Žuvininkystės skyriaus Vyriausiasis specialistas (koef. 4,7-8,36)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 63392
Skelbimo data: 2020-02-19
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Žuvininkystės skyriaus Vyriausiasis specialistas (koef. 4,7-8,36)
Pareiginės algos koeficientas: 4.70
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 40P- 11 redakcija)

ŽUVININKYSTĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Žuvininkystės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (K3) (specialistų grupės pareigybė).

2. Pareigybės lygis – A1.

3. Pareigybės paskirtis – padėti užtikrinti efektyvų Europos Sąjungos (toliau – ES) bendrosios žuvininkystės politikos įgyvendinimą – teikti siūlymus dėl Lietuvos žuvininkystės produktų rinkos organizavimo priemonių, dėl žuvininkystės produktų gamybos ir prekybos skatinimo ir ekonominio reguliavimo priemonių bei teikti pasiūlymus dėl mokslo ir mokymo politikos žuvininkystės srityje.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II. SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

5.2. būti susipažinęs su žuvininkystę bei dokumentų rengimą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais;

5.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį žuvininkystės srityje;

5.4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

5.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

III. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

6.1. pagal kompetenciją padeda rengti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus žuvininkystės reguliavimo srityje, derina juos su ES teisės aktais;

6.2. skyriaus vedėjui pareikalavus, teikia renka ir teikia informaciją apie teisės aktų žuvininkystės reguliavimo srityje taikymo praktiką;

6.3. pagal kompetenciją padeda rengiant ministerijos strateginio veiklos plano ir programų projektus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;

6.4. pagal kompetenciją prisideda rengiant žuvininkystės sektoriaus ekonominės ir socialinės būklės apžvalgas;

6.5. skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl mokslo ir mokymo plėtojimo žuvininkystės srityje;

6.6. teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl žuvininkystės produktų rinkos organizavimo priemonių ir jų įgyvendinimo, pagal kompetenciją padeda skyriaus vedėjui koordinuoti šių priemonių vykdymą

6.7. pagal kompetenciją palaiko ryšius su ES ir kitų valstybių institucijomis, su tarptautinėmis ir regioninėmis žuvininkystės mokslo bei mokymo organizacijomis;

6.8. teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl strategijų, programų, projektų žuvininkystės srityje rengimo ir įgyvendinimo;

6.9. pagal kompetenciją analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją, nuolatos konsultuojasi su ES valstybėmis narėmis, Europos Komisija, ES Tarybos Generaliniu sekretoriatu, pirmininkaujančios šalies atstovais Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo klausimais;

6.10. pagal kompetenciją rengia informaciją skyriaus vedėjui dėl Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijų darbo organuose;

6.11. pagal kompetenciją rengia medžiagą dėl Lietuvos Respublikos pozicijų svarstymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose ir kituose pasitarimuose;

6.12. rengia ataskaitas iš ES institucijų darbo organų susitikimų, prireikus rengia informacinius pranešimus spaudai;

6.13. pagal kompetenciją teikia informaciją rengiant pastabas bei siūlymus dėl kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų parengtų dokumentų projektų;

6.14. pagal kompetenciją konsultuoja suinteresuotus fizinius ir juridinius asmenis, organizuoja pasitarimus žuvininkystės sektoriaus duomenų rinkimo klausimais;

6.15. pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant rašytinius; piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

6.16. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.

Susipažinau:

______________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

__________________

(data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 2391001
El. paštas: zum@zum.lt
Adresas: Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.