Žemės ūkio skyriaus melioracijos technikas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 75405
Skelbimo data: 2021-12-01
Skelbimas galioja iki: 2021-12-15
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Žemės ūkio skyriaus melioracijos technikas
Pareiginės algos koeficientas: 5.02
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 888.54
Darbo vieta (miestas): Joniškis
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS MELIORACIJOS TECHNIKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žemės ūkio skyriaus melioracijos technikas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš valstybės biudžeto.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

3. Žemės ūkio skyriaus melioracijos technikas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
3.2. turėti patirtį melioracijos srityje;
3.3. mokėti analizuoti ir apibendrinti gaunamą informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, darbo metodus, mokėti planuoti savo darbą;
3.4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, dokumentų valdymą, teisės aktų rengimą ir kitas sritis, susijusias su tiesioginiu darbu;
3.5. gebėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir teisės aktų rengimo rekomendacijas;
3.6. mokėti dirbti kompiuteriu su „MS Office“ programiniu paketu, „Internet Explorer“ arba lygiavertėmis programomis, programomis „ArcGIS“, SĄMATA;
3.7. turėti vairuotojo pažymėjimą.

III SKYRIUS
FUNKCIJOS

4. Melioracijos technikas vykdo šias funkcijas:
4.1. padeda rengti melioracijos darbų ir priemonių perspektyvinius ir einamųjų metų planus, investicijų projektus;
4.2. padeda organizuoti melioracijos darbų ir statinių projektavimo darbus;
4.3. sudaro melioracijos darbų, statinių statybos, remonto ir eksploatacijos darbų vykdymo tikslinius sąrašus;
4.4. rengia medžiagą melioracijos darbų, statinių statybos, remonto ir eksploatacijos darbų vykdytojams atrinkti;
4.5. konsultuoja melioracijos statinių renovacijos ir statybos klausimais, kai naudojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos;
4.6. atlieka įvykdytų darbų apimties ir kokybės priežiūrą, atliktus darbus priima nustatytos formos aktais.
4.7. tvarko melioracijos statinių kadastrą, stebi melioruotos žemės būklės pasikeitimus, teikia pasiūlymus dėl melioracijos statinių rekonstravimo, remonto arba nurašymo;
4.8. tvarko melioracijos statinių apskaitą ir įgyvendintų melioracijos projektų archyvinę medžiagą ir ją saugo;
4.9. nustato technines sąlygas projektuojant melioruotose žemėse kelius, geležinkelius, požemines komunikacijas, dujotiekius, elektros tiekimo, ryšių linijas, tiltus, vandens pralaidas ir kitus įrenginius, kitus statinius;
4.10. vykdo stebėsena, kaip laikomasi Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių;
4.11. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis nusausintos žemės būklės, melioracijos statinių remonto, priežiūros ir rekonstravimo klausimais. Rūpinasi statinių apsauga, apie daromus pažeidimus informuoja statinių valstybinę priežiūrą vykdančias valstybės institucijas. Rengia ir teikia Žemės ūkio ministerijai ataskaitas, susijusias su melioracija;
4.12. dalyvauja svarstant gyvenviečių, kelių tiesimo ir rekonstravimo, žemėtvarkos ir kitų objektų statybos žemės ūkio paskirties žemėje projektus ir schemas;
4.13. atlieka melioracijos statinių ir melioruotos žemės būklės apžiūrą, pasibaigus pavasario ir rudens potvyniams, planuoja neatidėliotinus darbus geram statinių funkcionavimui užtikrinti;
4.14. bendradarbiauja su tarnautojais, įgaliotais atlikti valstybinę statinių priežiūrą, ir kaimų bendruomenėmis melioracijos klausimais;
4.15. derina juridinių ir fizinių asmenų parengtus statybos projektus.
5. Melioracijos technikas vykdo nenuolatinio pobūdžio savivaldybės administracijos direktoriaus ir Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

____________________
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 426) 69 142
El. paštas: savivaldybe@joniskis.lt
Adresas: Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.