Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos programinės įrangos modernizavimo ir įdiegimo paslaugų pirkimas (IRD-D46-45)

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
188729923
Šventaragio g. 2
Vilnius
01122
LT
Asmuo ryšiams: Dalia Vienažindytė
Telefonas: +370 52718757
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://tvud.lrv.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=454432
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Įstaigų, formuojančių ir įgyvendinančių valstybės politiką vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse, išskyrus vyriausybinių įstaigų, aptarnavimas.

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos programinės įrangos modernizavimo ir įdiegimo paslaugų pirkimas (IRD-D46-45)
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

IBPS programinės įrangos modernizavimo ir įdiegimo paslaugos, kurių rezultatas – sukurtas ir įdiegtas Elektroninių paslaugų portalas, sukurtos el. paslaugos fiziniams ir juridiniams asmenims, dalyvaujantiems ikiteisminiame tyrime.
Pirkimo uždaviniai:
1. Tinkama apimtimi ir laiku modernizuoti IBPS bei sukurti ir įdiegti EPP, sukuriant el. paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims, dalyvaujantiems ikiteisminiame tyrime (toliau – IT), pagal gyvenimo įvykį „Dalyvauju ikiteisminio tyrimo procese“, tam reikalingas IBPS funkcijas ir duomenų mainų sąsajas;
2. Įgyvendinti paslaugų teikimo kokybės užtikrinimo veiklas;
3. Apmokyti visas su IBPS ir EPP naudojimu susijusias suinteresuotas šalis naudotis modernizuotu IBPS ir EPP.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
adresu Šventaragio g. 2, Vilnius, Lietuva
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo sutarties dalykas – projekto „Elektroninių paslaugų, skirtų fiziniams ir juridiniams asmenims ikiteisminio tyrimo vykdymo metu, sukūrimas“ IBPS programinės įrangos modernizavimo ir įdiegimo paslaugos, kurių rezultatas – sukurtas ir įdiegtas Elektroninių paslaugų portalas, sukurtos el. paslaugos fiziniams ir juridiniams asmenims, dalyvaujantiems ikiteisminiame tyrime, pagal gyvenimo įvykį „Dalyvauju ikiteisminio tyrimo procese. Paslaugas taip pat sudaro iki 1000 val. IBPS programinės įrangos pataisymo paslaugų – paslaugų teikimo metu pasiektų rezultatų pakeitimai, siekiant, kad jie atitiktų po rezultatų pasiekimo oficialiai pakeistų ir paskelbtų teisės aktų nuostatas bei suteikta 36 mėn. garantinė priežiūra modernizuotai ir įdiegtai IBPS programinei įrangai.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Siūlomų ekspertų patirtis (T1)  /  Lyginamasis svoris:  50
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  50
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 18
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Esant nenumatytoms, nuo valios nepriklausančioms aplinkybėms,šių aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nė viena iš Sutarties šalių (dėl pasikeitusių teisės aktų ar pasikeitusių partnerystės įsipareigojimų) ir Projekto finansavimo sutartį pratęsus, tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip 2 kartus ne ilgesniam kaip 6 mėn. terminui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas „Elektroninių paslaugų, skirtų fiziniams ir juridiniams asmenims ikiteisminio tyrimo vykdymo metu, sukūrimas“ (2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-529 priemonė „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Informacija apie tiekėjo pašalinimo pagrindus pateikta pirkimo dokumentų specialių sąlygų 7
dalyje ,,Tiekėjo pašalinimo pagrindai“. Tiekėjas turi užpildyti ir pateikti Europos
bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (5 TVŪDPD EBPVD) — aktualią deklaraciją,
patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, kurie nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Galimas avansas ne daugiau kaip 30 % Sutarties kainos.
Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 5 % nuo Sutarties kainos.
Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų numatytais terminais, Perkančioji organizacija turi teisę be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,05 % dydžio delspinigius nuo laiku nesuteiktų paslaugų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.
Jei tiekėjas nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimas, apie kuriuos tiekėjas buvo įspėtas raštu, tačiau per Perkančiosios organizacijos nustatytą protingą terminą nepašalino paslaugų trūkumų ar pakartotinai netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus, Perkančiosios organizacijos reikalavimu tiekėjas moka 3 proc. dydžio baudą nuo visos sutarties kainos.
Šią sutartis finansuojama iš ES SF, todėl taikomas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 1K-316. Užsakovas privalo sumokėti Tiekėjui ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : ne
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-07-23
Vietos laikas:  13:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-07-23
Vietos laikas:  13:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

Informatikos ir ryšių departamentas, kuris pasirašys paslaugų teikimo sutartį, projektą įgyvendina su partneriais:
1. Lietuvos Respublikos generaline prokuratūra (toliau – Generalinė prokuratūra),
2. Policijos departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – PD),
3. Nacionaline teismų administracija (toliau – NTA).
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Ginčų nagrinėjimo tvarka nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-06-19
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.