Žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovas (bazinis darbo užmokestis nuo 1600 Eur (neto))

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 62514
Skelbimo data: 2020-01-10
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Turto bankas
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovas (bazinis darbo užmokestis nuo 1600 Eur (neto))
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:
Darbo pobūdis:
• organizuoja Žmogiškųjų išteklių skyriaus (toliau – Skyrius) darbą taip, kad Skyriaus nuostatuose nustatyti uždaviniai ir funkcijos būtų atliekamos laiku ir kokybiškai;
• atlieka Skyriaus darbinės veiklos, funkcijų operatyvinę vykdymo kontrolę ir priežiūrą;
• užtikrina Skyriaus vidinės kontrolės sistemos veikimą;
• vysto ir palaiko Turto banko organizacinę kultūrą (vertybes ir tradicijas), žmogiškųjų išteklių politiką ir strategiją;
• Skyriaus kompetencijos ribose rengia ir tobulina Turto banko personalo darbo užmokesčio, skatinimo ir motyvavimo sistemas;
• užtikrina Turto banko personalo mokymo poreikio identifikavimą ir personalo ugdymo organizavimą;
• planuoja Turto banko žmogiškųjų išteklių poreikį ir organizuoja kandidatų į Turto banko darbuotojus atranką / konkursą, jų priėmimą į darbą ir atleidimą iš jo;
• atsižvelgdamas į Turto banko strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Turto banko generaliniam direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
• pagal kompetenciją atlieka Turto banko struktūrinių padalinių funkcijų ir pareigybių analizę bei personalo sudėties analizę;
• padeda Turto banko struktūrinių padalinių vadovams vykdyti personalo adaptaciją ir integravimą;
• teikia konsultacijas personalo valdymo ir administravimo klausimais Turto banko generaliniam direktoriui, struktūrinių padalinių vadovams ir darbuotojams;
• pagal kompetenciją koordinuoja studentų praktiką Turto banke;
• pagal kompetenciją dalyvauja atliekant tyrimus dėl atsakomybės taikymo darbuotojams už pareigų pažeidimus ir teikia išvadas Turto banko generaliniam direktoriui;
• pagal kompetenciją Turto banko generaliniam direktoriui padeda užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
• rengia su personalo valdymu, administravimu ir su Turto banko struktūra susijusius dokumentus;
• užtikrina Turto banko darbuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitą;
• vysto ir įgyvendina vidinės komunikacijos personalo valdymo ir administravimo klausimais strategiją, užtikrina Turto banko intraneto administravimą (vidinės komunikacijos tikslais);
• kontroliuoja, kaip Turto banke laikomasi vidaus darbo tvarkos taisyklių ir kitų Turto banko vidaus teisės aktų žmogiškųjų išteklių srityje;
• dalyvauja rengiant Turto banko strateginius veiklos planus, sudarant Turto banko veiklos planus, planuojant reikalingų piniginių lėšų poreikį;
• kontroliuoja viešųjų pirkimų sutarčių, susijusių su Skyriui priskirtomis funkcijomis, vykdymą;
• inicijuoja viešuosius pirkimus, reikalingus Skyriaus funkcijoms vykdyti;
• rengia su Skyriaus veikla susijusių dokumentų, teikiamų Turto banko valdybai, Turto banko generaliniam direktoriui projektus, pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Turto banko ir kitų institucijų teisės aktų projektus;
• pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją kitiems Turto banko struktūriniams padaliniams ir už Turto banko sistemas atsakingiems darbuotojams;
• nagrinėja Turto bankui adresuotus ir Skyriui išnagrinėti nukreiptus juridinių ir fizinių asmenų skundus, pareiškimus, pasiūlymus ar prašymus bei ruošia į juos atsakymų ar išvadų projektus.


Kvalifikaciniai reikalavimai:
• aukštasis universitetinis ar jam prilygintas žmogiškųjų išteklių valdymo krypties išsilavinimas;
• ne mažesnė nei 5 metų sėkmingo darbo žmogiškųjų išteklių valdymo srityje patirtis;
• ne mažesnė nei 1 metų vadovavimo patirtis (išimtis gali būti taikoma tais atvejais, kai teisės aktų nustatyta tvarka į šias pareigas gali būti perkeliamas kitas Turto banko darbuotojas neorganizuojant konkurso, jeigu kandidatas atitinka kitus šiai pareigybei keliamus kvalifikacinius reikalavimus, tačiau neturi numatytos vadovaujamo darbo patirties);
• žmogiškųjų išteklių valdymo procesų (darbo santykiai, atlygis, veiklos valdymas, darbuotojų pritraukimas ir atranka, ugdymas, adaptacija) išmanymas;
• žmogiškųjų išteklių srities dokumentų administravimo patirtis;
• darbo santykius reguliuojančių teisės aktų išmanymas, Lietuvos respublikos darbo kodekso praktinio taikymo patirtis;
• pokyčių valdymo patirtis;
• puikūs darbų planavimo ir organizavimo įgūdžiai;
• atitikimas teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, kurie būtini dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
• gebėjimas greitai ir savarankiškai priimti sprendimus;
• gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
• geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
• vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).
Privalumas: geros anglų kalbos žinios (ne žemesniu nei B1 lygiu).
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 278 0900
El. paštas: info@turtas.lt
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kęstučio g. 45
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.