Vyriausiasis specialistas (vyriausiasis analitikas) (0,75 etato, pareiginės algos) ir darbas tarptautiniame projekte

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 81472
Skelbimo data: 2022-08-03
Skelbimas galioja iki: 2022-08-18
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba
Pareigos: Vyriausiasis specialistas (vyriausiasis analitikas) (0,75 etato, pareiginės algos) ir darbas tarptautiniame projekte
Pareiginės algos koeficientas: 9.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,629.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Darbo užmokestis 1221,75 Eur ir darbo atlygis iš projekto lėšų už faktiškai išdirbtą laiką (bruto). Išsamesnė bendra informacija: internetinėje svetainėje https://etikostarnyba.lt/
Esame nedidelis, draugiškas ir kūrybingas kolektyvas, siūlome išskirtinę ir dinamišką darbo aplinką, nuolatinį kvalifikacijos tobulinimą nacionalinėje ir tarptautinėje aplinkose.
Pareigybės aprašymas:

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKADEMINĖS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KONTROLIERIAUS TARNYBOS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (VYRIAUSIOJO ANALITIKO)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos (toliau – Tarnyba) vyriausiasis specialistas (vyriausiasis analitikas) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).

2. Pareigybės lygis – A1.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį matematikos ar socialinių mokslų, ar verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės išsilavinimą, magistro kvalifikacinį laipsnį;

3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais Tarnybos kompetencijai priskirtus klausimus;

3.3. mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, apibrėžti tikslus ir uždavinius;

3.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles ir jas taikyti praktikoje;

3.5. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu;

3.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, interneto naršyklėmis ir kitomis informacinėmis sistemomis.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. rengia siūlymus dėl akademinės etikos ir procedūrų laikymosi užtikrinimo ir prevencijos priemonių ir jas organizuoja;

4.2. rengia siūlymus užsienio valstybių institucijoms, tarnyboms ir organizacijoms, taip pat tarptautinėms institucijoms dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų nustatymo ir prevencijos priemonių taikymo;

4.3. kontrolieriaus pavedimu atlieka analitinius tyrimus, teikia išvadas ir siūlymus dėl akademinės etikos ir procedūrų laikymosi bei pažeidimų, siekiant kaupti ir apibendrinti duomenis, naudojamus rekomendacijoms (gairėms), rengiant teisės aktų projektus bei priimant sprendimus;

4.4. pagal priskirtas funkcijas rengia Tarnybos strateginio veiklos plano projektą ir kasmetinės Tarnybos praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitos projektą;

4.5. vykdo kitus akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus (toliau – kontrolierius) pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus kontrolieriui.

____________________________________________

Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 694 43992
El. paštas: info@etikostarnyba.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Švitrigailos g. 7
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.