Vyriausiasis buhalteris

Skelbimo nr.: 58517
Skelbimo data: 2019-05-22
Konkursą organizuojanti įstaiga: Panevėžio lopšelis-darželis "Žibutė"
Pareigos: Vyriausiasis buhalteris
Pareigybės aprašymas:

VYR. BUHALTERIO (KODAS 241103) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

1. PAREIGYBĖ

  1. Vyr. buhalterio pareigybė priskiriama 3 (trečiai) pareigybės grupei.
  2. Pareigybės lygis – A2, B.
  3. Pareigybės paskirtis – organizuoti buhalterinę apskaitą, kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai, finansiniai ištekliai; užtikrinti, kad ataskaitiniai finansiniai duomenys būtų teisingi ir laiku pateikiama atskaitomybė; tvarkyti įstaigos finansus.
  4. Vyr. buhalteris yra tiesiogiai pavaldus direktoriui

2. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialus vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų. Vyr. buhalteriu savarankiškai gali dirbti asmuo ne jaunesnis, kaip 18 metų, pasitikrinęs sveikatą, išklausęs įvadinį darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinį ir darbo vietoje instruktažus, Geros higienos įgūdžių; susipažinęs su elektros saugos reikalavimais.

3. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. į darbą atvyksta blaivus, darbe nevartoja alkoholio, narkotinių bei toksinių medžiagų (nerūko);

6.2. vyr. buhalteris, laikydamasis apskaitos taisyklių ir instrukcijų, organizuoja finansinę – buhalterinę apskaitą, užtikrina finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę;

6.3. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus lopšelio-darželio direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;

6.4. laikosi apskaitos politikos, kontroliuoja, kad šių nuostatų laikytųsi kiti darbuotojai;

6.5. racionaliai ir tiksliai veda specialią dokumentų įsigijimo bei naudojimo tvarką;

6.6. rengia įstaigos finansinę atskaitomybę ir vadovui pasirašius, teikia miesto savivaldybės administracijai jų nustatyta tvarka ir terminais;

6.7. laiku apskaito visas pinigines lėšas, trumpalaikį, materialų ir nematerialų ilgalaikį turtą;

6.8. teisingai tvarko įstaigos uždirbtų pajamų, padarytų išlaidų ir gautų bei gautinų įplaukų apskaitą;

6.9. teisingai apskaičiuoja, laiku perveda mokesčius į valstybės biudžetą, socialinio draudimo fondą;

6.10. esant reikalui, ekonomiškai pagrindžia įstaigos daromų išlaidų būtinybę;

6.11. užtikrina teisingus inventorizacijos rezultatus, trūkumų ir pertekliaus apskaitą;

6.12. paaiškina inventorizacijos komisijų nariams inventorizacijos atlikimo inventorizavimo aprašų įforminimo tvarką;

6.13. ataskaitinius duomenis teisingai ir savalaikiai pateikia atitinkamoms įstaigoms;

6.14. vyr. buhalteris plačiai taiko apskaitos ir skaičiavimo darbų kompiuterizavimo šiuolaikines priemones, tobulesnes buhalterinės apskaitos formas bei metodus;

6.15. vyr. buhalteris organizuoja buhalterinę apskaitą, vykdo šiuos reikalavimus: apskaitomos visas pinigines lėšas, materialines vertybes bei pagrindines priemones laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos dokumentuose, atlieka operacijas, susijusias su lėšų cirkuliacija;

6.16. tiksliai apskaito išlaidų sąmatas vykdymui, operacijas, statybos, montavimo, kapitalinio remonto, paslaugų ir kitų darbų išlaidas; padaro ekonomiškai pagrįstus skaičiavimus, kalkuliuoja operacijų tikslingumą, patvirtina ir pildo ataskaitas;

6.17. tvarko lopšelio-darželio veiklos finansinių rezultatų apskaitą;

6.18. teisingai apskaičiuoja fizinių asmenų pajamų mokesčius ir kitas įmokas į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašus, įsiskolinimus juridiniams ir fiziniams asmenims;

6.19. buhalterinės apskaitos formas pildo pagal buhalterinius įrašus bei pirminius dokumentus ir nustatytu laiku pateikia aukštesnėms instancijoms;

6.20. tinkamai saugo buhalterinius dokumentus, pasibaigus kalendoriniams metams bylas perduoda į archyvą;

6.21. vyr. buhalteris kontroliuoja, kaip laikomasi nustatytų materialinių vertybių priėmimo bei išdavimo taisyklių;

6.22. kontroliuoja, kaip laikomasi piniginių lėšų, materialinių vertybių, pagrindinių priemonių atsiskaitymo bei kito turto inventorizavimo taisyklių;

6.23. kontroliuoja, ar teisingai naudojamos darbo apmokėjimui skiriamos lėšos, laikomasi etatinės, finansinės ar kitos drausmės;

6.24. kontroliuoja, ar nustatytu laiku išieškomos skolos įstaigai ir padengiami įsiskolinimai kreditoriams (tiekėjams);

6.25. teisingai nurašo trūkumus, įsiskolinimus ir kitus nuostolius;

6.26. užtikrina, ar vykdomos ir jam žinomos operacijos yra teisėtos, ar tiksliai ir laiku fiksuojamos;

6.27. teisingai ir laiku išrašo apskaitos dokumentus, užtikrina, kad juose nurodomi dokumentai yra tikslūs;

6.28. užtikrina, kad patvirtintas asmenų, turinčių teisę įstaigos vardu pasirašyti pirminius apskaitos dokumentus;

6.29. vyr. buhalteris aktyviai padeda rengti priemones lėšų saugumui užtikrinti, užkirsti kelią trūkumams ir neteisėtam piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių naudojimui, finansinių ir ūkinių įstatymų pažeidimams;

6.30. užtikrina ir organizuoja specialių apskaitos dokumentų įsigijimo ir naudojimo tvarkos laikymąsi, tinkamą šių dokumentų apsaugą.

6.31. atskleidęs neteisėtus įstaigos darbuotojų veiksmus (prirašymą, kitus pažeidimus bei piktnaudžiavimą), buhalteris raštiškai praneša apie tai lopšelio-darželio direktoriui, kad būtų užkirstas kelias neteisėtiems veiksmams; jeigu informuotas vadovas nesiima reikiamų priemonių, jų pagal savo kompetenciją imasi vyr. buhalteris;

6.32. gavęs vadovo nurodymus, kurie prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, buhalteris raštiškai informuoja apie atsisakymą vykdyti direktoriaus nurodymus; Tokiu atveju visa atsakomybė už neteisėtos operacijos atlikimą tenka įstaigos direktoriui;

6.33. dokumentai, pagal kuriuos priimamos ir išduodamos finansinės lėšos bei materialinės vertybės, taip pat įsakymai dėl darbuotojų atlyginimų, premijų ir darbo užmokesčio priedų nustatymo, materialiai atsakingų asmenų priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo, visiškos materialinės atsakomybės sutartys, darbų bei paslaugų atlikimo sutartys pasirašomos lopšelio-darželio direktoriaus ar jo įgalioto asmens apie tai informuojant vyr. buhalterį;

6.34. vyr. buhalteris turi suteikia įstaigos darbuotojams jų darbui būtinų buhalterinės apskaitos žinių minimumą;

6.35. teikia buhalterinės apskaitos informaciją, rengia ataskaitas pagal pareikalavimą, apskaitos dokumentus ir registrus įstaigos direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams ir savivaldybių institucijoms;

6.36. rengia viešųjų pirkimų ataskaitas ir planus;

6.37. teikia pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikai parinkti, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus;

6.38. remdamasis pateiktais dokumentais, vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę, prireikus, kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;

6.39. nuolat gilina buhalterinės apskaitos žinias, kelia profesinę kvalifikaciją;

6.40. analizuoja savo veiklą, vertina rezultatus, supažindina su jais įstaigos bendruomenę, savivaldos institucijas;

6.41. nutraukus su lopšeliu-darželiu santykius, įstaigos direktoriui (ar jo įgaliotam asmeniui) perduoda visą turimą dokumentaciją, pinigines bei materialines vertybes, tai įforminant perdavimo-priėmimo aktu;

6.42. vykdo Panevėžio lopšelio-darželio ,,Žibutė“ direktoriaus nurodymus, susijusius su pavestomis pareigomis;

6.43. dirbta 40 val. pagal patvirtintą grafiką.

4. ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:

7.1. už neteisėtai tvarkomą finansinę-buhalterinę apskaitą, ne laiku pateikiamą arba klaidingą buhalterinę apskaitą;

7.2. už buhalterinės apskaitos sistemos, atitinkančios įstaigos veiklos pobūdį ir teisinę formą, bei apskaitos registrų parinkimą;

7.3. visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimą į apskaitą;

7.4. buhalterinių įrašų, atliktų ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui;

7.5. teisingą mokesčių apskaičiavimą ir deklaravimą laiku;

7.6. apskaitos informacijos patikimumą;

7.7. ūkinių operacijų teisėtumo, lėšų naudojimo teisės aktų nustatyta tvarka bei tinkamo apskaitos dokumentų įforminimo kontrolę ir išankstinę, ir einamąją finansų kontrolę;

7.8. lopšelio-darželio finansinės atskaitomybės sudarymą pagal sąskaitų duomenis;

7.9. už visus įstaigos vardu padarytus veiksmus ar operacijas, pažeidžiančias Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius įstaigos ūkinę-finansinę veiklą

7.10. už ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka, tinkamą apskaitos dokumentų įforminimą, išankstinę ir einamąją finansų kontrolę;

7.11. už dokumentų išrašymą, pasirašymą, juose esančių duomenų tikrumą bei ūkinės operacijos teisėtumą;

7.12. už įstaigos ūkinę-finansinę veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų laikymąsi (išskyrus tuos atvejus, kai buhalteris apie pažeidimus lopšelio-darželio direktorių yra informavęs raštu);

7.13. už emociškai saugios mokymo(si) aplinkos lopšelyje-darželyje puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir patyčias pagal lopšelio-darželio nustatytą tvarką;

7.14. jei priimami vykdyti ir įforminami dokumentai, susiję su operacijos, kurios pažeidžia įstaigos veiklos funkcijas, lėšų, prekinių ir materialinių vertybių perėmimo, saugojimo bei naudojimo tvarką;

7.15. jeigu netikrinamos arba pavėluotai, neatidžiai tikrinamos atsiskaitomųjų, einamųjų ir kitų sąskaitų bankuose operacijos, atsiskaitymai su skolininkais (debitoriais), skolintojais (kreditoriais), su valstybinio socialinio draudimo įstaigomis ir biudžetu;

7.16. už pavėluotai pagal kontrolės įstaigų ir teismų sprendimus išieškomas pinigines nuobaudas;

7.17. jeigu pažeidžiama trūkumų, įsiskolinimų ir kitų nuostolių išieškojimo bei nurašymo tvarka;

7.18. už lopšelio-darželio veiklos sutrikimus dėl aplaidaus savo pareigų vykdymo;

7.19. už darbuotojų saugos, saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijų vykdymą;

7.20. už atliekamų darbų kokybę;

7.21. už pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir poįstatyminius aktus, tvarkomą finansinę ir buhalterinę apskaitą, garantuoja buhalterinių įnašų teisingumą, savalaikį atskaitomybės parengimą;

7.22. už saugos ir sveikatos, civilinės ir priešgaisrinės saugos, higienos bei sanitarijos reikalavimų laikymąsi, už darbuotojų darbo ir poilsio režimo laikymąsi;

7.23. už švarą ir tvarką darbo vietoje;

7.24. vyr. buhalteris pasižada ir įsipareigoja neatskleisti žodžiu, raštu ar kitu pavidalu asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės bei kitokios konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo supažindintas, arba ji tapo jam prieinama ir žinoma dirbant Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Žibutė“.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Pušaloto g. 26
Telefonas: -
El. paštas: panzibute@gmail.com
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.