Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 56210
Skelbimo data: 2023-05-29
Skelbimas galioja iki: 2023-06-12
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.50
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,581.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: https://nvsc.lrv.lt/lt/
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Valstybinės priežiūros ir kontrolės vykdymas vykdymo bei vartotojų teisių visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu gynimas gynimo koordinavimas; juridinių ir fizinių asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
8. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
9. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
10. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
14. Dalyvauja tarptautinių projektų įgyvendinime, vykdo tarptautinių organizacijų rekomendacijų įgyvendinimo koordinavimą ar jas įgyvendina..
15. Koordinuoja valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės, valstybinės triukšmo kontrolės, kvapų kontrolės, pavojingų objektų priežiūros ir licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos priežiūros vykdymą departamentuose.
16. Koordinuoja departamentų veiklą ginant vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu.
17. Dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme, organizuoja ir vykdo pasirengimo ekstremalių sveikatai situacijų atvejams planavimą..
18. Pavaduoja kitus struktūrinio padalinio darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);
19.3. studijų kryptis – teisė (arba);
19.4. studijų kryptis – chemija (arba);
19.5. studijų kryptis – biochemija (arba);
arba:
19.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.7. darbo patirties sritis – visuomenės sveikatos priežiūros srities patirtis;
19.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
20. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
20.1. kalba - anglų;
20.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
21.1. komunikacija - 3 lygis;
21.2. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
21.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
21.4. organizuotumas - 3 lygis;
21.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
22. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
22.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Karolina Aleknaitė
Telefonas: +37052718922; +37068497883
El. paštas: karolina.aleknaite@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.