Vyriausiasis pareigybės, kurioms netaikomas darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 65328
Skelbimo data: 2020-06-26
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga Alytaus sporto ir rekreacijos centras
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Vyriausiasis pareigybės, kurioms netaikomas darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas
Pareiginės algos koeficientas: 7.50
Pareigybės aprašymas:

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS

ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.1. Viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro (toliau – centras) Direktoriaus pavaduotojo ūkiui (toliau – pavaduotojas) (kodas – 143111) yra III grupės įstaigos administracijos darbuotojas, kurį skiria pareigoms ir iš jų atleidžia, sudaro, keičia ir nutraukia su juo darbo sutartį centro direktorius (toliau – vadovas) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Šis pareigybės aprašymas reglamentuoja pavaduotojo bendruosius kvalifikacinius reikalavimus, pareigas, teises, atsakomybę.

1.2. Pareigybės lygis – A2.

II. SPECIALŪS REIKLAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

2. Pavaduotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų srities ne žemesnio kaip bakalauro kvalifikacinio laipsnio išsilavinimą. Būti susipažinus su centro ūkiu, jo tvarkymui keliamais reikalavimais;

2.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį;

2.3. turėti darbų saugos organizatoriaus ir priešgaisrinės saugos pažymėjimus, bei vairuotojo pažymėjimą;

2.4. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programomis, naudotis internetu ir elektroniniu paštu, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis;

2.5. bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip B 1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų matmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).

2.6. gebėti organizuoti darbą, rengiant ūkinės veiklos planus, tvarkas ir programas, gerai išmanyti strateginio ūkinės veiklos planavimą;

2.7. gebėti spręsti techninius klausimus.

2.8. gebėti pagal savo kompetencija priimti sprendimus, valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

2.9. gebėti dirbti komandoje, valdyti konfliktines situacijas, greitai orientuotis sudėtingose situacijose, turėti organizacinių sugebėjimų vadovauti personalui;

2.10. išmanyti viešųjų pirkimų įstatymus, jų planavimą, organizavimą ir vykdymo procedūras;

2.11. išmanyti kalbos kultūros normas, bendravimo taisykles;

2.12. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu. Išmanyti Darbo saugos ir sveikatos, Civilinės saugos, ir priešgaisrinės saugos įstatymus.

III. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Pavaduotojas vykdo šias funkcijas ir pareigas:

3.1. atsakingas už pastatų, patalpų, materialinių vertybių priežiūros vykdymą;

3.2. koordinuoja bazių vedėjų darbą;

3.3. planuoja, organizuoja, bei kontroliuoja aptarnaujančio personalo darbą, sudaro darbo laiko grafikus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius. Dalyvauja darbuotojų atrankoje į aptarnaujančio personalo pareigas;

3.4. aprūpina aptarnaujantį personalą asmeninėmis apsaugos ir darbo priemonėmis;

3.5. atsakingas už instruktažų saugaus darbo klausimais (įvadinius, darbo vietoje, periodinius ir kt.) centro personalui pravedimą;

3.6. organizuoja centro personalo sveikatos pasitikrinimo kontrolę;

3.7. rengia darbų saugos instrukcijas techniniams darbuotojams (kuriems tai privalu) ir užtikrinti jų atitikimą norminiams reikalavimams);

3.8. organizuoja darbų ir civilinės saugos bei gaisrinės saugos mokymus centro darbuotojams ir tvarko dokumentaciją;

3.9. užtikrina centro apšvietimo, šildymo, vėdinimo, kanalizacijos, gaisrinės apsaugos, vandentiekio, centro apsaugos ir kitų centre esančių sistemų priežiūrą ir kontrolę, organizuoja centro apsaugos ir kitų sistemų gedimų šalinimą;

3.10. užtikrina saugų įrenginių eksploatavimą pagal galiojančias įrenginių taisykles, organizuojant sportinius ir kitus renginius;

3.11. organizuoja sanitarinę ir higieninę centro bazių, sporto salių ir kitų darbo vietų priežiūrą;

3.12. užtikrina, centro teritorijoje, sporto, mokomųjų pratybų, ūkio zonose esančių įrenginių techninės būklės priežiūrą rūpintis, kad įrenginiai būtų tvarkingi, nepavojingi sveikatai;

3.13. veda materialinių vertybių apskaitą, tvarko atsargų išdavimą bei nurašymo dokumentaciją;

3.14. vykdo degalų, elektros energijos, šilumos energijos ir vandens apskaitą;

3.15. vykdo centro transporto priežiūrą ir kontroliuoti jo naudojimą;

3.16. užtikrina centro patalpų ir pastatų priežiūrą pagal darbo saugos, priešgaisrinės saugos ir sanitarijos reikalavimus;

3.17. nustatytu laiku organizuoja centro pastatų ir jų konstrukcijų sezonines bei neeilines apžiūras, vadovauja centro pastatų sezoninės priežiūros komisijai;

3.18. organizuoja apžiūrų metu rastų defektų pašalinimą;

3.19. užtikrina, centro sporto salių ir kitų darbo vietų, saugaus elgesio instrukcijų bei taisyklių paviešinimą;

3.20. organizuoja iškeldinimą darbuotojų iš avarinės būklės patalpų (taip pat pasielgti gaisro ar stichinės nelaimės atveju);

3.21. rengia ekstremalių situacijų valdymo planą ir ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planą;

3.22. vykdydamas savo funkcijas, pavaduotojas privalo saugoti centro komercines paslaptis.

3.23. vykdo teisėtus centro direktoriaus ir kontroliuojančių pareigūnų nurodymus;

3.24. teikia pasiūlymus dėl ūkinės veiklos darbo organizavimo, darbo sąlygų gerinimo;

3.25. kelia profesinę kvalifikaciją;

3.26. bendradarbiauja su visais centro specialistais ir darbuotojais jo veiklos klausimais;

3.27. pasirašo dokumentus pagal savo kompetenciją;

IV. SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO

4. Pavaduotojas yra atsakingas už savo pareigų tinkamą vykdymą šiame apraše ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka:

4.1. už tai, kad pavestos užduotys būtų įvykdytos laiku ir kokybiškai;

4.2. už Centro vadovo nurodymų vykdymą;

4.3. savo pareigų ar darbo tvarkos taisyklių netinkamą vykdymą pavaduotojas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4.4. Pavaduotojas tiesiogiai pavaldus vadovui arba įgaliotam asmeniui.

4.5. Pavaduotojo funkcijas, jam neesant darbe (atostogų, tarnybinių komandiruočių, laikinojo nedarbingumo ar kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų), vykdo bazių vedėjai arba Centro vadovo įsakymu paskirtas asmuo.

4.6. Pavaduotojas yra materialiai atsakingas asmuo.

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 831537622
El. paštas:
Adresas: Alytaus m. sav. Alytaus m. Naujoji g. 52
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.