BUVEINIŲ IR POPULIACIJŲ BŪKLĖS MOKSLINIAI TYRIMAI

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija
124191547
Žaliųjų Ežerų g. 53
Vilnius
08406
LT
Asmuo ryšiams: Inga Šiaudvytienė
Telefonas: +370 52729834
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.pavilniai-verkiai.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=593291
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

BUVEINIŲ IR POPULIACIJŲ BŪKLĖS MOKSLINIAI TYRIMAI
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

73000000  -  Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Šio pirkimo tikslas – sudaryti buveinių ir populiacijų būklės mokslinių tyrimų paslaugų pirkimo sutartį. Numatoma atlikti Europos Bendrijos svarbos natūralių sausumos ir vandens buveinių inventorizaciją ir kartografavimą; saugomų rūšių populiacijų apskaitą ir būklės vertinimą Pavilnių ir Verkių regioniniuose parkuose. Perkamų paslaugų savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (pirkimo dokumentų 1 priedas).
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 70250.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

73000000  -  Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Šio pirkimo tikslas – sudaryti buveinių ir populiacijų būklės mokslinių tyrimų paslaugų pirkimo sutartį. Numatoma atlikti Europos Bendrijos svarbos natūralių sausumos ir vandens buveinių inventorizaciją ir kartografavimą; saugomų rūšių populiacijų apskaitą ir būklės vertinimą Pavilnių ir Verkių regioniniuose parkuose. Perkamų paslaugų savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (pirkimo dokumentų 1 priedas).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 70250.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė dienomis: 90
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Kiekvienas pirkimo dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjo ir subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir nėra pasiūlymą pateikusio tiekėjo pašalinimo pagrindų. Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, EBVPD teikiamas už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai. Kai tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar subrangovus (toliau – subtiekėjas) ar kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, kartu su tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų EBVPD, išskyrus kvazisubteikėjus (specialistai, kurie bus įdarbinti pirkimo sutarties sudarymo atveju) ir ūkio subjektus, kurie tiesiogiai nevykdys pirkimo sutarties (pvz., kurie išnuomos tiekėjui patalpas, įrenginius ar pan.). Perkančioji organizacija atitiktį Reikalavimams patvirtinančių dokumentų reikalaus tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas, sudarius pasiūlymų eilę bus pripažintas galimu laimėtoju. Šie dokumentai turės būti pateikti per 3 (tris) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos atskiro pranešimo, pateikto CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, išsiuntimo dienos (tiekėjas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis turės pateikti prašomų dokumentų skaitmenines kopijas elektroninėje formoje. Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti pateiktų skaitmeninių dokumentų kopijų originalų).
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Perkančioji organizacija reikalauja, kad paslaugų atlikimo laikotarpiui pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas užstatu 3 000,00 (trijų tūkstančių eurų, nulis centų) EUR sumai įskaitant tiekėjo sumokėtą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą – užstatą 200,00 (dviejų šimtų)) EUR perkančiosios organizacijos sąskaitoje ir papildomai pervedant 2 800 (du tūkstančius aštuonis šimtus) EUR sumą per 5 darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos į Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos (kodas 124191547) sąskaitą LT594010042403973115 Luminor Bank AS banke, arba banko garantija (sutarties sąlygų vykdymo garantijos forma pateikta 5 priede).
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-08-31
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-08-31
Vietos laikas:  10:00
Vieta:  
Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilnius
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Su pasiūlymais susipažįstama dviejuose Komisijos posėdžiuose. Pirmajame posėdyje susipažįstama tik su pasiūlymo dalimi, kurioje pateikti techniniai pasiūlymo duomenys ir kita informacija, antrajame posėdyje – su pasiūlymo dalimi, kurioje nurodytos kainos.
Tiekėjai ar jų įgalioti atstovai komisijos posėdyje, kuriame susipažįstama su pateiktais pasiūlymais, nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.3)

Papildoma informacija

Vykdant sutartį sąskaita faktūra turi būti pateikiama naudojantis VĮ Registrų centro informacinės sistemos ,,E. sąskaita“ priemonėmis.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Tiekėjas pirkimo procedūrų metu turi teisę ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ir (arba) sprendimus pateikiant pretenziją. Pretenzija teikiama laikantis šių reikalavimų: pretenzija turi būti pateikta per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskelbimo apie komisijos priimtą sprendimą dienos arba komisijos pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Komisija privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų konkurso terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos. Tiekėjas, nesutikęs su komisijos sprendimu arba jei komisija per nustatytą terminą neišnagrinėjo jo pretenzijos, gali pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-08-18
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.