Žuvininkystės skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43754
Skelbimo data: 2020-02-13
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Žuvininkystės skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.00
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 40P-7 redakcija)

ŽUVININKYSTĖS SKYRIAUS Vyriausiojo specialisto

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žuvininkystės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas – karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Europos Sąjungos (toliau – ES) bendrąją žuvininkystės politiką, teisės aktų projektų ir Lietuvos pozicijų rengimui žuvininkystės kontrolės srityje, žvejybos reguliavimo tolimuosiuose žvejybos rajonuose, žuvininkystės produktų rinkos organizavimo, ES, Lietuvos ir trečiųjų šalių žuvininkystės išorės santykių srityje, dalyvauti formuojant Lietuvos žuvininkystės politiką valstybės pagalbos žuvininkystei srityje, užtikrinti skyriaus kompetencijai priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – žuvininkystės politikos ir strategijos formavime ir žuvininkystės sektoriaus valstybiniame valdyme.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą, žuvininkystę bei su ja susijusią veiklą, dokumentų rengimą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis;

4.3. būti susipažinusiam su pagrindinėmis ES steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;

4.4. būti susipažinusiam su ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;

4.5. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;

4.6. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;

4.7. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.8. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;

4.9. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

4.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. organizuoja valstybinių ES Bendrosios žuvininkystės politikos įgyvendinimo priemonių rengimą ir koordinuoja jų įgyvendinimą žuvininkystės kontrolės, žvejybos reguliavimo tolimuosiuose žvejybos rajonuose ir rinkos organizavimo srityse;

5.2. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant tarptautinių susitarimų žuvininkystės srityje projektus;

5.3. koordinuoja priemonių, kurios užkerta kelią neteisėtai, nedeklaruotai ir nereglamentuotai žvejybai, atgraso nuo jos ar ją panaikina, įgyvendinimą;

5.4. koordinuoja ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų dėl žuvininkystės produktų atsekamumo įgyvendinimą;

5.5. pagal kompetenciją bendradarbiauja su tarptautinėmis ir regioninėmis žuvininkystės organizacijomis, ES valstybių narių ir trečiųjų šalių institucijomis, tiesiogiai bei ES delegacijų sudėtyje atstovauja jose Lietuvos Respublikai, teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos narystės jose;

5.6. organizuoja metinių ataskaitų apie tvarią pusiausvyrą tarp žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių rengimą bei teikia jas Europos Komisijai;

5.7. dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su žuvininkystės kontrole bei žuvininkystės produktų rinkos organizavimu;

5.8. rengia žuvininkystės kontrolės programas bei koordinuoja jų įgyvendinimą;

5.9. rengia ir derina valstybės pagalbos žuvininkystės sektoriui priemones, organizuoja ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

5.10. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus;

5.11. pagal kompetenciją rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas ES institucijose ir susitikimuose su trečiosiomis šalimis nagrinėjamais klausimais, dalyvauja ES Tarybos darbo grupių ir kitų ES institucijų darbo organų posėdžiuose, susitikimuose su trečiosiomis šalimis ir atstovauja juose Lietuvos Respublikos poziciją;

5.12. rengia ataskaitas iš ES institucijų darbo organų susitikimų, prireikus rengia informacinius pranešimus spaudai;

5.13. pagal kompetenciją teikia pastabas bei pasiūlymus dėl kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų parengtų dokumentų projektų;

5.14. dalyvauja rengiant ministerijos strateginio veiklos plano ir programų projektus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;

5.15. pagal kompetenciją palaiko ryšius ir bendradarbiauja su kompetentingomis ES institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, regioninėmis ir kitų valstybių institucijomis, tiesiogiai bei ES delegacijų sudėtyje, atstovauja jose Lietuvos Respubliką;

5.16. inicijuoja ir pagal kompetenciją organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas žuvininkystės klausimais, informacinių ir kitokių leidinių rengimą ir leidybą;

5.17. prireikus rengia informacinius pranešimus spaudai;

5.18. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybės institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

5.19. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

5.20. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau:

______________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

__________________

(data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Gražina Čekolytė
Telefonas: 8 5 219 6830
El. paštas: grazina.cekolyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.