2.82 straipsnis. Juridiniu asmenu organu kompetencija ir funkcijos

2.82 straipsnis. Juridiniu asmenu organu kompetencija ir funkcijos
1. Juridiniu asmenu organu kompetencija ir funkcijas nustato atitinkamos teisines formos juridinius asmenis reglamentuojantys istatymai ir juridinio asmens steigimo dokumentai.2. Kiekvienas juridinis asmuo turi tureti vienasmeni ar kolegialu valdymo organa ir dalyviu susirinkima, jeigu steigimo dokumentuose ir juridiniu asmenu veikla reglamentuojanciuose istatymuose nenumatyta kitokia organu struktura. Atskiras juridiniu asmenu teisines formas reglamentuojantys istatymai gali nustatyti, kad valdymo organas ir dalyviu susirinkimas gali buti vienu juridinio asmens organu.3. Valdymo organas atsako už juridinio asmens dalyviu susirinkimo sušaukima, pranešima juridinio asmens dalyviams apie esminius ivykius, turincius reikšmes juridinio asmens veiklai, juridinio asmens veiklos organizavima, juridinio asmens dalyviu apskaita, veiksmus, nurodytus šio kodekso 2.4 straipsnio 3 dalyje, jei kitaip nenumatyta atskiru juridiniu asmenu veikla reglamentuojanciuose istatymuose.4. Juridiniu asmenu organu sprendimai gali buti teismo tvarka pripažinti negaliojanciais, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms istatymu normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sažiningumo principams. Ieškini gali pareikšti juridinio asmens kreditoriai – jeigu sprendimas pažeidžia ju teises ar interesus, atitinkamas juridinio asmens valdymo organas, juridinio asmens dalyvis arba kiti istatymuose numatyti asmenys. Tokiems ieškiniams nustatomas triju menesiu ieškinio senaties terminas. Jis pradedamas skaiciuoti nuo tos dienos, kuria ieškovas sužinojo arba turejo sužinoti apie gincijama sprendima, jeigu šis kodeksas ir kiti istatymai nenustato kitokio ieškinio senaties termino ir kitokios sprendimo nugincijimo tvarkos.Straipsnio pakeitimai:Nr. XI-595, 2009-12-22, Žin., 2009, Nr. 159-7202 (2009-12-31)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.