Vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 82868
Skelbimo data: 2022-09-28
Skelbimas galioja iki: 2022-10-12
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Konkursą organizuojanti įstaiga: Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Pareigos: Vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Šiauliai
Informacija apie įstaigą: Armantas Mockevičius
Direktorius
Tel. 8 602 82258
El. paštas armantas.mockevicius@archyvai.lt

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentui:
1. Turimų žinių ar kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų viešųjų pirkimų ir IT srityje kopijos (jei tokie yra).
2. B kategorijos vairuotojo pažymėjimo kopija.
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Šiaulių regioninio valstybės archyvo direktoriaus 2018 m. vasario 28 d.
įsakymu Nr. V-7


ŠIAULIŲ REGIONINIO VALSTBĖS ARCHYVO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Šiaulių regioninio valstybės archyvo (toliau – archyvas) vyriausiasis specialistas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis – A2.


II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą;
3.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės archyvų sistemos kompetenciją ir uždavinius, viešuosius pirkimus, darbų ir priešgaisrinę saugą, informacijos saugojimą ir teikimą;
3.3. žinoti dokumentų saugojimo, saugyklų įrengimui ir eksploatavimui keliamus reikalavimus;
3.4. žinoti šiuolaikinių kompiuterinių technologijų bei kompiuterių tinklų, IP įrangos, tinklo komutatorių, ugniasienių administravimo ypatumus;
3.5. išmanyti fizinės IBM serverių sandaros ir veikimo principus.
3.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu), išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;
3.7. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, ataskaitas, priimti sprendimus, spręsti pavestas užduotis.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. rengia Viešųjų pirkimų įstatymo reglamentuojamų pirkimų dokumentus, archyvo pirkimų planą ir suvestines, teikia viešųjų pirkimų ataskaitas ir kitą reikalingą informaciją bei teisės aktų projektus, susijusius su archyvo viešaisiais pirkimais;
4.2. organizuoja ir vykdo mažos vertės pirkimus;
4.3. atlieka norminių teisės aktų nustatytas procedūras, susijusias su archyvo darbuotojų sauga, pastatų eksploatavimu ir priešgaisrine sauga;
4.4. teikia duomenis Valstybės turto informacinės paieškos sistemoje;
4.5. teikia ataskaitas Aplinkos apsaugos agentūrai;
4.6. administruoja Elektroninio archyvo kompiuterinę techninę įrangą (serverius);
4.7. administruoja archyvo interneto svetainės turinį.
4.8. administruoja archyvo kompiuterių tinklą;
4.9. atlieka kompiuterinės bei biuro technikos priežiūrą, užtikrina informacijos saugumą ir suderinamumą;
4.10. diegia technines ir programines priemones darbo vietose, vykdo šių priemonių apskaitą;
4.11. administruoja ir pildo archyvo informacinių sistemų ir kitų duomenų bazių turinį;
4.12. skaitmenina dokumentus;
4.13. pagal kompetenciją administruoja archyvo pastato inžinerines sistemas bei techninę įrangą;
4.14. analizuoja, apibendrina ir teikia archyvo vadovui pasiūlymus dėl darbo vietų optimizavimo, efektyvesnio elektros, šilumos, vandens, inventoriaus ir kitų materialinių vertybių panaudojimo, apsaugos;
4.15. teikia siūlymus archyvo vadovui dėl archyvo pastato ir dokumentų saugyklų eksploatacijos, reikalavimų laikymosi ir remonto;
4.16. atlieka kitus archyvo vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus archyvo uždavinių ir priemonių įgyvendinimui.

________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 41) 52 45 04
El. paštas: siauliai@archyvai.lt
Adresas: Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Vilniaus g. 160
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.