Vyriausiasis patarėjas (PA koeficientas 18) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42275
Skelbimo data: 2019-09-16
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Pareigos: Vyriausiasis patarėjas (PA koeficientas 18) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro
2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 4-479

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS VYRIAUSIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos (toliau – ministerija) vyriausiasis patarėjas (toliau – patarėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Patarėjo pareigybė reikalinga teikti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministrui (toliau – ministras) išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl konkurencingumo didinimo politikos formavimo.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities – konkurencingumo didinimo politikos formavimo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių, verslo ir viešosios vadybos ar technologijos mokslų studijų krypčių grupės;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį mokslo ar technologijų politikos srityje ir ne mažiau kaip 1 metų – inovacijų ar kosmoso politikos srityje;
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą, viešojo administravimo subjektų, kitų valstybės institucijų, įstaigų ir įmonių veiklą, valdymą, atskaitomybę;
4.4. išmanyti teisėkūros procesą, teisės aktų projektų rengimo, derinimo ir priėmimo procedūras ir turėti patirties teisės aktų projektų rengimo ir vertinimo srityje;
4.5. turėti organizacinių įgūdžių, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas žinias priimant savarankiškus sprendimus, gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, įvertinti ir apibrėžti problemas, ir vertinti jų sprendimų alternatyvas, rengti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.6. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
4.7. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“;
4.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu. Mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacine sistema ir Teisės aktų registru.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. vykdo ministro pavedimus, susijusius su ministerijos parengtų įstatymų projektų svarstymu Lietuvos Respublikos Seime, įstatymų ir įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų projektų svarstymu Lietuvos Respublikos Vyriausybėje;
5.2. dalyvauja formuojant technologijų ir inovacijų politiką;
5.3. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Europos Sąjungos (toliau – ES) politiką mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP), inovacijų, kosmoso ir pramonės politikos srityse;
5.4. dalyvauja teikiant pasiūlymus ir įgyvendinat Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
5.5. dalyvauja rengiant (atnaujinant) Valstybės pažangos strategiją „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Nacionalinio saugumo strategiją ir ilgalaikes nacionalinį saugumą stiprinančias programas, kitas Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamas strategijas, Nacionalinę pažangos programą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais tvirtinamas plėtros programas, tarpinstitucinius veiklos planus ir kitus planavimo dokumentus, ministro įsakymais tvirtinamus veiksmų planus;
5.6. teikia ministrui pastabas ir pasiūlymus dėl:
5.6.1. technologijų, inovacijų, kosmoso, pramonės, gyvybės mokslų industrijos skatinimo politikos formavimo ir įgyvendinimo;
5.6.2. nacionalinės inovacijų sistemos efektyvumo didinimo, kosmoso ir pramonės politikos tobulinimo, pradedančiųjų įmonių, turinčių didelį augimo potencialą, steigimo ir plėtros skatinimo;
5.6.3. verslo ir mokslo bendradarbiavimo plėtros, inovacijų ir technologijų centrų, mokslo ir technologijų parkų, kitų inovacijų skatinimo paslaugų teikėjų, kuriuose valstybės, kaip savininkės ar dalininkės, arba akcijų valdytojos, teises ir pareigas įgyvendina ministerija, veiklos efektyvumui didinti ir paslaugų kokybei gerinti;
5.6.4. juridinių ir fizinių asmenų, verslo asociacijų ir kitų interesų grupių pateiktų paklausimų, pasiūlymų, teisėkūros iniciatyvų;
5.6.5. atstovavimo ES institucijų, Jungtinių Tautų Organizacijos, Europos kosmoso agentūros, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ir kitų tarptautinių organizacijų darbo grupių ir komitetų posėdžiuose ir kituose susitikimuose, kuriuose svarstomi mokslo, technologijų ir inovacijų (toliau – MTI), kosmoso, pramonės politikos srities klausimai;
5.6.6. ES teisės aktų ir kitų dokumentų, reguliuojančių MTI, kosmoso, pramonės sritis, nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo;
5.6.7. prioritetinių MTEP ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos;
5.6.8. ministro valdymo srities strateginio veiklos plano;
5.6.9. administracinės naštos mažinimo, geresnio reglamentavimo principų įgyvendinimo;
5.7. ministro pavedimu atstovauja ministerijai tarpinstituciniuose pasitarimuose, komitetuose, komisijose, darbo grupėse;
5.8. vizuoja ministrui teikiamų priimti įsakymų, kitų ministerijos rengiamų teisės aktų ir dokumentų projektus;
5.9. vykdo kitus ministro nenuolatinio pobūdžio pavedimus ministerijos strateginiams tikslams pasiekti.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ministrui.
__________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie VRM; Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (85) 219 68 23
El. paštas: Jurgita Radžiūnaitė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus atrankos specialistė, jurgita.radziunaite@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.