Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,8)

Skelbimo nr.: 8576
Skelbimo data: 2019-07-11
Konkursą organizuojanti įstaiga: Jurbarko rajono savivaldybės taryba
Pareigos: Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,8)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Jurbarko rajono savivaldybės mero
2019 m. gegužės 31 d. potvarkiu Nr. P7-108

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga darbui su vietos savivaldos atstovaujamąja institucija – Jurbarko rajono savivaldybės taryba (toliau – savivaldybės taryba), savivaldybės tarybos komitetais ir sudarytomis komisijomis koordinuoti, jų posėdžiams rengti ir protokoluoti, veiklai reikalingiems dokumentams parengti ir redaguoti, savivaldybės tarybos priimtų sprendimų vykdymui prižiūrėti, vykdyti savivaldybės tarybos sekretoriaus funkcijas.

III. SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis – teisė, vidaus administravimas ir dokumentų valdymas.

IV. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis).
5. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje.
6. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės įstaigų, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymus, Dokumentų rengimo, Elektroninių dokumentų valdymo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, dokumentų rengimą ir įforminimą.
7. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus teisės aktus.
8. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ kompiuterio programiniu paketu.

V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
9.1. konsultuoja savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, įstaigų, įmonių vadovus, atstovus rengiant savivaldybės tarybos sprendimų projektus, teikia sprendimo projektų rengėjams metodines rekomendacijas dėl šių teisės aktų projektų rengimo (teisės akto formos, struktūros, turinio, teisės terminijos, teisės akto keitimo ir pripažinimo netekusiu galios teisės technikos reikalavimų);
9.2. padeda savivaldybės tarybos nariams rengti tarybos sprendimų projektus;
9.3. aptarnauja savivaldybės tarybos, mero, mero pavaduotojo organizuojamus pasitarimus, rengia jų protokolus ir kitus reikalingus dokumentus;
9.4. mero ir sekretoriato vedėjo pavedimu rengia savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų dokumentų projektus pagal savo kompetenciją bei įgaliojimus;
9.5. peržiūri ir vizuoja savivaldybės administracijos rengiamų savivaldybės tarybos sprendimų projektus, vertina jų atitikimą aukštesnės teisinės galios teisės aktams, esant reikalui, rengia dėl jų išvadas;
9.6. registruoja savivaldybės tarybos sprendimų projektus, įstatymų, savivaldybės tarybos veiklos reglamento ar įstaigos vidaus nustatyta tvarka skelbia juos kompiuterizuotose dokumentų valdymo sistemose ir savivaldybės interneto svetainėje, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje;
9.7. redaguoja savivaldybės tarybos sprendimų projektus, jeigu svarstant šiuos projektus buvo pateikta pastabų, papildymų ar pakeitimų;
9.8. įformina ir registruoja savivaldybės tarybos sprendimus, įstatymų, savivaldybės tarybos veiklos reglamento ar įstaigos vidaus nustatyta tvarka skelbia juos kompiuterizuotose dokumentų valdymo sistemose ir savivaldybės interneto svetainėje, norminius teisės aktus – Teisės aktų registre;
9.9. prižiūri, kad viešinamuose tarybos sprendimuose būtų nuasmeninti asmens duomenys, kita neskelbtina informacija;
9.10. organizuoja savivaldybės tarybos, jos komitetų ir sudarytų komisijų posėdžius, rengia ir skelbia jų darbotvarkes, protokoluoja jų posėdžius ir pasirašo protokolus;
9.11. savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje tvarko savivaldybės tarybos posėdžių duomenis, juos registruoja;
9.12. skelbia informaciją apie šaukiamus savivaldybės tarybos posėdžius viešojo informavimo priemonėse ir savivaldybės interneto svetainėje;
9.13. esant reikalui teikia savivaldybės tarybos, tarybos koalicijos, komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžių, mero rengiamų pasitarimų nariams posėdžių medžiagą;
9.14. rengia informacinius pranešimus apie įvykusius posėdžius ir priimtus sprendimus, juos skelbia savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt;
9.15. nustatyta tvarka rengia savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžių protokolų ir jų rengimo dokumentų archyvines bylas ir perduoda jas į savivaldybės archyvą;
9.16. nustatyta tvarka tvirtina ir teikia atitinkamoms valstybės institucijoms, visuomeninėms organizacijoms, įmonėms, įstaigoms savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžių protokolų nuorašus, išrašus, kopijas;
9.17. teikia informaciją savivaldybės merui apie tarybos posėdžio metu tarybos narių pateiktus paklausimus, mero pavedimu rengia atsakymus į tarybos narių paklausimus;
9.18. teisės aktų nustatyta tvarka skelbia duomenis apie sprendimus nepriimti pareikšto tarybos nario nusišalinimo;
9.19. savivaldybės mero pavedimu dalyvauja susitikimuose, aktualių klausimų svarstyme ir teikia informaciją merui;
9.20. savivaldybės mero nurodymu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
9.21. savivaldybės mero pavedimu rengia informaciją apie savivaldybės tarybą, jos darinius, jų veiklą, rūpinasi, kad ši informacija būtų paskelbta savivaldybės interneto svetainėje ir esant reikalui atnaujinta;
9.22. savivaldybės mero pavedimu nagrinėja ir rengia atsakymus į asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, siūlymus ir kitus dokumentus;
9.23. rengia savivaldybės mero potvarkių projektus, juos registruoja ir viešina teisės aktų nustatyta tvarka ir užtikrina, kad viešinamuose savivaldybės mero potvarkiuose būtų nuasmeninti asmens duomenys, kita neskelbtina informacija;
9.24. teikia pasiūlymus savivaldybės merui ir sekretoriato vedėjui dėl savivaldybės tarybos komitetų, komisijų posėdžių veiklos organizavimo tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo;
9.25. pagal savo kompetenciją sistemina, apibendrina informaciją, analizuoja teisines situacijas, rengia išvadas ir teikia teisines konsultacijas savivaldybės vadovams;
9.26. analizuoja įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su vietos savivaldos klausimais, nuolat seka šių teisės aktų pasikeitimus ir teikia merui informaciją, pasiūlymus bei išvadas dėl šių teisės aktų taikymo;
9.27. pavaduoja sekretoriato vedėją atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, kai jo laikinai nėra;
9.28. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, mero ir sekretoriato vedėjo pavedimus pagal sekretoriato kompetenciją.

VI. SKYRIUS
PAVALDUMAS

10. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės merui.
________________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: J. Simanynaitė-Bieliūnienė, VTD personalo atrankos spec., Jurate.SimanynaiteBieliuniene@vsat.vrm.lt, tel. (8 5) 2719395, Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius.
Telefonas: 8 447 70158
El. paštas: edita.pazereckaite@jurbarkas.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-07-18