Žuvininkystės skyriaus Vyriausiasis specialistas (ŽF 2014-2020) (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43847
Skelbimo data: 2020-02-28
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Žuvininkystės skyriaus Vyriausiasis specialistas (ŽF 2014-2020) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.00
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 40P-11 redakcija)

ŽUVININKYSTĖS SKYRIAUS Vyriausiojo specialisto PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žuvininkystės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas – karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti užtikrinti efektyvų Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos Lietuvos žuvininkystės sektoriui administravimą – koordinuoti Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos 1 Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonių įgyvendinimą ir šių priemonių lėšų panaudojimą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – ES fondų paramos žuvininkystės sektoriui administravimo funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ES paramos administravimo srityje;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą, žuvininkystę bei su ja susijusią veiklą, dokumentų rengimą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis;

4.4. būti susipažinusiam su pagrindinėmis ES steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;

4.5. būti susipažinusiam su žuvininkystės srities ES teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;

4.6. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;

4.7. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;

4.8. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;

4.9. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.10. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

4.11. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. rengia Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos 1 Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonių įgyvendinimo taisykles, jų pakeitimus bei papildymus ir kitus susijusius dokumentus;

5.2. koordinuoja Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos 1 Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonių įgyvendinimą ir šių priemonių lėšų panaudojimą;

5.3. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus;

5.4.pagal kompetenciją analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;

5.5. pagal kompetenciją analizuoja žvejybos sektorių, jo poreikius ir teikia siūlymus dėl ES paramos priemonių įtraukimo ar atsisakymo, dėl esamų priemonių tobulinimo;

5.6.pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ES paramos Lietuvos žuvininkystei programinius dokumentus, jų priedus ar dalis, pakeitimus ir papildymus;

5.7. pagal kompetenciją atlieka kitus veiksmus, siekiant užtikrinti efektyvų 2014–2020 metų veiksmų programos įgyvendinimą bei tinkamą Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo paramos panaudojimą;

5.8. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas ES institucijose nagrinėjamais klausimais, dalyvauja ES institucijų darbo organų posėdžiuose ir atstovauja juose Lietuvos Respublikos poziciją;

5.9.pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus veiksmų progravaldymo, stebėsenos ir projektų atrankos komitetų posėdžius, dalyvauja juose;

5.10. pagal kompetenciją teikia pastabas bei siūlymus dėl kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų parengtų dokumentų projektų;

5.11. pagal kompetenciją palaiko ryšius ir bendradarbiauja su kompetentingomis Lietuvos Respublikos, ES ir kitų valstybių narių institucijomis;

5.12. pagal kompetenciją konsultuoja suinteresuotus fizinius ir juridinius asmenis;

5.13. inicijuoja ir pagal kompetenciją organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas ES paramos žvejybai klausimais;

5.14. prireikus rengia informacinius pranešimus spaudai;

5.15. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais žuvininkystės programavimo
laikotarpiais, siekiant užtikrinti žuvininkystės politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;

5.16. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje’

5.17. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius; piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

5.18. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau:

______________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

__________________

(data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Arūnas Bulota
Telefonas: 8 5 2196829
El. paštas: arunas.bulota@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.