VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius

Skelbimo nr.: 60123
Skelbimo data: 2019-08-22
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras
Pareigos: VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius
Pareigybės aprašymas:

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Šis pareigybės aprašymas reglamentuoja viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – Įstaiga) direktoriaus (toliau – Direktorius) pareigybės charakteristiką, bendruosius ir specialiuosius reikalavimus asmeniui, einančiam šias pareigas, ir direktoriaus pareigybei priskirtas funkcijas, atsakomybę bei atskaitomybę.

2. Pareigybės paskirtis – planuoti, organizuoti ir kontroliuoti Įstaigos darbą atsižvelgiant į Įstaigai priskirtus uždavinius ir vykdomas funkcijas siekiant įgyvendinti Įstaigai iškeltus tikslus.

3. Direktorių konkurso būdu į pareigas skiria ir iš jų atleidžia bei kitas funkcijas, susijusias su Direktoriaus darbo santykiais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Tauragės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) meras.

4. Direktorius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais Įstaigos veiklą, Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Įstaigos įstatais ir šiuo pareigybės aprašymu.

5. Direktorius yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės merui ir atskaitingas Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai (Savivaldybės tarybai).

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI ASMENIUI, EINANČIAM DIREKTORIAUS PAREIGAS

6. Direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:

6.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

6.2. atitikti šiuos patirties ir išsilavinimo reikalavimus – turėti ne mažiau kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį ir biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).

6.3. šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:

6.3.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

6.3.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;

6.3.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;

6.3.4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;

6.3.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

6.3.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

6.3.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos darbą.

III SKYRIUS

DIREKTORIAUS FUNKCIJOS

7. Direktoriaus pareigas einantis asmuo, siekdamas įgyvendinti Įstaigai keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja Įstaigos veiklą ir atsako už Įstaigai pavestų funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;

7.2. planuoja įstaigos žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;

7.3. suderinęs su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija nustato pagrindines Įstaigos veiklos plėtojimo kryptis, sudaro ir tvirtina Įstaigos strateginį veiklos planą (ilgalaikį ir trumpalaikį);

7.4. įgyvendina savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos priimtus sprendimus;

7.5. suderinęs su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija nustato Įstaigos vidaus struktūrą;

7.6. teikia savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai tvirtinti Įstaigos valdymo struktūrą ir pareigybių sąrašą;

7.7. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Įstaigos darbuotojus;

7.8. teisės aktų nustatyta tvarka pagal patvirtintą darbo užmokesčio fondą, nustato darbuotojų darbo užmokestį;

7.9. skatina Įstaigos darbuotojus, skiria jiems drausmines nuobaudas, leidžia juos atostogų ir į komandiruotes, nustato personalo kvalifikacijos tobulinimo tikslus ir kryptis;

7.10. tvirtina Įstaigos darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;

7.11. kreipiasi į savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją dėl Įstaigos veiklos optimizavimo, reorganizavimo;

7.12. suderina su Įstaigos stebėtojų taryba ir tvirtina Įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;

7.13. Įstaigos vardu pasirašo dokumentus;

7.14. suderinęs su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija tvirtina Įstaigos išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus;

7.15. užtikrina Įstaigos pastatų ir teritorijos priežiūrą, pagal poreikį organizuoja įrenginių ir komunikacijų remontą, organizuoja investicinių projektų, finansinės ir ūkinės būklės gerinimo programų rengimą ir derina jas su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija;

7.16. organizuoja Įstaigos einamųjų metų pajamų ir išlaidų sąmatų sudarymą;

7.17. vykdo Įstaigos veiklos planus ir rengia veiklos ataskaitas, kitus dokumentus, renka duomenis ir teikia juos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;

7.18. prižiūri Įstaigos vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolės, sistemą;

7.19. informuoja apie Įstaigos veiklą visuomenę;

7.20. atstovauja arba įgalioja kitus Įstaigos darbuotojus atstovauti Įstaigai teismuose, valstybės, savivaldybių ir kitose įstaigose, tarptautinėse organizacijose, įvairiuose posėdžiuose, pasitarimuose ir derybose, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

7.21. priima ir vertina Įstaigos darbuotojų, pacientų (klientų) prašymus, pasiūlymus ir skundus bei imasi priemonių, užtikrinančių kokybišką Įstaigos paslaugų teikimą;

7.22. gavęs savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sutikimą raštu, pasirašo sutartis dėl Įstaigos ilgalaikio turto pardavimo, perleidimo, išnuomojimo, įkeitimo, laidavimo juo, užtikrina perduoto pagal panaudos sutartį ir Įstaigos įsigyto turto efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą;

7.23. vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas, priskirtas vadovo kompetencijai.

IV SKYRIUS

DIREKTORIAUS ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ

8. Direktorius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako už:

8.1. perduoto Įstaigai pagal panaudos ar nuomos sutartį bei Įstaigos nuosavo turto tinkamą naudojimą ir išsaugojimą;

8.2. Įstaigos medicininę, finansinę, ekonominę, ūkinę veiklą ir nustatyta tvarka atsiskaitymą steigėjo (savininko) teises ir pareigas įgyvendinančiajai institucijai;

8.3. duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui tinkamai ir laiku;

8.4. Įstaigos darbuotojų kompetenciją ir tinkamą jiems priskirtų funkcijų ir užduočių vykdymą;

8.5. vidaus darbo tvarkos taisyklių, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų tinkamą vykdymą;

8.6. informacijos apie įstaigos veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos paskelbimą;

8.7. informacijos pateikimą laiku savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai apie įvykius, turinčius esminės reikšmės Įstaigos veiklai;

8.8. tvarkomų dokumentų teisingumą ir turimos informacijos konfidencialumą;

8.9. nustatytos kompetencijos viršijimą ir piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi;

8.10. už teisės aktų nevykdymą arba netinkamą vykdymą, savo pareigų ir funkcijų neatlikimą ar netinkamą atlikimą.

9. Direktorius privalo:

9.1. leisti valstybės institucijų, kontroliuojančių paslaugų teikimą, ir steigėjo (savininko) teises ir pareigas įgyvendinančiosios institucijos atstovams laisvai patekti į Įstaigą ir tikrinti, ar nėra pažeidžiami teisės aktų ir norminių dokumentų reikalavimai;

9.2. pateikti valstybės ar Savivaldybės kontrolieriams ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančiosios institucijos atstovams visą reikalingą informaciją: dokumentus, medžiagą, savo ir kitų Įstaigos darbuotojų žodinius ir rašytinius paaiškinimus;

9.3. valstybės ar Savivaldybės kontrolierių ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos atstovų reikalavimu kreiptis dėl sveikatos priežiūros specialisto profesinės kompetencijos patikrinimo teisės aktų nustatyta tvarka.

V SKYRIUS

DIREKTORIAUS TEISĖS

10. Direktorius turi teisę:

10.1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti tiesioginėms funkcijoms vykdyti reikalingą informaciją iš valstybės ir Savivaldybės institucijų ir įstaigų;

10.2. dalyvauti posėdžiuose ar pasitarimuose, kai sprendžiami Įstaigos veiklos klausimai;

10.3. tobulinti kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka;

10.4. inicijuoti Įstaigos įstatų pakeitimą arba papildymą;

10.5. reikalauti, kad Įstaigos darbuotojai laikytųsi darbo tvarkos taisyklių, pareigybės aprašymų, saugos ir sveikatos darbe norminių aktų, priešgaisrinės saugos ir higienos normų reikalavimų;

10.6. įstatymų nustatyta tvarka reikalauti, kad Įstaigos darbuotojai atlygintų pažeidimu padarytą Įstaigai žalą.

11. Direktorius gali turėti kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Tauragės r. sav. Tauragės m. Jūros g. 5
Telefonas: (8 446) 62 816
El. paštas: toma.petkute@taurage.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.