Žemės ūkio skyriaus melioracijos technikas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 70611
Skelbimo data: 2021-05-11
Konkursą inicijuojanti įstaig: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Žemės ūkio skyriaus melioracijos technikas
Pareiginės algos koeficientas: 5.02
Darbo vieta (miestas): Joniškis
Pareigybės aprašymas:
ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS MELIORACIJOS TECHNIKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žemės ūkio skyriaus melioracijos technikas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš valstybės biudžeto.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

3. Žemės ūkio skyriaus melioracijos technikas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
3.2. turėti patirtį melioracijos srityje;
3.3. mokėti analizuoti ir apibendrinti gaunamą informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, darbo metodus, mokėti planuoti savo darbą;
3.4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, dokumentų valdymą, teisės aktų rengimą ir kitas sritis, susijusias su tiesioginiu darbu;
3.5. gebėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir teisės aktų rengimo rekomendacijas;
3.6. mokėti dirbti kompiuteriu su „MS Office“ programiniu paketu, „Internet Explorer“ arba lygiavertėmis programomis, programomis „ArcGIS“, SĄMATA;
3.7. turėti vairuotojo pažymėjimą.

III SKYRIUS
FUNKCIJOS

4. Melioracijos technikas vykdo šias funkcijas:
4.1. padeda rengti melioracijos darbų ir priemonių perspektyvinius ir einamųjų metų planus, investicijų projektus;
4.2. padeda organizuoti melioracijos darbų ir statinių projektavimo darbus;
4.3. sudaro melioracijos darbų, statinių statybos, remonto ir eksploatacijos darbų vykdymo tikslinius sąrašus;
4.4. rengia medžiagą melioracijos darbų, statinių statybos, remonto ir eksploatacijos darbų vykdytojams atrinkti;
4.5. konsultuoja melioracijos statinių renovacijos ir statybos klausimais, kai naudojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos;
4.6. kiekvieną mėnesį kontroliuoja įvykdytų darbų apimtis ir kokybę, atliktus darbus priima nustatytos formos aktais. Organizuoja melioracijos darbų ir statinių techninę ir projekto vykdymo priežiūrą, perėmimą naudoti;
4.7. tvarko melioracijos statinių kadastrą, stebi melioruotos žemės būklės pasikeitimus, teikia pasiūlymus dėl melioracijos statinių rekonstravimo, remonto arba nurašymo;
4.8. tvarko melioracijos statinių apskaitą ir įgyvendintų melioracijos projektų archyvinę medžiagą ir ją saugo;
4.9. nustato technines sąlygas projektuojant melioruotose žemėse kelius, geležinkelius, požemines komunikacijas, dujotiekius, elektros tiekimo, ryšių linijas, tiltus, vandens pralaidas ir kitus įrenginius, kitus statinius. Derina kitų žinybų projektinę dokumentaciją, kontroliuoja jų vykdomus darbus, turinčius įtaką vandens režimui melioruotoje ir nemelioruotoje žemės ūkio paskirties žemėje;
4.10. išduoda melioruotos žemės savininkams ar kitiems naudotojams statinių techninius dokumentus, žemėlapius, eksploatacijos taisykles ir privalomas sąlygas. Konsultuoja statinių priežiūros klausimais, kontroliuoja kitų žinybų vykdomus darbus, susijusius su statiniais;
4.11. pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių. Kontroliuoja, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys prižiūri ir saugo jų nuosavybės teise, nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomoje melioruotoje žemėje esančius valstybei nuosavybės teise priklausančius ir Joniškio rajono savivaldybei patikėjimo teise perduotus naudoti statinius. Tikrina išduotų statinių naudojimo sąlygų vykdymą, teikia technines konsultacijas;
4.12. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis nusausintos žemės būklės, melioracijos statinių remonto, priežiūros ir rekonstravimo klausimais. Rūpinasi statinių apsauga, apie daromus pažeidimus informuoja statinių valstybinę priežiūrą vykdančias valstybės institucijas. Rengia ir teikia Žemės ūkio ministerijai ataskaitas, susijusias su melioracija;
4.13. dalyvauja svarstant gyvenviečių, kelių tiesimo ir rekonstravimo, žemėtvarkos ir kitų objektų statybos žemės ūkio paskirties žemėje projektus ir schemas;
4.14. pagal kompetenciją tvarko valstybinės finansinės paramos teikimą melioracijos statiniams statyti, rekonstruoti, remontuoti, prižiūrėti;
4.15. atlieka melioracijos statinių ir melioruotos žemės būklės tikrinimus pasibaigus pavasario ir rudens potvyniams, vertina statinių techninę būklę, numato neatidėliotinus darbus geram statinių funkcionavimui užtikrinti;
4.16. dalyvauja išduodant leidimus statyti statinius ir vykdyti melioracijos darbus;
4.17. bendradarbiauja su tarnautojais, įgaliotais atlikti valstybinę statinių priežiūrą, ir kaimų bendruomenėmis melioracijos klausimais;
4.18. pagal kompetenciją nagrinėja gautus fizinių ir juridinių asmenų skundus (prašymus) ir pasiūlymus, susijusius su melioracijos darbų organizavimu, statinių statyba, rekonstravimu, remontu, naudojimu ir priežiūra;
4.19. derina juridinių ir fizinių asmenų parengtus statybos projektus.
5. Melioracijos technikas vykdo nenuolatinio pobūdžio savivaldybės administracijos direktoriaus ir Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

________________________
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 426) 69 142
El. paštas: savivaldybe@joniskis.lt
Adresas: Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.