Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 7,1)

Skelbimo nr.: 8690
Skelbimo data: 2019-09-18
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Pareigos: Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 7,1)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus
2018 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1-187

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS
REKREACINIŲ PASLAUGŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Rekreacinių paslaugų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti įgyvendinti valstybinę vartotojų teisių apsaugos politiką rekreacinių (turizmo, apgyvendinimo, vežimo, pakaitinio naudojimosi, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo ir keitimosi sutarčių įgyvendinimo, grožio, sveikatingumo, su sportu, laisvalaikiu ir pomėgiais susijusių, kultūros ir pramogų) paslaugų srityje, pagal kompetenciją nagrinėti vartotojų ir kitų asmenų prašymus, skundus, konsultuoti vartotojus, ūkio subjektus ir kitus asmenis dėl vartotojų teisių apsaugos rekreacinių paslaugų srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas, specialioji veiklos sritis – vartotojų teisių gynimas ne teisme rekreacinių paslaugų srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės mokslų studijų krypties išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus bei Europos Sąjungos teisės aktus, reguliuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo teisinius santykius, vartotojų teisių apsaugą rekreacinių paslaugų srityje;
4.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
4.4. gebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti priskirtą veiklos sritį;
4.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;
4.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal kompetenciją nagrinėja vartotojų prašymus (skundus) vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka rekreacinių paslaugų srityje, rengia sprendimų dėl vartojimo ginčo esmės projektus ir teikia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijai;
5.2. pagal įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytą kompetenciją nagrinėja vartotojų ir kitų asmenų skundus ir prašymus rekreacinių paslaugų srityje, vykdo vartotojų ir kitų asmenų konsultavimą, rengia raštų bei vidaus ir siunčiamųjų dokumentų projektus, tam, kad būtų tinkamai ir nustatytu laiku įgyvendintos teisės aktų nuostatos;
5.3. vertina vartotojų ir kitų asmenų skunduose pateiktą informaciją, ar savo iniciatyva tikrina paslaugų teikėjų teikiamą informaciją vartotojams, susijusią su Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimais, kartu su atsakingu skyriumi dalyvauja bylų dėl šių pažeidimų nagrinėjime;
5.4. pagal kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus;
5.5. rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos pranešimams ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalyvauja vykdant vartotojų, prekių pardavėjų, gamintojų ir paslaugų teikėjų konsultavimą ir informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais rekreacinių paslaugų srityje;
5.6. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesus visų instancijų teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką rekreacinių paslaugų srityje;
5.7. pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis, institucijomis, organizacijomis nagrinėjant klausimus, susijusius su vartotojų teisių apsaugos politikos įgyvendinimu rekreacinių paslaugų srityje;
5.8. teikia pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos plano bei rengia skyriaus veiklos ataskaitas tam, kad būtų įgyvendinti Skyriaus uždaviniai ir funkcijos;
5.9. vykdant paskirtas funkcijas naudojasi dokumentų valdymo sistema ir Vartotojų teisių informacine sistema;
5.10. vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo, patarėjo pavedimus bei nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Vaiva Apanavičiūtė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, vaiva.apanaviciute@vtd.lt, tel. Nr (8 5) 219 68 08, Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: 205 54 30
El. paštas: agnieska.romelyte@vvtat.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-09-25