Investicijų ir techninės plėtros skyriaus Skyriaus (biuro, tarnybos), kurie yra kitame įstaigos padalinyje, vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 56184
Skelbimo data: 2023-05-30
Skelbimas galioja iki: 2023-06-13
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Investicijų ir techninės plėtros skyriaus Skyriaus (biuro, tarnybos), kurie yra kitame įstaigos padalinyje, vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 12.85
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2,390.10
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: https://policija.lrv.lt/

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Personalo administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Julija Pozniak
julija.pozniak@policija.lt, 8 700 59978
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
TURTO VALDYMO VALDYBOS
INVESTICIJŲ IR TECHNINĖS PLĖTROS SKYRIAUS
VEDĖJO (FUNKCIJŲ KODAS - 33140)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus valdybos viršininkui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. sprendimų įgyvendinimas.
4. turto valdymas.
5. finansų valdymas.
6. veiklos planavimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

7. Plėtros strategijos materialinio techninio aprūpinimo ir turto valdyme.
8. Nekilnojamojo turto, statybos, remonto, transporto priemonių, standarto priemonių ir kito turto administravimas.
9. Policijos sistemai būtinų biudžeto asignavimų pagal kompetenciją planavimas, paskirstymas ir racionalus išteklių naudojimas.
10. Plėtros strategijos materialinio techninio aprūpinimo ir turto valdymo klausimais.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

11. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
12. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
13. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
14. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
15. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
16. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
17. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
18. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
19. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
21. Organizuoja ir koordinuoja policijos materialinį ir techninį aprūpinimą, nekilnojamojo turto valdymą, informacijos apie turtą bei plėtros poreikius rinkimą, analizę ir sisteminimą, teikia siūlymus dėl plėtros ir atnaujinimo prioritetų.
22. Dalyvauja pagal kompetenciją rengiant policijos biudžeto ir strateginio veiklos plano projektus, kontroliuoja jų įgyvendinimą.
23. Organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja investicijų, turto ir remonto planų, investicijų projektų rengimą ir įgyvendinimą, veiksmingą lėšų panaudojimą, ataskaitų rengimą ir nustatyta tvarka bei terminais teikimą suinteresuotoms institucijoms.
24. Organizuoja informacijos apie policijos pastatų ir statinių statybos, rekonstrukcijos ir remonto bei transporto ir standarto priemonių poreikius rinkimą, analizę ir kaupimą, teikia siūlymus dėl prioritetų nustatymo ir lėšų skyrimo.
25. Teikia policijos įstaigoms metodinę ir praktinę pagalbą nekilnojamojo turto, transporto ir kitais kompetencijos klausimais.
26. Koordinuoja ir rengia techninių priemonių, inventoriaus ir kito turto kiekybinius, kokybinius, eksploatacijos ir laiko normatyvus. Vadovybės pavedimu dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

27. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
27.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
27.2. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);
27.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);
27.4. studijų kryptis – transporto inžinerija (arba);
27.5. studijų kryptis – teisė (arba);
arba:
27.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
27.7. darbo patirties sritis – statybų organizavimo ar priežiūros patirtis;
27.8. darbo patirtis srityje – 3 metai;
arba:
27.9. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
27.10. darbo patirties sritis – transporto sistemos funkcionavimo/valdymo srities patirtis;
27.11. darbo patirtis srityje – 3 metai;
arba:
27.12. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
27.13. darbo patirties sritis – investicijų srities patirtis;
27.14. darbo patirtis srityje – 3 metai;
arba:
27.15. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
27.16. darbo patirties sritis – projektų valdymo patirtis;
27.17. darbo patirtis srityje – 3 metai;
28. Atitikimas kitiems reikalavimams:
28.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
29. Transporto priemonių pažymėjimai:
29.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

30. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
30.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
30.2. organizuotumas - 4 lygis;
30.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
30.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
30.5. komunikacija - 4 lygis.
31. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
31.1. strateginis požiūris - 3 lygis;
31.2. veiklos valdymas - 3 lygis;
31.3. lyderystė - 3 lygis.
32. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
32.1. informacijos valdymas - 4 lygis.
33. Profesinė kompetencija:
33.1. turto valdymas - 4 lygis;
33.2. viešųjų ryšių išmanymas - 4 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Lina Pečiulienė
Telefonas: +37052196827; +37068497968
El. paštas: lina.peciuliene@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.