Vyriausiasis buhalteris (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,2-9,8 baziniais dydžiais)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 69928
Skelbimo data: 2021-04-09
Konkursą inicijuojanti įstaig: Jasiuliškių socialinės globos namai
Konkursą organizuojanti įstaiga: Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Pareigos: Vyriausiasis buhalteris (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,2-9,8 baziniais dydžiais)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Ukmergė
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Jasiuliškių socialinės globos namų direktoriaus
2021 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V - 12


JASIULIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ
VALDYMO PERSONALO PADALINIO VYRIAUSIOJO BUHALTERIO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Vyriausiojo buhalterio pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis - A (A2).
3. Vyriausiojo buhalterio pareigybės paskirtis - organizuoti globos namų buhalterinę apskaitą, užtikrinti finansinių operacijų teisėtumą, tinkamą finansinių dokumentų įforminimą, kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė laiku pateikiama finansuojančiai įstaigai; organizuoti ir kontroliuoti buhalterių darbą.
4. Pareigybės pavaldumas - vyriausiasis buhalteris pavaldus globos namų direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Vyriausiasis buhalteris turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1.turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu, ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, finansų, apskaitos ar vadybos ir verslo administravimo studijų krypties išsilavinimą;
5.2.turėti ne mažesnę kaip 5 metų vyriausiojo buhalterio profesinio darbo patirtį;
5.3.žinoti ir gebėti praktiniame darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos organizavimą ir tvarkymą, viešųjų pirkimų organizavimą, viešąjį administravimą, socialinės globos teikimą; Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
5.4.mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu, teisės aktų ir kitomis duomenų paieškos sistemomis, įstaigoje naudojamomis buhalterinės apskaitos programomis;
5.5. žinoti, išmanyti:
5.5.1. socialinės globos namų struktūrą, veiklos sritis, darbo organizavimo tvarką;
5.5.2. darbo teisinius santykius, darbo apmokėjimo tvarką;
5.5.3.buhalterinės apskaitos formas ir metodus, ūkinių operacijų ir piniginių lėšų judėjimo, paskirstymo ir likučių įforminimo tvarką;
5.5.4.ilgalaikio turto, atsargų, ūkinio inventoriaus ir kitų materialinių vertybių apskaitos tvarką;
5.5.5.asmens duomenų apsaugos principus;
5.5.6.dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimus;
5.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Vyriausiasis buhalteris vykdo šias funkcijas:
6.1.organizuoja įstaigos ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą, užtikrina finansinių operacijų teisėtumo, valstybės lėšų naudojimo teisės aktų nustatyta tvarka ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę;
6.2.formuoja apskaitos politiką, atsižvelgdamas į įstaigos veiklos struktūrą;
6.3.tvarko apskaitą pagal patvirtintą globos namų direktoriaus bendrąjį sąskaitų planą, apskaitos
vadovą ir apskaitos politiką, kuriuose numatyti apskaitos metodai ir taisyklės, kuriais vadovaujasi registruojant turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas, sąnaudas ir (ar) pinigų srautus;
6.4. kontroliuoja,kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;
6.5.sudaro sąmatas pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), pagal funkcinę klasifikaciją, finansavimo šaltinius, ekonomines klasifikacijas, kontroliuoja jų vykdymą ir rengia ataskaitas;
6.6.organizuoja materialinių vertybių, pagrindinių priemonių bei kito turto inventorizacijas;
6.7.dalyvauja rengiant globos namų metinius veiklos planus, ataskaitas;
6.8.pagal kompetenciją rengia globos namų direktoriaus įsakymų, pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymų, kitų vidaus dokumentų projektus;
6.9. nustato buhalteriams funkcijas ir užtikrina jų vykdymą;
6.10. kiekvienais metais nustato buhalteriams metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius bei kasmet įvertina darbuotojų kasmetinę veiklą pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius teisės aktų nustatyta tvarka;
6.11. užtikrina:
6.11.1. racionalų įstaigos buhalterinės apskaitos ir atsiskaitymų organizavimą;
6.11.2. kad visa buhalterinė informacija apie įstaigos veiklą, jos materialinę padėtį, pajamas ir išlaidas būtų formuojama ir pateikiama laiku;
6.11.3. darbo užmokesčio mokėjimą;
6.11.4. kad būtų teisingai skaičiuojami ir pervedami mokesčiai į biudžetą, socialinio draudimo įmokos ir kiti mokesčiai;
6.12. organizuoja:
6.12.1.turto, įsipareigojimų ir ūkinių operacijų, prekių bei materialinių vertybių ir piniginių lėšų apskaitą;
6.12.2.įstaigos buhalterių darbą taip, kad buhalterinės apskaitos sąskaitos laiku atspindėtų operacijas, susijusias su jų judėjimu;
6.13. atlieka atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais apskaitą, rengia suderinimo aktus, finansavimo sumų pažymas apie gautas, gautinas finansavimo sumas;
6.14. kontroliuoja:
6.14.1.kaip laikomasi pirminių ir buhalterinių dokumentų, atsiskaitymų ir mokėjimo įsipareigojimų įforminimo tvarkos;
6.14.2. kaip naudojamas darbo užmokesčio fondas;
6.15. jeigu nustatoma, kad ūkinė operacija yra neteisėta, arba jai atlikti nepakaks patvirtintų asignavimų, arba dokumentai yra netinkamai parengti, ūkinės operacijos dokumentus grąžina juos rengusiam darbuotojui ir apie tai informuoja globos namų direktorių;
6.16. informuoja globos namų direktorių apie išaiškintus trūkumus, paaiškina jų atsiradimo priežastis, siūlo būdus jiems šalinti;
6.17. pasirašydamas ūkinės operacijos dokumentus, parašu patvirtina, kad ūkinė operacija yra teisėta, dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti ir kad jai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų;
6.18. vykdo išankstinę finansų kontrolę;
6.19. užtikrina asmens duomenų saugumą, konfidencialumą, susijusį su funkcijų vykdymu;
6.20. laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijų, higienos normų, darbo tvarkos taisyklių, šio pareigybės aprašymo, kitų įstaigos vidaus dokumentų reikalavimų;
6.21. tobulina profesinę kvalifikaciją.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

7. Vyriausiasis buhalteris atsako už:
7.1.apskaitos politikos, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų įgyvendinimą;
7.2.biudžeto vykdymo ataskaitų ir finansinių ataskaitų teisingą sudarymą ir savalaikį pateikimą į VSAKIS ir kitoms atitinkamoms institucijoms;
7.3. konfidencialios informacijos išsaugojimą globos namuose nustatyta tvarka;
7.4. funkcijų, numatytų pareigybės aprašyme, savalaikį ir kokybišką vykdymą.
8. Už savo funkcijų netinkamą vykdymą ar nevykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Informacija apie įstaigą: Kontaktiniai asmenys:

1.Jasiuliškių socialinės globos namų direktorius Vilius Petrauskas, tel. +37068555321, el. p. info@jasiuliskiusgn.lt 2. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro personalo administratorė Birutė Malakauskienė, tel. +37061854876, el. p. birute.malakauskiene@nbfcentras.lt
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Ukmergės r. sav. Jasiuliškio k. Dvaro g. 1
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.