Vyriausiasis specialistas (psichologas) (PA koeficientas - 7,10) (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43092
Skelbimo data: 2019-12-03
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Šiaulių apygardos teismas
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Vyriausiasis specialistas (psichologas) (PA koeficientas - 7,10) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas 0.00
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Šiaulių apygardos teismo kanclerio
2019 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. V-118

ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (PSICHOLOGO)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vyriausiasis specialistas (psichologas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto (psichologo) pareigybė reikalinga užtikrinti civiliniame procese, administracinių nusižengimų teisenoje, administraciniame procese ir baudžiamajame procese (ikiteisminiame tyrime ir teismo procese) (toliau – teisminiai procesai) dalyvaujančių asmenų – nepilnamečių, mažamečių vaikų (toliau – ir vaikai) – kvalifikuotą apklausą, vaikų ir / ar jų įstatyminių ar teisėtų atstovų paruošimą apklausai, vaikų raidos (pažintinių, emocinių, elgesio ir kt.) ypatumų, turinčių reikšmės kiekvienam teisminio proceso veiksmui atlikti, vertinimą, atsižvelgus į jau atliktus kitų kompetentingų institucijų vaiko raidos ypatumų įvertinimus, suteikti vaikams tinkamą psichologinę pagalbą, bei konsultuoti dėl vaiko poreikių, jo raidos ypatumų dalyvaujant jiems teisminiame procese, jų įstatyminius ar teisėtus atstovus, teisėjus bei kitus teisminio proceso dalyvius ir (ar) ikiteisminio tyrimo įstaigų subjektus, dėl apklausos specifikos teisminių procesų metu ir apklausos atlikimo taktikos – teisėjus ir (ar) ikiteisminio tyrimo įstaigų subjektus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – psichologinės pagalbos teikimo teisminių procesų metu.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti psichologijos krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);
4.2. turėti vienerių metų psichologo praktinės veiklos su vaikais stažą arba vienerių metų darbo stažą teisėsaugos ar teisėtvarkos institucijose;
4.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vaiko dalyvavimą teisminiuose procesuose;
4.4. gerai išmanyti teisės psichologijos srities problematiką, įvykių rekonstrukcijos ir asmens atpažinimo psichologinius ypatumus, civilinio, baudžiamojo ir administracinio proceso psichologines charakteristikas;
4.5. gebėti integruoti psichologijos, kriminologijos ir teisės žinias, psichologiniu lygmeniu analizuoti teisės taikymo ir teisės veikimo problemas;
4.6. gebėti atlikti mažamečių ir nepilnamečių asmenų psichologinį įvertinimą, gebėti efektyviai bendrauti su mažamečiais, nepilnamečiais ir suaugusiais asmenimis, taikyti psichologinės diagnostikos metodus asmenybės įvertinimui, rašyti pagrįstas psichologines išvadas;
4.7. gebėti atlikti krizių intervenciją, taikyti krizių ir traumų įveikos metodus ir konkrečias technikas;
4.8. gerai išmanyti vaiko raidą ir gebėti įvertinti vaiko raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines ir asmenybės problemas, vaiko brandumą, identifikuoti patologijas, gebėti bendrauti su mažamečiais, nepilnamečiais ir suaugusiais asmenimis;
4.9. gebėti atpažinti ir nustatyti vaikų poreikius bei juos pritaikyti teisminio proceso metu;
4.10. gebėti tinkamai atstovauti vaiko interesus;
4.11. gebėti efektyviai bendrauti su vaikais ir suaugusiais asmenimis, įskaitant vaikus ir asmenis, turinčius įvairius psichikos ir elgesio sutrikimus bei negalias, priklausančius skirtingoms sociokultūrinėms grupėms;
4.12. gebėti įvertinti vaiko raidos (pažintinius, elgesio, emocinius ir kt.) ypatumus, taikyti psichologinės diagnostikos metodus asmenybės įvertinimui;
4.13. gebėti parengti vaikus ir/ar jų įstatyminius atstovus apklausai;
4.14. gebėti padėti apklausti vaikus, išklausyti vaikų nuomones;
4.15. gebėti nustatyti vaiko patiriamus sunkumus, galimus sutrikimus ir pasiūlyti tinkamą socialinių partnerių pagalbą
4.16. laikytis Psichologų profesinės etikos kodekso reikalavimų;
4.17. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas psichologines išvadas;
4.18. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;
4.19. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
5.1. teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu dalyvauja civilinio proceso metu (šeimos teisinių santykių bylose (dėl santuokos nutraukimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, vaiko globos ir kt.) ir kt.), išklausant vaikų nuomones, atsižvelgiant į jų socialinę ar psichologinę brandą;
5.2. teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu dalyvauja baudžiamojo proceso (ikiteisminiame tyrime ir teismo procese) metu, padedant apklausti vaikus, atsižvelgiant į jų socialinę ar psichologinę brandą;
5.3. teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu ikiteisminio tyrimo metu dalyvauja įvairiuose ikiteisminio tyrimo veiksmuose, susijusiuose su vaikais: daiktinių įrodymų atpažinimo, parodymų vertinimo įvykio vietoje ir kt.;
5.4. teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu atlieka teisminiame procese išklausomų, apklausiamų vaikų raidos (pažintinių, emocinių, elgesio ir kt.) ypatumų, turinčių reikšmės kiekvienam teisminio proceso veiksmui atlikti, vertinimą, atsižvelgus į jau atliktus kitų kompetentingų institucijų vaiko raidos ypatumų įvertinimus;
5.5. teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu konsultuoja dėl vaiko poreikių, jo raidos ypatumų dalyvaujant jiems teisminiame procese, jų įstatyminius ar teisėtus atstovus, teisėjus bei kitus teisminio proceso dalyvius ir (ar) ikiteisminio tyrimo įstaigų subjektus, dėl apklausos specifikos teisminių procesų metu ir apklausos atlikimo taktikos – teisėjus ir (ar) ikiteisminio tyrimo įstaigų subjektus;
5.6. renka ir kaupia informaciją, reikalingą teisminių procesų metu apklausiant vaikus, esant būtinybei bendradarbiaujant su kitomis kompetentingomis įstaigomis ir institucijomis;
5.7. teikia išvadas, nuomones, paaiškinimus raštu ir/ar žodžiu teisėjo pavestais klausimais, neviršijant specialisto kvalifikacijos ir / ar kompetencijos;
5.8. pagal kompetenciją rengia teismo veiklos dokumentus, metodines rekomendacijas dėl apklausų vykdymo, su jomis supažindina kitų institucijų atstovus, tarp jų ir dalyvaujančius teisminiame procese;
5.9. teismo pirmininko ar teismo kanclerio pavedimu konsultuoja teismo darbuotojus streso valdymo klausimais, pagal kompetenciją organizuoja mokymus;
5.10. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, psichologų profesinės priežiūros susitikimuose;
5.11. pagal kompetenciją dalyvauja teismo vykdomoje savanorystės programoje, atrenkant, paruošiant ir konsultuojant savanorius;
5.12. vykdo kitus teismo pirmininko, teismo kanclerio su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo kancleriui.

________________

Susipažinau

____________________
(parašas)

________________________
(vardas ir pavardė)

________________________
(data)

Informacija apie įstaigą
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Taurinta Komarovskė
Telefonas: 8 5 2196819
El. paštas: taurinta.komarovske@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.