Žuvininkystės skyrius Skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44424
Skelbimo data: 2020-05-08
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Žuvininkystės skyrius Skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 14.00
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 40P- 19 redakcija)

ŽUVININKYSTĖS skyriaus vedėjo

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žuvininkystės skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas – karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų skyriaus darbą, dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Europos Sąjungos (toliau – ES) bendrąją žuvininkystės politiką, formuoti Lietuvos žuvininkystės politiką, nustatyti Lietuvos žuvininkystės sektoriaus plėtros prioritetus, planuoti ir organizuoti ES paramos Lietuvos žuvininkystei programų rengimą ir administravimą, organizuoti teisės aktų ir tarptautinių sutarčių žuvininkystės klausimais rengimą, atstovauti Lietuvą žuvininkystės klausimais tarptautinėse institucijose ir organizacijose bei trečiosiose šalyse.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialioje veiklos srityje – žuvininkystės politikos ir strategijos formavime, žuvininkystės sektoriaus valstybiniame valdyme, ES fondų ir nacionalinės paramos žuvininkystės sektoriui administravime.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žuvininkystės srityje;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą, žuvininkystę bei su ja susijusią veiklą, dokumentų rengimą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis;

4.4. būti susipažinusiam su pagrindinėmis ES steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;

4.5. būti susipažinusiam su žuvininkystės srities ES teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;

4.6. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;

4.7. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;

4.8. gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;

4.9. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą, pasirinkti tinkamus darbo metodus skyriaus tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;

4.10. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

4.11. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.12. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

V SKYRIUS

šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. vadovauja skyriui, paskirsto, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus valstybės tarnautojų darbą, užtikrindamas, kad būtų tinkamai vykdomi skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos, tame tarpe finansų kontrolės;

5.2. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų bei ministerijos uždavinių ir tikslinių programų įgyvendinimą skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

5.3. pagal skyriui priskirtą kompetenciją dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės politiką, nustatant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus plėtros prioritetus ir formuojant racionalią investicijų į šį sektorių politiką;

5.4. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos interesams santykiuose su šalies ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

5.5. inicijuoja ir koordinuoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektų rengimą, siekiant įgyvendinti skyriui keliamus uždavinius;

5.6. koordinuoja žuvininkystės programų, tame tarpe Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų programinio laikotarpio strateginių ir programinių dokumentų, rengimą, įgyvendinimą ir įgyvendinimo vertinimus;

5.7. atlieka kitus veiksmus, siekiant tinkamai įgyvendinti Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų programinio laikotarpio tikslus ir uždavinius;

5.8. organizuoja ir koordinuoja darbą, susijusį su ankstesniais ir vėlesniais žuvininkystės programiniais laikotarpiais, siekiant užtikrinti žuvininkystės sektoriaus finansavimo tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;

5.9. pagal kompetenciją analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;

5.10. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus, rengia medžiagą dėl žuvininkystės srities klausimų svarstymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose, posėdžiuose ir kituose institucijų pasitarimuose;

5.11. koordinuoja atstovavimą bei Lietuvos Respublikos pozicijų rengimą ir atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms žuvininkystės klausimais ES institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos;

5.12. palaiko ryšius ir bendradarbiauja žuvininkystės srities klausimais su ES valstybių narių ir trečiųjų šalių institucijomis, tarptautinėmis ir regioninėmis žuvininkystės organizacijomis, mokslo institucijomis;

5.13. koordinuoja bendradarbiavimą su tarptautinėmis ir regioninėmis žuvininkystės organizacijomis, mokslo bei mokymo institucijomis, tiesiogiai bei ES delegacijų sudėtyje atstovauja Lietuvos žuvininkystės sektoriaus interesus šiose organizacijose bei teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos narystės jose;

5.14. inicijuoja tarptautinius ir nacionalinius projektus žuvininkystės srityje, dalyvauja juos įgyvendinant;

5.15. inicijuoja konsultacijas su socialiniais-ekonominiais partneriais dėl žuvininkystės politikos, koordinuoja tokių konsultacijų organizavimą, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos veiklos skaidrumo principą;

5.16. pagal kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja ministerijai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklą, organizuoja joms perduotų funkcijų vykdymo vertinimą;

5.17. užtikrina išankstinės, einamosios ir paskesniosios finansų kontrolės vykdymą skyriuje;

5.18. inicijuoja Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos stebėsenos, valdymo, projektų atrankos komitetų ir kitus posėdžius;

5.19. teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja skatinimo priemonių skyrimą ir tarnybinių ar drausminių nuobaudų taikymą skyriaus valstybės tarnautojams;

5.20. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

5.21. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius; piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

5.22. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus viceministrui pagal ministro nustatytą veiklos sritį.

Susipažinau:

______________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

__________________

(data)


Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Vadovų atrankos ir planavimo skyrius Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Indrė Adomaitė
Telefonas: 8 5 2196814
El. paštas: indre.adomaite@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.