiskaitoma dalimis: 1. I etapas – Metinės ataskaitos parengimas už 2021 metus, bus apmokama 50 proc. pradinės sutarties vertės su PVM; 2. II etapas – Metinės ataskaitos parengimas už 2022 metus, bus apmokama 50 proc. pradinės sutarties vertės su PVM.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 28925.62  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2023-01-15
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) turi pateikti:
1. tiekėjas;
2. kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);
3. kiekvienas kitas ūkio subjektas (subtiekėjas ir trečiasis asmuo), kurio pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi tiekėjas.
EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę adresu http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ , o užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas kartu su pasiūlymu.
Tiekėjas turi turėti teisę vykdyti veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK) 71.20.10 klasę „Aplinkos kontrolė, ekologinis monitoringas“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 26 d. Nr. D1-117 Įsakymas ,,Dėl bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“)
Pateikiama:
1. Valstybės įmonės Registrų centro išduoto Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas, tiekėjo įstatai ar kiti dokumentai, kuriuose būtų nurodyti tiekėjo įregistravimo duomenys ir vykdoma veikla;
2. Aplinkos apsaugos agentūros leidimas atlikti taršos šaltinių išmetimų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymų, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotų dokumentų skaitmeninės kopijos.
Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Paslaugų tiekėjo laboratorijos ar laboratorijos, kuriose Paslaugų tiekėjas atliks Aplinkos monitoringo programoje numatytus matavimus ir tyrimus, turi turėti leidimus šiems matavimams ir tyrimams atlikti arba būti akredituotos teisės aktų nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 26 d. Nr. D1-117 Įsakymas ,,Dėl bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“)
Pateikiama:
Aplinkos apsaugos agentūros išduoto leidimo arba Europos akreditacijos organizacijai priklausančios akreditavimo įstaigos išduoto akreditavimo pažymėjimo, suteikiančio teisę vykdyti fizikinius ir (ar) cheminius matavimus ir tyrimus, kopija su priedais ir papildymais (jei papildymai yra).
Per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) tiekėjas yra sėkmingai įvykdęs ir (ar) vykdo savivaldybės aplinkos monitoringo programos bent vieną arba kelias aplinkos monitoringo programos įgyvendinimo sutartį (-is), kurios (-ių) vertė ne mažesnė kaip 20247,93 Eur be PVM.
Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą (-as) savivaldybės aplinkos monitoringo programos įgyvendinimo sutartį (-is), laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties (-ių) paslaugų pirkimo sutarties įvykdyta dalis per pastaruosius 3 metus yra ne mažesnė nei 20247,93 Eur be PVM.
Pateikiama:
1. Per paskutinius 3 metus (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus – per laikotarpį nuo tiekėjo įregistravimo dienos) įvykdytų ar vykdomų savivaldybės aplinkos monitoringo programų sutarčių sąrašas, kuriame nurodomas sutarties pavadinimas, trumpas sutarties objekto aprašymas, tiksli sutarties sudarymo ir įvykdymo data, kopija;
2. Užsakovų atsiliepimai (pažymos), kuriose turi būti nurodyta užsakovo pavadinimas, paslaugų atlikimo data arba laikotarpis (kai sutartis įvykdyta), atliktų paslaugų vertė bei ar paslaugos suteiktos/teikiamos tinkamai.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Už suteiktas Paslaugas bus apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. Vykdytojas PVM sąskaitą-faktūrą Užsakovui gali pateikti tik tada, kai Užsakovas suderina apmokėjimą patvirtinančius dokumentus (paslaugų priėmimo- perdavimo aktą)
Su paslaugų tiekėju bus atsiskaitoma dalimis:
I etapas – Metinės ataskaitos parengimas už 2021 metus, bus apmokama 50 proc. pradinės sutarties vertės su PVM;
II etapas – Metinės ataskaitos parengimas už 2022 metus, bus apmokama 50 proc. pradinės sutarties vertės su PVM.
Numatoma bauda 5 proc. nuo pradinės sutarties vertės.
Numatomų delspinigių dydis 0,05 proc.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-04-26
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-07-29
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-04-26
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais pradinis susipažinimas vyks elektroniniu būdu Viešojo pirkimo komisijos posėdyje.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Pradiniame susipažinime su pasiūlymais tiekėjų atstovai nedalyvauja. Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Kaunas
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Dalyviai turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnyje nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-04-12
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.