Žemės ūkio skyriaus Vyriausiasis specialistas (koeficientas 7,3) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42371
Skelbimo data: 2019-09-19
Konkursą organizuojanti įstaiga: Rokiškio rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Žemės ūkio skyriaus Vyriausiasis specialistas (koeficientas 7,3) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Rokiškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. P-587

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Žemės ūkio skyriaus vyriausias specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga priskirtoje teritorijoje vykdomų melioracijos darbų sausinimo sistemų techninei priežiūrai organizuoti.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – melioracijos įrenginių būklės priežiūra, teisės aktų, reglamentuojančių melioracijos politikos įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje, įgyvendinimas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;

4.2. turėti 1 metų darbo patirtį melioracijos srityje;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus bei norminius dokumentus, susijusius su melioracija, reglamentuojančius skyriaus veiklą bei susijusius su pareigų vykdymu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

4.4 gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4.5. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. registruoja gautus žemės ūkio subjektų prašymus dėl melioracijos darbų atlikimo, juos analizuoja, teikia medžiagą komisijai spręsti dėl atliekamų darbų tikslingumo;

5.2. teikia metodinę pagalbą ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms melioracijos klausimais;

5.3. kiekvieną mėnesį kontroliuoja įvykdytų darbų apimtis bei kokybę, atliktus darbus priima nustatytos formos aktais;

5.4. organizuoja melioracijos darbų ir statinių techninę ir projekto vykdymo priežiūrą, užbaigtų objektų priėmimą;

5.5. vykdo melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės kasmetinę apžiūrą, apžiūrint ir įvertinant visus savivaldybės teritorijoje esančius ir patikėjimo teise valdomus antžeminius melioracijos statinius, drenažo žiotis ir požeminių drenažo rinktuvų trasas;

5.6. atlieka melioracijos statinių ir melioruotos žemės būklės patikrinimą po pavasario ir rudens potvynių, įvertina statinių techninę būklę, teikia pasiūlymus dėl melioracijos statinių rekonstravimo, remonto arba nurašymo;

5.7. vykdo tvenkinių hidrotechnikos statinių kasmetinę apžiūrą ir teikia išvadas apie hidrotechnikos statinių būklę;

5.8. sudaro avarinių melioracijos hidrotechninių statinių darbų vykdymo užduotis ir sąmatas, naudojant GPS imtuvus;

5.9. tikslina neveikiančių sausinimo sistemų plotų ribas, blogos būklės melioracijos statinių koordinates naudojant GPS bei skenuotos planinės medžiagos susiejimą su LKS 94 koordinačių sistema, tikrina atliktas paslaugas, diegia MelGIS;

5.10. yra atsakingas už vykdomų ES struktūrinių fondų lėšomis projektų įgyvendinimo priežiūrą;

5.11. dalyvauja svarstant gyvenviečių, kelių tiesimo bei rekonstravimo, žemėtvarkos, bei kitokių žemės ūkio paskirties žemėje statybų objektų projektus ir schemas; išduodant leidimus statiniams ir melioracijos darbams vykdyti; nustatant žalą žemės ūkio naudmenų pasėliams dėl gamtinių reiškinių, fizinių ar juridinių asmenų veiklos ar melioracijos gedimų;

5.12. teikia vedėjui derinimui kelių, požeminių komunikacijų ir antžeminių elektros linijų, ryšių, tiltų, pralaidų ir kitų įrenginių bei statinių projektus;

5.13. teikia pasiūlymus vedėjui išduoti technines sąlygas statiniams melioruotoje žemėje;

5.14. tvarko ir saugo melioracijos objektų techninę dokumentaciją ir kitą su tuo susijusią medžiagą;

5.15. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus, rengia atsakymų projektus tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;

5.16. rengia rajono savivaldybės tarybos sprendimų, rajono mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių projektus savo kompetencijos klausimais;

5.16. dalyvauja rajono savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje tam, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;

5.17. vykdo kitus su savivaldybės administracijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Žemės ūkio skyriaus vedėjui.

____________________

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: 8 5) 219 68 15
El. paštas: Lina Tribandytė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus specialistė, lina.tribandyte@vtd.lt