Žemės ūkio skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43335
Skelbimo data: 2020-01-02
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Šilalės rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Žemės ūkio skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 10.50
Pareigybės aprašymas:
ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žemės ūkio skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Žemės ūkio skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti skyriaus darbą ir kontroliuoti užduočių vykdymą, organizuoti valstybės politikos žemės ūkio ir melioracijos srityje įgyvendinimą, koordinuoti kaimo plėtros priemonių administravimą bei paramą žemės ūkiui teisės aktų nustatyta tvarka.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – Žemės ūkio skyriaus veiklos administravimo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų žemės ūkio, aplinkosaugos arba su žemės ūkiu susijusių funkcijų vykdymo darbo patirtį.

4.4. turi būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, administracinę bei darbo teisę, žemės ūkį ir melioraciją;
4.5. turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;
4.6. mokėti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook ir interneto naršyklėmis;
4.8. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:
5.1. atlieka Žemės ūkio skyriaus vidaus administravimą, siekdamas užtikrinti skyriaus funkcionavimą ir tinkamą skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą;
5.2. organizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų žemės ūkio ir melioracijos klausimais įgyvendinimą;
5.3. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant žemės ūkio ir melioracijos vystymo ilgalaikes programas;
5.4. dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe, spendžiant su žemės ūkio ir melioracijos veikla susijusius klausimus;
5.5. organizuoja ir rūpinasi patikėto turto ir lėšų panaudojimu įstatymų nustatyta tvarka;
5.6. organizuoja ir kontroliuoja Žemės ūkio skyriuje ir seniūnijose:

5.6.1. žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo administravimą;
5.6.2. žemės ūkio valdų registro administravimą;
5.6.3. kaimo plėtros priemonių įgyvendinimą;
5.6.4. ūkininkų ūkių registro administravimą;
5.6.5. kontroliuoja ir priima paraiškas iš bičių laikytojų papildomam bičių maitinimui;
5.6.6. kontroliuoja ir priima deklaracijas iš pieno gamintojų parduodančių pieną tiesiogiai vartoti;
5.6.7. kontroliuoja Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonių įsisavinimą seniūnijose ir Žemės ūkio skyriuje;
5.6.8. traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro ir valstybinės techninės priežiūros priemonių administravimą;
5.7. organizuoja medžiojamųjų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymą;
5.8. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Nacionaline žemės tarnyba, Nacionaline mokėjimo agentūra, savivaldybių žemės ūkio skyriais ir kitomis institucijomis žemės ūkio klausimais;
5.9. rengia Skyriaus nuostatus, skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Skyriaus darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimą;
5.10. informuoja Šilalės rajono savivaldybės žemdirbius apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Savivaldybės tarybos priimtus sprendimus žemės ūkio ir melioracijos klausimais;
5.11. nagrinėja gyventojų, įmonių, organizacijų prašymus, skundus bei pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai, teikia konsultacijas skyriaus kompetencijos klausimais;
5.12. atlieka einamąją ir paskesnę finansų, skirtų Žemės ūkio skyriui, kontrolę;
5.13. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriui priskirtų funkcijų vykdymo klausimais;
5.14. turėdamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu suteiktus įgaliojimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas už atitinkamuose Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsniuose numatytus administracinius nusižengimus;
5.16. vykdo kitus Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos ribose.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.
_________________________________
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Agnė Šniukovienė
Telefonas: 8 5 219 6816
El. paštas: agne.sniukoviene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.