27 straipsnis. Civilinės bylos, teismingos apygardos teismams

27 straipsnis. Civilinės bylos, teismingos apygardos teismams
Apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas:1) kuriose ieškinio suma didesnė kaip vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių litų, išskyrus šeimos ir darbo teisinių santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo;2) dėl autorinių neturtinių teisinių santykių;3) dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių;4) dėl bankroto ir restruktūrizavimo;5) kurių viena šalis yra užsienio valstybė;6) pagal ieškinius dėl priverstinio akcijų (dalių, pajų) pardavimo;7) pagal ieškinius dėl juridinio asmens veiklos tyrimo;8) dėl turtinės ir neturtinės žalos, padarytos pažeidžiant nustatytas pacientų teises, atlyginimo;9) kitas civilines bylas, kurias pagal įstatymus kaip pirmosios instancijos teismas nagrinėja apygardos teismai.Straipsnio pakeitimai:Nr. XI-1480, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 85-4126 (2011-07-13)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.