Vyriausiasis patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44527
Skelbimo data: 2020-05-27
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Vyriausiasis patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 17.50
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos
pirmininko 2020 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-122LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS
VYRIAUSIOJO PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Konkurencijos tarybos vyriausiasis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Konkurencijos tarybos vyriausiojo patarėjo pareigybės paskirtis – koordinuoti Konkurencijos tarybos administracijos veiklą įstatymų, kurių priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba, bei Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnių pažeidimų tyrimo srityje, teikti konsultacijas strateginiais, procedūriniais ir kitais tyrimų planavimo, organizavimo bei atitikties užtikrinimo klausimais.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Konkurencijos tarybos vyriausiojo patarėjo specialioji veiklos sritis – nacionalinių įstatymų, kurių priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba, bei Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnių ir šiuos nacionalinius bei Europos Sąjungos teisės aktus aiškinančių ir įgyvendinančių teisės aktų nuostatų taikymo priežiūra ir kontrolė.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį bakalauro ir magistro arba vienpakopį teisės krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį konkurencijos teisės srityje;
4.3. turėti darbo patirties tyrimų dėl įstatymų pažeidimų organizavimo srityje;
4.4. gerai išmanyti Konkurencijos įstatymą, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 101 ir 102 straipsnius, Europos Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2003 „Dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo“, Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymą, šių teisės normų įgyvendinimą ir taikymą reglamentuojančius teisės aktus ir praktiką bei gebėti juos taikyti praktikoje;
4.5. gerai išmanyti Konkurencijos tarybos praktiką taikant įstatymus, kurių priežiūra priskirta Konkurencijos tarybos kompetencijai;
4.6. gerai išmanyti viešąjį administravimą, administracinių bylų teiseną, teisės aktų projektų rengimą ir priėmimą reglamentuojančius teisės aktus, pagrindinius teisės principus, Lietuvos Respublikos institucijų struktūros ir veiklos principus;
4.7. būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos (toliau – ES) steigimo sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, institucijų struktūrą, jų veiklą;
4.8. gebėti analizuoti faktines situacijas, jas kvalifikuoti sistemiškai aiškinant ir taikant teisės normas, atsižvelgus į susiformavusią jų aiškinimo ir taikymo praktiką;
4.9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu rengti išvadas, sugebėti analizuoti bei vertinti;
4.10. gebėti atlikti teisės aktų ir jų projektų teisinę analizę;
4.11. gebėti identifikuoti problemines situacijas, įvertinti jų riziką, pasiūlyti jų sprendimo būdus;
4.12. gebėti sklandžiai ir motyvuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, rengiant ir teikiant išvadas, analitinę ar kitokią informaciją;
4.13. gebėti planuoti ir organizuoti savarankišką ir bendrą darbą, numatyti jo prioritetus;
4.14. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
4.15. mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. pagal Konkurencijos tarybos darbo reglamente nustatytus įgaliojimus koordinuoja Konkurencijos tarybos administracijos veiklą įstatymų, kurių priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba, bei Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnių pažeidimų tyrimo srityje, vykdo atliekamų pažeidimų tyrimų priežiūrą ir kontroliuoja jų rezultatus;
5.2. koordinuoja Konkurencijos tarybos atliekamų priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimo ir pasirengimo tyrimams procesą, prireikus dalyvauja planuojant priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas, konsultuoja dėl įstatymų, kurių priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba, ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnio pažeidimų tyrimų strategijos, krypčių ir tyrimo veiksmų, teisinio kvalifikavimo kokybės ir pagrįstumo;
5.3. koordinuoja su Konkurencijos tarybos atliekamų pažeidimų tyrimų veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą arba prireikus prižiūri su Konkurencijos tarybos atliekamų pažeidimų tyrimų veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą;
5.4. konsultuoja ir teikia pasiūlymus dėl Konkurencijos taryboje gautų kompleksinių pareiškimų pradėti įstatymų, kurių priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba, ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnio pažeidimų tyrimus, atitikties nustatytiems reikalavimams, teisinio kvalifikavimo ir pareiškimų nagrinėjimo baigties;
5.5. atlieka pasiūlymų pradėti tyrimus dėl įstatymų, kurių priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba, ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnio pažeidimo vertinimą, teikia savo pasiūlymus ar pastabas dėl tyrimo atitikties Konkurencijos tarybos veiklos prioritetams;
5.6. prireikus atlieka kompleksinių Konkurencijos tarybos nutarimų dėl įstatymų, kurių priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba, ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnio pažeidimų analizę, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
5.7. prireikus teikia pasiūlymus ar pastabas dėl Konkurencijos tarybos pozicijos ir argumentų rengiant procesinius dokumentus ar atstovaujant Konkurencijos tarybai teismuose nagrinėjant su Konkurencijos tarybos veikla susijusias bylas;
5.8. atlieka Konkurencijos taryboje nagrinėjamų sudėtingo pobūdžio klausimų, susijusių su Konkurencijos tarybos veikla, analizę, teikia išvadas, pasiūlymus ar pastabas dėl jų sprendimo būdų;
5.9. dalyvauja ir (ar) atstovauja Konkurencijos tarybai Lietuvos Respublikos, ES, tarptautinių organizacijų ir institucijų veikloje;
5.10. prireikus teikia pasiūlymus ar pastabas dėl Konkurencijos tarybos pozicijos ES institucijose nagrinėjamais klausimais;
5.11. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupėse ar Konkurencijos tarybos vykdomuose projektuose, prireikus jiems vadovauja, taip pat kitaip bendradarbiauja su Konkurencijos tarybos darbuotojais konkurencijos teisės ir kitais su Konkurencijos tarybos funkcijomis susijusiais klausimais;
5.12. padeda užtikrinti vieningą Konkurencijos tarybos praktiką taikant įstatymus, kurių priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba;
5.13. pagal kompetenciją prisideda prie Konkurencijos tarybos strateginio veiklos plano rengimo;
5.14. pagal kompetenciją prisideda prie metinės Konkurencijos tarybos veiklos ataskaitos rengimo;
5.15. pagal kompetenciją vykdo ir kitus su Konkurencijos tarybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

VII SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Konkurencijos tarybos pirmininkui.

Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Eglė Karlonaitė
Telefonas: 8 5 2196812
El. paštas: egle.karlonaite@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.