Žemės tvarkymo ir melioracijos skyriaus Vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 63980
Skelbimo data: 2020-03-24
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Žemės tvarkymo ir melioracijos skyriaus Vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 8.80
Pareigybės aprašymas:

41.15

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 40P-15


ŽEMĖS TVARKYMO IR MELIORACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIAUS PAREIGYBĖ

1. Žemės tvarkymo ir melioracijos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (K3) (specialistų grupės pareigybė), kuris funkcijas atlieka Kauno mieste.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką žemės ūkio technikos srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti šių darbų vykdymą.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS

EINANČIAM DARBUOTOJUI


5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ES ir kitus teisės aktus, susijusius su žemės ūkio technikos, inžinerinės plėtros ir kitais klausimais;
5.2. turėti aukštąjį universitetinį mechanikos inžinerijos arba transporto inžinerijos studijų krypties išsilavinimą;

5.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žemės ūkio srityje;

5.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explore;

5.6. gebėti rengti teisės aktų projektus, atlikti rengiamų Lietuvos Respublikos teisės aktų projektų, susijusių su pareigybės funkcijomis analizę ir derinimą;

5.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbo veiklą;

5.8. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
6.1. koordinuoja žemės ūkio inžinerinės plėtros ir techninės pažangos darbus, organizuoja šių darbų kontrolę;
6.2. pagal kompetenciją rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
6.3. pagal kompetenciją teikia išvadas dėl pateiktų derinti įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektų;
6.4. pagal kompetenciją rengia ir apibendrina medžiagą posėdžiams, pasitarimams, susitikimams, informaciniams leidiniams;

6.5. pagal kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų vykdančių traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimą, registro tvarkymą, veiklą;
6.6. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pranešimus ir skundus;
6.7. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose;
6.8. dalyvauja pristatant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Komisijos ir Tarybos darbo grupėse teisės aktų dėl techninių kliūčių pašalinimo prekybai žemės ir miškų ūkio paskirties traktoriais pritaikymo technologinei pažangai derinimo klausimais;
6.9. pagal kompetenciją kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie žemės ūkio techniką ir techninę pažangą;
6.10. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.

Susipažinau


_____________________________
(parašas)
_____________________________
(vardas ir pavardė)
_____________________________
(data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 2391001
El. paštas: zum@zum.lt
Adresas: Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.