Vyriausiasis buhalteris

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 63367
Skelbimo data: 2020-02-18
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Joniškio r. Kriukų pagrindinė mokykla
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Vyriausiasis buhalteris
Pareiginės algos koeficientas: 7.50
Pareigybės aprašymas:

Darbuotojas, einantis vyriausiojo buhalterio pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

- gebėti dirbti kolektyve, būti pareigingu, gebėti bendrauti; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus;

- gebėti dirbti su buhalterinės apskaitos programomis: „BONUS“, „LABBIS“, dokumentų valdymo sistema Kontora”;

- išmanyti LR buhalterinės apskaitos įstatymus ir poįstatyminius aktus, darbo santykius reglamentuojančius įstatymus ir poįstatyminius aktus, turto, nuosavybės, ūkio procesų ir veiklos rezultatų bendruosius apskaitos principus, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, biudžeto sandaros, mokesčių administravimo įstatymus ir poįstatyminius aktus, viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės sandarą (VSAFAS) ir kt. teisės aktus;

- savo darbe vadovautis Mokyklos direktoriaus įsakymais ir jais patvirtintais kitais Mokyklos vidaus tvarkos dokumentais, Mokyklos nuostatais ir pareigybės aprašu.

Privalumai:

- turėti ne mažesnę kaip trejų metų buhalterinio darbo patirtį apskaitos ir finansų srityje;

- buhalterinio darbo patirtis biudžetinėje švietimo įstaigoje.

Vyr. buhalteris vykdo šias funkcijas:

- rengia ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti finansinės veiklos planus ir ataskaitas;

- kompetencijos ribose, dalyvauja rengiant strateginį veiklos planą ir mokyklos metinius veiklos planus;

- laikosi nustatyto Mokyklos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, darbo saugos ir sveikatos taisyklių, atsako už priskirtų darbo priemonių tinkamą naudojimą;

- užtikrina finansinių operacijų teisėtumą, buhalterinę apskaitą, valstybės/savivaldybės lėšų panaudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą finansinių dokumentų tvarkymą;

- vykdo mokyklos turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą bei kontrolę pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kitus teisės aktus finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje;

- renka, tvarko, teikia informaciją ir duomenis kontrolės institucijų auditoriams ir kitoms institucijoms pagal pateiktus prašymus, nurodymus;

- registruoja ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, pateiktuose dokumentuose užfiksuotus duomenis finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje, formuoja buhalterinės apskaitos registrus už ataskaitinį laikotarpį;

- atlieka atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais apskaitą, rengia suderinimo aktus;

- rengia mokėjimo nurodymus banko lėšų pervedimams (per elektroninę bankininkystę) vykdyti;

- teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą - apskaitos dokumentus ir registrus Mokyklos direktoriui, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės institucijoms;

- rengia ir pasirašo finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir Mokyklos direktoriui pasirašius, teikia asignavimų valdytojams, kuriems jie pavaldūs, jų nustatyta tvarka ir terminais;

- vykdo išankstinę finansų kontrolę;

- vykdo einamąją finansų kontrolę. Vykdydamas šią kontrolę, vyresnysis buhalteris vadovaujasi Mokyklos direktoriaus patvirtintomis finansų kontrolės taisyklėmis, kuriose nurodyta, kokias sritis ir kokiu būdu kontroliuoti atliekant einamąją finansų kontrolę;

- laiku informuoja apie teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą ir finansų tvarkymą, pakeitimus ir rengia mokyklos dokumentų projektus;

- tikrina dokumentus, susijusius su įsipareigojimais ir atliekamais mokėjimais;

- laiku apskaičiuoja ir deklaruoja privalomus mokėti mokesčius;

- teikia pasiūlymus Mokyklos direktoriui dėl apskaitos politikos, apskaitų parinkimo, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas, buhalterinės apskaitos reikalavimus, nustatytas apskaitos politikos nuostatas;

- vykdo kitus Mokyklos direktoriaus teisėtus pavedimus.

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 861287542
El. paštas:
Adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g. 2, Kriukai, Joniškio r.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.