Šeštadienis, lapkričio 28 d.

Žemės ūkio poskyrio Vyriausiasis specialistas (8,6) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42520
Skelbimo data: 2019-10-02
Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Pareigos: Žemės ūkio poskyrio Vyriausiasis specialistas (8,6) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. birželio 4 d.
įsakymu Nr. 40-213/19


KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS
ŽEMĖS ŪKIO POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (KAS-ŽŪP-2)


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Žemės ūkio poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus (toliau – Skyrius) Žemės ūkio poskyrio (toliau – poskyris) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga aptarnauti klientus „vieno langelio“ principu, įforminti poskyrio teikiamas valstybines (valstybės perduotas Savivaldybei) funkcijas – administracines žemės ūkio paslaugas.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – valstybinės (valstybės perduotos Savivaldybei) funkcijos – administracinių žemės ūkio paslaugų teikimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo srityse bei patirties teikiant ir administruojant žemės ūkio paslaugas;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, valstybinės (valstybės perduotos savivaldybei) funkcijos – žemės ūkio administracinių paslaugų teikimą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, dokumentų valdymą, archyvavimą ir asmenų aptarnavimą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
4.4. mokėti dirbti kompiuteriu bei kompiuterine dokumentų valdymo sistema ir naudotis „MS Office“ programiniu paketu;
4.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
4.6. turėti teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones ir ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti poskyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal kompetenciją konsultuoja, teikia informaciją klientams ir įformina poskyrio teikiamą valstybinę (valstybės perduotą Savivaldybei) funkciją – administracinių žemės ūkio paslaugų teikimas Skyriaus vedėjo įsakymu paskirtoje darbo vietoje;
5.2. vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) administracinę žemės ūkio funkciją;
5.3. atsako už poskyrio dokumentų valdymą pagal vykdomas funkcijas;
5.4. Skyriaus vedėjo arba poskyrio vedėjo pavedimu pavaduoja valstybinę (valstybės perduotos Savivaldybei) funkciją – administracines žemės ūkio paslaugas teikiantį Poskyrio darbuotoją, jo nesant;
5.5. pagal kompetenciją teikia siūlymus Poskyrio vedėjui dėl Poskyrio teikiamų valstybinių (valstybės perduotų Savivaldybei) administracinių žemės ūkio paslaugų tobulinimo;
5.6. atlieka kitas darbo vietos apraše nustatytas ir su valstybinių (valstybės perduotų savivaldybei) administracinių žemės ūkio paslaugų teikimu susijusias funkcijas;
5.7. siekdamas įgyvendinti Skyriaus ir institucijos strateginius tikslus, pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir poskyrio vedėjo pavedimus, susijusius su valstybinės (valstybės perduotos Savivaldybei) funkcijos – administracinių žemės ūkio paslaugų teikimu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie VRM, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 6813
El. paštas: Diana Černiavska, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. spec., diana.cerniavska@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.