519 straipsnis. Dokumento turėtojo pareiškimas

519 straipsnis. Dokumento turėtojo pareiškimas
1. Dokumento, apie kurio praradimą pareikšta, turėtojas privalo per tris mėnesius nuo paskelbimo šio Kodekso 518 straipsnyje nurodytu būdu dienos paduoti apylinkės teismui pareiškimą dėl savo teisių į tą dokumentą ir kartu pateikti dokumento originalą.2. Jei dokumento turėtojas prašo, dokumento originalą iki bylos nagrinėjimo teismo posėdyje teismas gali grąžinti turėtojui, byloje palikdamas patvirtintą jo kopiją.3. Byloje palikus dokumento kopiją, originalas būtinai turi būti pateiktas teismo posėdžio metu.Straipsnio pakeitimai:Nr. XI-1480, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 85-4126 (2011-07-13)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.