92 straipsnis. Bausmės vykdymo atidėjimas nepilnamečiui

92 straipsnis. Bausmės vykdymo atidėjimas nepilnamečiui
1. Nepilnamečiui, nuteistam laisvės atėmimu už vieną ar kelis neatsargius nusikaltimus arba laisvės atėmimu ne daugiau kaip penkeriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus, teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. 2. Atidėdamas bausmės vykdymą, teismas nepilnamečiui paskiria vieną ar kelias tarpusavyje suderintas šio kodekso 82 straipsnyje numatytas auklėjamojo poveikio priemones, išskyrus atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą. Kartu teismas nustato laiką, per kurį nepilnametis turi įvykdyti auklėjamojo poveikio priemones. 3. Bausmės vykdymo atidėjimo nepilnamečiams vykdymo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos probacijos įstatymas. Straipsnio pakeitimai: Nr. IX-1495 , 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1733 (2003-04-24) Nr. IX-2314 , 2004-07-05, Žin., 2004, Nr. 108-4030 (2004-07-13) Nr. XI-1861 , 2011-12-22, Žin., 2012, Nr. 5-138 (2012-01-07)